PROCEDURY INTERWENCYJNE OBOWIĄZUJĄCE W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM JANA KOCHANOWSKIEGO

PROCEDURY INTERWENCYJNE OBOWIĄZUJĄCE

W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM JANA KOCHANOWSKIEGO

W WĄDROŻU WIELKIM

ORAZ PROCEDURY ORGANIZACYJNE WYCIECZEK SZKOLNYCH

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W WĄDROŻU WIELKIM

 

 

Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem. W myśl tego dokumentu szkoły i placówki podejmują działania interwencyjne polegające na powiadomieniu rodziców i policji w sytuacjach kryzysowych,

w szczególności, gdy dzieci i młodzież używają, posiadają lub rozprowadzają środki odurzające.

W rozporządzeniu §10 zobowiązuje się szkoły i placówki do opracowania strategii działań

wychowawczych i zapobiegawczych oraz interwencyjnych, wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem. Nasza szkoła przyjmuje działania interwencyjne określone przez Krajowy Program Zapobiegania Niedostosowaniu Społecznemu i Przestępczości wśród Dzieci i Młodzieży uchwalony przez Radę Ministrów w dniu 13 stycznia 2004 roku i dostosowuje je do własnych warunków.

Zasady ogólne

 

 • Postępowanie w sytuacjach kryzysowych z udziałem ucznia powinno być prowadzone   w możliwie najszybszym czasie i przy zapewnieniu bezpieczeństwa psychofizycznego           ucznia.
 • Uczeń i jego rodzice mają prawo do pełnej informacji o sytuacji i podjętych przez szkołę działaniach ich dotyczących.
 • Osobą odpowiedzialną na terenie szkoły za respektowanie praw ucznia jest dyrektor szkoły, wicedyrektor, kierownik filii
 • Osobą odpowiedzialną za monitorowanie respektowania praw ucznia jest pedagog szkolny.
 • Uczniowie wykraczający poza normy prawne i zasady zachowania akceptowane w szkole ponoszą sankcje przewidziane w Regulaminie Szkoły.
 • W sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań

wychowawczych, a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia pisemnie Sąd Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

 • Nauczyciel dokumentuje zaistniałe zdarzenia na terenie szkoły, sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń i przekazuje ją do sekretariatu szkoły.

Ilekroć w procedurach jest mowa o dyrektorze szkoły, należy przez to rozumieć : dyrektora szkoły, wicedyrektora szkoły, kierownika placówki.

 

 

 

 

 

 

Podstawy prawne stosowanych procedur:

1) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich /Dz. U. z 1982 r. Nr 35 poz. 228 z p. zm. - tekst jednolity Dz. z 2002 r. Nr 11 poz. 109 z / oraz przepisy wykonawcze w związku  z ustawą /.

2) Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi / Dz. U. Nr 35, poz. 230 z p. zm./

3) Ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii /Dz. U. z 2003 r. Nr 24, poz. 198/.

4) Ustawa z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji /Dz. U. Nr 30 poz. 179 z późn. zm./

5) Zarządzenie Nr 15/97 Komendanta Głównego Policji z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie form  i metod działań policji w zakresie zapobiegania i zwalczania demoralizacji i przestępczości nieletnich.

6) Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty /Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z późn. zm./

7) Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i sportu z dnia 31 stycznia 2003 r. w sprawie

szczegółowych form działalności wychowawczej i zapobiegawczej wśród dzieci i młodzieży

zagrożonych uzależnieniem /Dz. U. Nr 26, poz. 226/.

8) Rozporządzenie MENIS z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny

w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz.U. z 2003 r. Nr 6 z późniejszymi zmianami).

9) ROZPORZĄDZENIU MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTUz dnia 8 listopada 2001 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki. (Dz. U. Nr 135, poz. 1516)

Spis procedur

A/ Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

I.W przypadku uzyskania informacji ,  że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy, używa  alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący

pod wpływem alkoholu lub narkotyków

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą

wyglądem narkotyk

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa , że uczeń posiada przy sobie substancję

przypominającą narkotyk

B/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy, kradzieży i niszczenia mienia

 1. Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole.
 2. Procedura postępowania nauczycieli, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.
 3. Procedura postępowania w sytuacji, gdy nauczyciel jest ofiarą przemocy
 4. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.
 5. Procedura postępowania nauczycieli w sytuacji innych zachowań uczniów, które zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób ( autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych)
 6. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.
 7. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży lub niszczenia mienia  przez ucznia.

C/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej pomocy

 1. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka, stłuczenia, itp.).
 2. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego interwencji lekarza.
 3. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.
 4. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

D/ Procedury interwencyjne dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego, zwalniania

i odbierania ucznia ze szkoły oraz samowolnego opuszczania terenu szkoły przez ucznia

podczas zajęć szkolnych.

 1. Procedura postępowania dotycząca niespełniania obowiązku szkolnego.
 2. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły.
 3. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody, konkursy i inne imprezy.
 4. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć szkolnych.

1 Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wagary, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

E/Procedury organizacyjne wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej                            w Wądrożu Wielkim

 1. Obowiązki kierownika wycieczki
 2. Obowiązki opiekuna wycieczki
 3.  Regulamin wycieczki

A/ Procedury interwencyjne wobec dzieci i młodzieży zagrożonej uzależnieniem

 

I. W przypadku uzyskania informacji, że uczeń, który nie ukończył 18 lat, pali papierosy, używa alkoholu lub innych środków odurzających, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji2, nauczyciel podejmuje następujące kroki:

1.Przekazuje uzyskaną informację wychowawcy klasy.

2.Wychowawca informuje o fakcie pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę

o zdarzeniu oraz podjętych działaniach.

3.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przekazuje im uzyskaną informację. Przeprowadza rozmowę z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. W przypadku potwierdzenia informacji, zobowiązuje ucznia do zaniechania negatywnego postępowania, rodziców zaś bezwzględnie do szczególnego nadzoru nad dzieckiem. W toku interwencji profilaktycznej może zaproponować rodzicom skierowanie dziecka do specjalistycznej placówki i udział dziecka w programie terapeutycznym.

4.Jeżeli rodzice odmawiają współpracy lub nie stawiają się do szkoły, a nadal z wiarygodnych

źródeł napływają informacje o przejawach demoralizacji ich dziecka, dyrektor szkoły pisemnie powiadamia o zaistniałej sytuacji Sąd Rodzinny lub policję.

5.Podobnie w sytuacji, gdy szkoła wykorzysta wszystkie dostępne jej środki oddziaływań

wychowawczych, (rozmowa z rodzicami, ostrzeżenie ucznia, spotkania z pedagogiem, itp.),

a ich zastosowanie nie przynosi oczekiwanych rezultatów, dyrektor szkoły powiadamia Sąd

Rodzinny lub policję. Dalszy tok postępowania leży w kompetencji tych instytucji.

II. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

 

1.Powiadamia o swoich przypuszczeniach wychowawcę klasy.

2.Odizolowuje ucznia od reszty klasy, ale ze względów bezpieczeństwa nie pozostawia go

samego; stwarza warunki, w których nie będzie zagrożone jego życie ani zdrowie.

3.W razie konieczności wzywa lekarza w celu ewentualnego udzielenia pomocy medycznej.

4.Zawiadamia o zaistniałym fakcie dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów, których zobowiązuje do niezwłocznego odebrania ucznia ze szkoły. Gdy rodzice/opiekunowie odmówią odebrania dziecka, o pozostaniu ucznia w szkole, przewiezieniu do placówki służby zdrowia lub przekazaniu go do dyspozycji funkcjonariuszom policji decyduje lekarz po ustaleniu aktualnego stanu zdrowia ucznia i w porozumieniu z dyrektorem szkoły/placówki.

5.Dyrektor szkoły zawiadamia najbliższą jednostkę policji, gdy rodzice ucznia, który jest pod

wpływem alkoholu, odmawiają przyjścia do szkoły, a jest on agresywny, bądź swoim zachowaniem daje powód do zgorszenia albo zagraża życiu lub zdrowiu innych osób. W przypadku stwierdzenia stanu nietrzeźwości, policja ma możliwość przewiezienia ucznia do izby wytrzeźwień albo do policyjnych pomieszczeń dla osób zatrzymanych na czas niezbędny do wytrzeźwienia (maksymalnie do 24 godzin). O fakcie umieszczenia zawiadamia się  rodziców/opiekunów oraz Sąd Rodzinny, jeśli uczeń nie ukończył 18 lat.

6.W każdym przypadku, gdy uczeń (przed ukończeniem 18 lat) znajduje się pod wpływem alkoholu lub narkotyków na terenie szkoły, dyrektor szkoły ma obowiązek powiadomienia o tym policji lub Sądu Rodzinnego.

2 Naruszanie zasad współżycia społecznego, popełnienie czynu zabronionego, systematyczne uchylanie się od obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki, wagary, włóczęgostwo, udział w działalności grup przestępczych - art. 4 § 1 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich.

III. W przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą

wyglądem narkotyk podejmuje następujące kroki:

 

1.Nauczyciel, zachowując środki ostrożności, zabezpiecza substancję przed dostępem do niej

osób niepowołanych oraz ewentualnym jej zniszczeniem do czasu przyjazdu policji, próbuje

(o ile to jest możliwe w zakresie działań pedagogicznych) ustalić, do kogo znaleziona substancja  należy.

2.Powiadamia o zaistniałym zdarzeniu dyrektora szkoły, który wzywa policję.

3.Po przyjeździe policji niezwłocznie przekazuje zabezpieczoną substancję i przekazuje informacje  dotyczące szczegółów zdarzenia.

IV. W przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję

przypominającą narkotyk, niezwłocznie podejmuje następujące kroki:

 

1.Nauczyciel w obecności innej osoby (wychowawca, pedagog, dyrektor, itp.) żąda od ucznia,

aby przekazał mu tę substancję, pokazał zawartość torby szkolnej oraz kieszeni (we własnej

odzieży), ew. innych przedmiotów, budzących podejrzenie co do ich związku z poszukiwaną

substancją. Nauczyciel nie ma prawa samodzielnie wykonać czynności przeszukania odzieży

ani teczki ucznia - jest to czynność zastrzeżona wyłącznie dla policji.

2.O swoich spostrzeżeniach powiadamia dyrektora szkoły oraz rodziców/opiekunów ucznia

i wzywa ich do natychmiastowego stawiennictwa.

3.W przypadku, gdy uczeń, mimo wezwania, odmawia przekazania nauczycielowi substancji

i pokazania zawartości teczki, dyrektor szkoły wzywa policję, która przeszukuje odzież i przedmioty należące do ucznia oraz zabezpiecza znalezioną substancję i zabiera ją do ekspertyzy.

4.Jeżeli uczeń wyda substancję dobrowolnie, nauczyciel, po odpowiednim zabezpieczeniu,

zobowiązany jest bezzwłocznie przekazać ją do jednostki policji. Wcześniej próbuje ustalić,

w jaki sposób i od kogo uczeń nabył substancję. Całe zdarzenie nauczyciel dokumentuje,

sporządzając możliwie dokładną notatkę z ustaleń wraz ze swoimi spostrzeżeniami .

B/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia przemocy,

kradzieży i niszczenia mienia

 1. I.              Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest ofiarą przemocy w szkole.

1.Nauczyciel słownie i stanowczo reaguje na zachowanie przemocowe ucznia, doprowadza

do przerwania incydentu, rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę.

2.Zgłasza przypadek do wychowawcy, stosownie do zaistniałej sytuacji zawiadamia: pedagoga, dyrektora i w porozumieniu z pedagogiem i dyrektorem  sporządza notatkę o zdarzeniu.

3.Rozmawia ze sprawcą i ofiarą zajścia – w formie konfrontacji z osobami bezpośrednio

uczestniczącymi w zdarzeniu i wspólne dochodzącymi do rozwiązania konfliktu lub prowadzi

rozmowy oddzielnie z ofiarą i sprawcą w celu uniknięcia konfrontacji ze sobą ucznia-ofiary

i ucznia-sprawcy, aby chronić ucznia poszkodowanego.

4.Informuje rodziców pokrzywdzonego ucznia o zdarzeniu, poucza ich o możliwości złożenia

zawiadomienia w odpowiedniej jednostce policji.

5.Jeśli doszło do drastycznego naruszenia godności ucznia lub zachodzi podejrzenie popełnienie czynu karalnego, informuje o tym jednostkę policji lub Sąd Rodzinny.

6.Nauczyciel zawsze powinien stawać po stronie dziecka pokrzywdzonego, które musi mieć

w kimś oparcie, nawet jeśli koledzy mają do niego zastrzeżenia (trzeba pamiętać, że to ono jest  ofiarą a nie sprawcą). Podczas rozmów z dzieckiem, które jest ofiarą przemocy należy unikać: przypisywania dziecku winy za zaistniałą sytuację, bagatelizowania problemu dziecka, dawania dobrych rad.

 1. II.            Procedura postępowania nauczyciela, gdy dziecko jest sprawcą przemocy w szkole.

 

1.Nauczyciel stanowczo reaguje na agresywne zachowanie, doprowadza do jego przerwania,

rozdziela i odizolowuje sprawcę i ofiarę. W uzasadnionych sytuacjach spisuje zeznania dzieci--świadków, które mogą być pomocne w przekazaniu rodzicom sprawozdania o udziale ich dziecka w krzywdzeniu kolegów.

2.Zgłasza przypadek do wychowawcy, pedagoga, dyrektora.

3.Wzywa rodziców ucznia – sprawcy przemocy, informuje ich o możliwych konsekwencjach

prawnych oraz wynikających z regulaminu szkoły.

4.Wychowawca udziela uczniowi upomnienia. Nauczyciel lub wychowawca odnotowują zajście w zeszycie uwag, dzienniku.

5.Jeśli pojedyncze uwagi i upomnienia nie dają efektu, a uczeń jest wciąż agresywny i stosuje

przemoc, należy podjąć cykliczne rozmowy z uczniem oraz obserwację zachowania ucznia przez nauczycieli uczących oraz odnotowywać spostrzeżenia w zeszycie uwag. Należy zaproponować rodzicom ucznia skorzystanie ze specjalistycznej pomocy oraz poinformować

o możliwości powiadomienia Sądu Rodzinnego. W sytuacji braku zainteresowania ze strony

rodziców należy powiadomić Sąd Rodzinny.

6.Przez cały czas wychowawca powinien nagradzać pozytywne zachowania ucznia (zauważać,doceniać, chwalić).

7.Gdy ma miejsce zdarzenie o szczególnie drastycznym przebiegu ( bójka, rozbój, uszkodzenie ciała) wychowawca informuje pedagoga lub dyrektora. Dyrektor szkoły wzywa do szkoły rodziców i powiadamia policję.

III. Procedura postępowania w sytuacji kiedy nauczyciel jest ofiarą przemocy

(znieważenie nauczyciela, upokorzenie).

1.Nauczyciel, który jest ofiarą przemocy ze strony uczniów, nie powinien ukrywać tego faktu.

Powinien natomiast ujawnić zdarzenie, zanim wróci na lekcje do tej samej klasy.

2.Pokrzywdzony nauczyciel rozmawia z innymi nauczycielami, pedagogiem, dyrekcją

o zaistniałym zdarzeniu związanym z agresja uczniów.

3.Dyrektor szkoły razem z nauczycielem rozmawia z każdym sprawcą przemocy. Każdy uczeń ponosi indywidualną odpowiedzialność za swoje czyny.

4.Dyrektor wzywa rodziców uczniów i informuje ich o zdarzeniu.

5.Sprawcy zostają ukarani zgodnie z obowiązującymi w szkole regułami.

6.Jeśli została naruszona godność nauczyciela i zachodzi podejrzenie, że zostało złamane prawo, nauczyciel powiadamia policję.

IV. Procedura postępowania nauczyciela, gdy uczeń uniemożliwia prowadzenie lekcji.

 

1.Nauczyciel reaguje słownie i stanowczo, informuje ucznia o łamaniu przez niego regulaminu szkoły i wynikających stąd konsekwencjach.

2.Wzywa innego pracownika szkoły w celu zapewnienia bezpieczeństwa uczniom, informuje

pedagoga lub dyrektora o zaistniałej sytuacji.

3.Telefoniczne wzywa rodziców i rozmawia nt. trudności dziecka oraz ewentualnej możliwości pomocy, a także o konsekwencjach wynikających z regulaminu szkoły.

4.Sporządza notatkę z przebiegu zdarzenia.

5.W dalszym ciągu obserwuje zachowanie ucznia.

V. Procedura postępowania nauczyciela w sytuacji innych zachowań uczniów, które

zagrażają bezpieczeństwu ich samych lub innych osób

(autoagresja, mówienie o samobójstwie, wyrażanie gróźb pod adresem kolegów i nauczycieli, kontakt z pornografią, posiadanie niebezpiecznych narzędzi, środków pirotechnicznych, itp.)

1.W przypadku stwierdzenia niepokojących lub niezrozumiałych zachowań ucznia, zagrażających jego bezpieczeństwu lub bezpieczeństwu innych osób, nauczyciel niezwłocznie powiadamia wychowawcę klasy.

2.Wychowawca informuję pedagoga szkolnego i dyrektora szkoły, sporządza notatkę dotyczącą zdarzenia. W razie potrzeby zapewnia bezpieczeństwo uczniowi do czasu przekazania go rodzicom.

3.Wychowawca wzywa rodziców do szkoły lub w razie konieczności natychmiast kontaktuje się z nimi osobiście. Wspólnie z pedagogiem przeprowadza rozmowę z rodzicami, która powinna zakończyć się ustaleniem dalszego postępowania z uczniem.

4.Jeżeli zachodzi podejrzenie popełnienia przestępstwa szkoła powiadamia policję, natomiast jeśli analiza sytuacji dziecka wskazuje na zaniedbanie rodziców lub jego demoralizację, szkoła przekazuje odpowiednią informację do Sądu Rodzinnego.

VI. Procedura postępowania w przypadku przyjścia do szkoły ucznia z urazami

wskazującymi na przemoc fizyczną w domu.

 

1.Jeżeli nauczyciel zauważy lub uczeń zgłosi mu po przyjściu do szkoły urazy (złamania,

stłuczenia, zasinienia, zranienia itp.) stwarzające podejrzenie, że powstały one w czasie pobytu ucznia w domu, postępuje w następujący sposób:

a. zapewnia uczniowi bezpieczne warunki, opiekę i wsparcie osoby dorosłej,

b. powiadamia wychowawcę, pedagoga lub dyrektora szkoły,

c. wspólnie z wychowawcą, pedagogiem lub dyrektorem wysłuchuje relacji ucznia,

d. wspólnie z innymi osobami ( wychowawca, pedagog lub dyrektor) ocenia stan

ucznia i ewentualnie udziela mu niezbędnej pomocy lub wzywa pomoc medyczną,

e. powiadamia policję i w razie potrzeby uczestniczy w niezbędnych czynnościach

(ew. obdukcja, rozmowa z uczniem, przewiezienie do pogotowia opiekuńczego),

nauczyciela może zastąpić wychowawca ucznia lub pedagog,

f. powiadamia rodziców (opiekunów) ucznia.

2.Podobny tryb postępowania obowiązuje również w sytuacji, gdy uczeń zgłasza, iż doświadczył w domu innego rodzaju przemocy i odmawia powrotu do domu lub informuje nauczyciela, że rodzice (opiekunowie) są pod wpływem alkoholu i nie mogą wykonywać czynności opiekuńczych wobec ucznia.

VII. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia faktu kradzieży

lub niszczenia mienia przez ucznia.

 

1.W przypadku zgłoszenia kradzieży lub zniszczenia mienia sprawą zajmuje się nauczyciel,

któremu kradzież lub zniszczenie zgłoszono.

2.Nauczyciel ustala okoliczności zdarzenia, powiadamia pedagoga szkolnego oraz dyrektora

szkoły oraz prowadzi we współpracy z pedagogiem postępowanie wyjaśniające z zachowaniem nietykalności osobistej ucznia.

3.Dyrektor szkoły lub wyznaczona przez niego osoba wzywa rodziców ucznia poszkodowanego,

jak i podejrzanego o dokonanie kradzieży lub zniszczenia.

4.W czasie rozmowy rodzice zostają powiadomieni o podjętych przez szkołę działaniach mających na celu wyjaśnienie sprawy. Pedagog szkolny sporządza notatkę o zaistniałym incydencie.

5.W oparciu o Statut Szkoły dyrektor wspólnie z wychowawcą ustala sankcje wobec ucznia

i przekazuje rodzicom informacje na temat wyciągniętych konsekwencji w stosunku do jego

dziecka.

6.W przypadku, gdy wartość kradzieży lub zniszczenia przekracza kwotę zgodną z aktualnym

stanem prawnym, sprawa obligatoryjnie jest zgłaszana policji.

C/ Procedury interwencyjne w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia, nagłego

zachorowania i konieczności udzielenia pierwszej pomocy

 

WYPADEK UCZNIA to nagłe zdarzenie powodujące uraz, wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w czasie pozostawania ucznia pod opieką szkoły:

– na terenie szkoły

– poza terenem szkoły : wycieczki, wyjścia pod opieką nauczycieli, „zielona szkoła”,

Cel procedury

Zapewnienie profesjonalnych działań pracowników szkoły gwarantujących poszkodowanemu

uczniowi należytą opiekę i niezbędną pomoc.

Zakres

Procedura obejmuje i reguluje działania pracowników Szkoły w sytuacji zaistnienia wypadku

ucznia.

Osoby odpowiedzialne

Dyrektor, nauczyciele, pracownicy niepedagogiczni.

Postanowienie ogólne

W czasie zajęć edukacyjnych pełną odpowiedzialność za zdrowie i życie ucznia ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia bez względu na to, czy są one zajęciami planowanymi, czy też nauczyciel zastępuje nieobecnego w tym czasie innego prowadzącego dane zajęcia.

Przed rozpoczęciem zajęć prowadzący ma obowiązek sprawdzić, czy sprzęt sportowy, urządzenia techniczne, pomoce naukowe oraz inne narzędzia wykorzystywane w czasie zajęć, a także pomieszczenie lekcyjne nie stwarzają zagrożenia bezpieczeństwa dla ucznia. Jeżeli stan techniczny budzi zastrzeżenia, nauczyciel lub inna osoba prowadząca zajęcia nie ma prawa z nich korzystać w pracy z uczniem. O zaistniałym zagrożeniu prowadzący zajęcia natychmiast powiadamia dyrektora szkoły lub jego zastępcę, a w razie ich nieobecności osobę zastępującą.

 

Opis procedur

I. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia lekkiego wypadku ucznia,

nie wymagającego interwencji lekarza (powierzchowne zranienia, otarcia naskórka,

stłuczenia, itp.):

1.Po stwierdzeniu zdarzenia należy ucznia odprowadzić do POMIESZCZENIA Z APTECZKĄ celem udzielenia pierwszej pomocy. Ucznia, który uległ wypadkowi o charakterze lekkim, odprowadzić może inny uczeń lub pracownik obsługi szkolnej (sprzątaczka, itp.).

3.O zdarzeniu i jego przyczynach nauczyciel informuje dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

4.Jeżeli przyczyną zdarzenia była wadliwość lub niesprawność użytych narzędzi, nauczyciel

natychmiast wycofuje je z użytkowania.

5.Osoba udzielająca pierwszej pomocy powinna upewnić się, czy uczeń nie jest chory na hemofilię lub cukrzycę, bądź inną chorobę mogącą w połączeniu z urazem stanowić niebezpieczeństwo dla zdrowia lub życia.

6.Zdarzenia powyższe nie wymaga wpisu do rejestru wypadków oraz spisania protokołu

powypadkowego.

II. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku ucznia wymagającego

interwencji lekarza:

 

1.Po stwierdzeniu, że wypadek, któremu uległ uczeń, wymaga specjalistycznej pomocy, należy wezwać ją na miejsca zdarzenia.

2. Powiadomić o zdarzeniu dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

3.Do czasu przybycie pogotowia ratunkowego osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie

ucznia.

4.Dyrektor szkoły lub jego zastępca powiadamia o wypadku organ prowadzący, rodziców

(opiekunów prawnych) ucznia oraz inspektora bhp.

5.Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje komisję

badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6.Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady pedagogicznej.

III. Procedura postępowania w sytuacji zaistnienia wypadku powodującego ciężkie

uszkodzenie ciała lub ze skutkiem śmiertelnym.

 

1.W sytuacji, kiedy nastąpiło ciężkie uszkodzenie ciała, należy natychmiast wezwać pogotowie ratunkowe, a do czasu jego przybycia osoby przeszkolone w udzielaniu pomocy przedmedycznej podejmują natychmiast niezbędne czynności ratujące zdrowie i życie ucznia.

2.Jeżeli w wyniku wypadku nastąpił zgon osoby poszkodowanej, nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne zabezpiecza miejsce zdarzenia i natychmiast wzywa na jego miejsce policję oraz dyrektora szkoły lub jego zastępcę.

3.Dyrektor szkoły lub jego zastępca informuje o zdarzeniu policję, rodziców (opiekunów prawnych), organ prowadzący oraz organ nadzoru pedagogicznego (Kuratorium).

4.Do czasu przybycia policji teren wypadku pozostaje zabezpieczony tak, by było możliwe pełne ustalenie okoliczności i przyczyn zdarzenia.

5.Celem ustalenia okoliczności wypadku dyrektor szkoły lub jego zastępca powołuje komisję

badającą przyczyny jego powstania. Z prac komisji spisywany jest protokół, który musi zawierać wnioski mające zapobiec powstaniu podobnych zdarzeń.

6.Wypadek jest wpisywany do rejestru, a wnioski komisji są omawiane na posiedzeniu rady

pedagogicznej.

IV. Procedura udzielania uczniom pierwszej pomocy przedlekarskiej.

 

1.Pierwszej pomocy przedlekarskiej udziela uczniom pracownik szkoły - świadek zdarzenia

2.Pierwsza pomoc przedlekarska w przypadku osób nie posiadających kwalifikacji medycznych ogranicza się do wykonania opatrunku, ułożenia dziecka w odpowiedniej pozycji, wykonania sztucznego oddychania oraz masażu serca, niedopuszczenia do sytuacji zagrożenia życia.

3.Podanie jakiegokolwiek doustnego środka farmakologicznego jest dopuszczalne tylko

i wyłącznie po konsultacji z rodzicem ( opiekunem prawnym ) dziecka lub lekarzem.

4.W sytuacji udzielania pomocy przez nauczyciela prowadzącego w tym samym czasie zajęcia dydaktyczno - wychowawczo - opiekuńcze z większą grupą uczniów jest on zobowiązany do ustalenia opiekuna dla pozostałych uczniów. Pozostawienie reszty uczniów bez opieki jest niedopuszczalne!

5.W przypadku małej skuteczności udzielanej pomocy należy bezzwłocznie poinformować

dyrektora lub zastępcę dyrektora szkoły. Dyrektor lub upoważniona przez niego osoba natychmiast powiadamia rodziców ( opiekunów prawnych ) ucznia oraz, w razie konieczności, pogotowie ratunkowe.

7.Po przybyciu do szkoły rodzice ( opiekunowie prawni ) lub lekarz pogotowia ratunkowego

przejmują odpowiedzialność za dziecko. Szkoła udziela tym osobom wszelkiej koniecznej pomocy.

D/ Procedury interwencyjne dotyczące niespełniania obowiązku szkolnego, zwalniania

i odbierania ucznia ze szkoły

oraz samowolnego opuszczania terenu szkoły podczas zajęć szkolnych.

 

I. Procedura postępowania dotycząca niespełniania obowiązku szkolnego.

Przez niespełnienie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki należy rozumieć

nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50 %

obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

1.Wychowawcy klas zobowiązani są do systematycznej kontroli obecności ucznia na zajęciach lekcyjnych.

2.Po stwierdzeniu faktu 5 - dniowej nieobecności ucznia, wychowawca zobowiązany jest do

ustalenia powodu nieobecności i w przypadku nieuzasadnionej absencji poinformowania pedagoga szkolnego.

3.Pedagog szkolny lub wychowawca powinien nawiązać kontakt z rodzicami i poinformować

o konsekwencjach prawnych wynikających z dalszej nieuzasadnionej nieobecności dziecka

w szkole.

4.W przypadku, gdy uczeń nie spełnia obowiązku szkolnego, szkoła podejmuje postępowanie

egzekucyjne w trybie administracyjnym.

5.W przypadku dziecka rozpoczynającego naukę w szkole podstawowej należy ustalić faktyczne

miejsce zamieszkania i szkołę, w której dziecko realizuje obowiązek szkolny.

II. Procedura postępowania dotycząca zasad odbierania dzieci ze szkoły.

 

1.Opiekę nad dzieckiem w drodze do szkoły i z powrotem sprawują rodzice

(opiekunowie prawni) lub upoważnione przez nich – na piśmie – osoby, zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo. Osoba, która może przejąć pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka musi mieć 18 lat, w innych przypadkach odpowiedzialność prawną ponoszą rodzice.

2.Osoba odbierająca dziecko ze szkoły nie może być pod wpływem alkoholu ani środków

odurzających.

3.W przypadku stwierdzenia, że rodzic (opiekun) zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość, należy;

a. niezwłocznie powiadomić wychowawcę klasy, pedagoga lub dyrektora szkoły,

b. nakazać osobie nietrzeźwej opuścić teren szkoły,

c. wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka,

d. jeżeli wezwanie innego opiekuna jest niemożliwe, a nietrzeźwy rodzić odmawia opuszczenia szkoły i żąda wydania dziecka, twierdząc, że nie jest pod wpływem alkoholu, należy wezwać policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zaistniałego zdarzenia i podjętych działań.

4.W przypadku nieodebrania dziecka przez rodziców ze szkoły należy:

a. niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z rodzicami (prawnymi opiekunami),

b. zapewnić uczniowi opiekę do czasu przybycia rodziców lub innego rozwiązania problemu,

c. po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami zawiadomić policję. Nauczyciel sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.

5. Nauczyciel lub inny pracownik szkoły nie może odprowadzać ucznia do domu.

6. Takie same zasady obowiązują w sytuacji, gdy rodzic (opiekun) chce z uzasadnionych powodów zabrać dziecko ze szkoły w czasie zajęć edukacyjnych.

III. Procedura postępowania dotycząca zwalniania uczniów na zawody,

konkursy i inne imprezy.

 

1.Nauczyciel organizujący wyjście sporządza w 2 egzemplarzach imienną listę uczestników,

uwzględniając na niej cel wyjścia, czas wyjścia i powrotu.

2.Przedstawia sporządzoną listę uczestników dyrekcji szkoły i pozostawia w sekretariacie szkoły.

3.Organizator imprezy zapoznaje z listą wychowawcę klasy danego ucznia, który podpisem

potwierdza zwolnienie ucznia z lekcji, odnotowując ten fakt w dzienniku lekcyjnym zapisem –konkurs/wycieczka/zawody itp.

4.W przypadku wyjść zbiorowych uczniowie, którzy nie uczestniczą w imprezie z różnych przyczyn, a są tego dnia w szkole, pozostają pod opieką nauczyciela wyznaczonego przez dyrektora szkoły.

IV. Procedura postępowania dotycząca samowolnego opuszczania zajęć                         lub szkoły przez ucznia.

 

1.W przypadku, gdy uczeń samowolnie opuszcza lekcję, nauczyciel prowadzący zajęcia po

stwierdzeniu nieobecności niezwłocznie powiadamia pedagoga szkolnego, a w razie jego

nieobecności dyrektora szkoły.

2.Pedagog lub dyrektor szkoły stara się  ustalić miejsce pobytu ucznia w czasie

nieobecności na zajęciach.

3.Jeżeli uczeń nie przebywa na terenie szkoły, pedagog lub dyrektor natychmiast powiadamia

rodziców (prawnych opiekunów) o zdarzeniu. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości kontaktu z rodzicami i ustalenia miejsca pobytu ucznia zawiadamia policję.

4.Wychowawca wzywa do szkoły rodziców (prawnych opiekunów) ucznia i przeprowadza rozmowę  z rodzicami oraz z uczniem w ich obecności. Zobowiązuje ucznia do zaniechania samowolnego opuszczania zajęć, rodziców do kontrolowania frekwencji dziecka. Ustala z rodzicami strategię postępowania. Sporządza notatkę ze spotkania.

E/Procedury organizacyjne wycieczek szkolnych w Szkole Podstawowej                            w Wądrożu Wielkim

 1. Wycieczki mogą być organizowane w ramach zajęć pozalekcyjnych  i pozaszkolnych.
 2. Organizacja i program wycieczki musi być dostosowany do wieku , zainteresowań i potrzeb uczniów , ich stanu zdrowia , sprawności fizycznej.
 3. Wycieczek pieszych nie wolno prowadzić w nocy i niesprzyjających warunkach pogodowych tj. burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 4. W przypadku organizowania wycieczki zagranicznej na jej organizację wyraża zgodę dyrektor szkoły po zawiadomieniu organu sprawującego nadzór pedagogiczny.

Zawiadomienie musi zawierać :

 • Nazwę kraju
 • Czas pobytu
 • Program pobytu
 • Imię i nazwisko kierownika oraz opiekunów
 • Listę uczniów biorących udział w wyjeździe wraz z określeniem ich wieku
 1. Każda wycieczka musi być przygotowana pod względem programowym i organizacyjnym. Szczegółowe obowiązki kierownika i opiekunów określają odrębne przepisy.
 2. Przed wycieczka należy omówić z wszystkimi uczestnikami –cel wycieczki, wybrana trasę , zwiedzane obiekty oraz obowiązujące zasady regulaminowe:
  • Miejsce zbiórek
  • Sposoby poruszania się po drogach publicznych,
  • Zachowanie w schroniskach i na kwaterach,
  • Ogólne zasady bezpieczeństwa.
 3. Za organizacje i przebieg wycieczki odpowiada jej kierownik , który opracowuje regulamin wycieczki
 4. Obowiązkiem uczestników wycieczki jest bezwzględne przestrzeganie ustalonego regulaminu.
 5. Dokumentami uprawniającymi do przeprowadzenia wycieczki jest:
  • Karta wycieczki – zatwierdzona przez dyrektora szkoły z dwudniowym wyprzedzeniem,
  • Oświadczenie podpisane przez rodzica ( załącznik nr1)
  • Lista uczestników wycieczki ( załącznik nr2)

Obowiązki kierownika wycieczki

 1.  Opracowanie programu i harmonogramu wycieczki lub imprezy
 2. Opracowanie regulaminu i zapoznanie  z nim wszystkich uczestników
 3. Zapewnienie warunków do pełnej realizacji programu i regulaminu wycieczki oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie
 4. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnienie warunków do ich przestrzegania
 5. Określenie zadań opiekuna w zakresie realizacji programu, zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczestnikom wycieczki lub imprezy
 6. Nadzór nad zaopatrzeniem uczestników w niezbędny, sprawny sprzęt i ekwipunek oraz apteczkę pierwszej pomocy.
 7. Organizacja transportu, wyżywienia i noclegów dla uczestników
 8. Dokonanie podziału zadań wśród uczestników.
 9. Dokonanie  podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu.

Obowiązki opiekuna wycieczki

 1. Sprawowanie opieki nad powierzonymi mu uczniami
 2. Współdziałanie z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu                              i harmonogramu wycieczki lub imprezy
 3.  Nadzór nad przestrzeganiem regulaminu przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP
 4. Sprawowanie nadzoru nad wykonywaniem zadań przydzielonymi uczniom
 5. Wykonywanie innych zadań zleconych przez kierownika

Regulamin wycieczki

 1. Każdy uczestnik wycieczki powinien poznać przepisy BHP związane z turystyka.
 2. Uczestnicy powinni brać udział w opracowaniu i dokładnie zapoznać się ze szczegółowym programem i harmonogramem wycieczki
 3. Każdy uczestnik ma prawo do praktyk religijnych
 4. Opiekunowie są zobowiązani poinformować rodziców ( opiekunów) o wszelkich informacjach, a w szczególności o :
 • Zaleceniach kierownika wycieczki
 • Harmonogramie wycieczki
 • Adresach i telefonach kontaktowych
 1. Uczestnik powinien dokładnie przygotować się do  wycieczki w zakresie:
 • ubioru i wyposażenia
 • zaopatrzenia w żywność
 1. Uczeń zobowiązany jest zgłosić kierownikowi wycieczki wszelkie problemy zdrowotne i organizacyjne.
 2. Wszyscy uczestnicy zachowują szczególną ostrożność w trakcie  przemarszu i przejazdu różnego rodzaju środkami lokomocji i podporządkowują się zaleceniom kierowcy i obsłudze środków transportu.
 3. Bez zezwolenia opiekunów nie wolno oddalać się o d grupy .
 4. w miejscach zakwaterowania należy przestrzegać obowiązujący tam regulamin.
 5. Za wyrządzone zniszczenia lub uszkodzenia sprzętu uczestnik ponosi koszty.
 6. Za nie przestrzeganie regulaminu uczeń może być ukarany zgodnie z zapisami Statutu Szkoły
 7. Po zakończeniu wycieczki , w trakcie podsumowania uczniowie powini zgłaszać i omawiać zaistniałe problemy.
 8. Każdy uczestnik zostaje zapoznany z regulaminem wycieczki, co potwierdza podpisem( załącznik nr 3)

Zasady poruszania się po drogach w czasie wycieczki

 1. W czasie wycieczki jej uczestnicy podporządkowują się zaleceniom prowadzącego ,wyznaczonego przez kierownika wycieczki.
 2. Uczestnicy Ida zwarta grupą w szyku uzgodnionym przez prowadzącego, maksymalnie czwórkami.
 3. Kolumna porusza się prawym poboczem drogi zajmując nie więcej niż połowę szerokości drogi. W czasie marszu należy zwracać uwagę na poruszające się po drodze pojazdy. W przypadku, gdy nie ma chodnika lub miejsca przeznaczonego dla pieszych, maszerując małymi grypkami lub pojedynczo idziemy lewą stroną drogi jeden za drugim ,lub jeżeli ruch na drodze jest niewielki parami.
 4. W miastach należy poruszać się zwartą grupą po chodnikach lub miejscach przeznaczonych dla pieszych. Jezdnię przekraczamy w miejscach wyznaczonych( pasy) lub zgodnie z przepisami.
 5. Nie wolno zatrzymywać się w miejscach, gdzie utrudniona jest widoczność tzn. na zakrętach, za i przed wzniesieniem.
 6. Jeżeli kolumna przekracza 20m maszerujący po lewej stronie sa zobowiązani nieść latarnie białe rozwieszone , co 10m widoczne z odległości 150m.
 7. Nie wolno odłączać się od grupy maszerującej bez zgody prowadzącego. Podczas wycieczki lub rajdu 1 opiekun przypada na
  • 10 uczestników przy turystyce kwalifikowanej ( górskiej)
  • 15 uczestników przy innych formach

Załącznik nr 1

                 Oświadczenie

…………………………………

         Imię i nazwisko

Oświadczam ,że wyrażam zgodę na pokrycie ewentualnych szkód materialnych wyrządzonych przez moje dziecko w trakcie trwania wycieczki.

Wyrażam / nie wyrażam/* zgodę na podejmowanie decyzji związanych z leczeniem , hospitalizacją i zabiegami operacyjnymi , w przypadku zagrożenia zdrowia lub życia mojego dziecka przez kierownika wycieczki lub opiekunów w czasie trwania wycieczki.

Jednocześnie nie znam przeciwwskazań zdrowotnych do udziału mojego dziecka w wycieczce, której program i regulamin poznałem/łam/

…………………dn……………………20…….r                          …………………………..

                                                                                                          podpis rodzica

  • niepotrzebne skreślić

Załącznik nr 3 Zapoznałem się z regulaminem wycieczki i zobowiązuję się do jego przestrzegania podczas wycieczki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem:

L.p

Nazwisko i imię uczestnika

Zobowiązuje się do przestrzegania regulaminu wycieczki szkolnej .Podpis uczestnika

1.

   

2.

   

3.

   

4.

   

5.

   

6.

   

7.

   

8.

   

9.

   

10.

   

11.

   

12.

   

13.

   

14.

   

15.

   

16.

   

17.

   

18.

   

19.

   

20.

   

21.

   

22.