PROJEKT RADA RODZICÓW

         PROGRAM WSPIERANIA INICJATYW OBYWATELSKICH NA RZECZ WSI

I TERENÓW WIEJSKICH ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej Fundacja na Rzecz Rozwoju Wsi „Polska Wieś 2000” im. Macieja Rataja

W ramach  zajęć pozalekcyjnych realizowaliśmy zadanie w formie 3 bloków:  teatralny, muzyczny i plastyczny.  Jedna Grupa zajęciowa to kilkunastu  uczniów. W doborze uczniów prowadzący kierowali się  ich potrzebami, chęcią  oraz pasją i uzdolnieniami. Zainteresowanie zajęciami przerosło oczekiwania prowadzących. W zajęciach chciało wziąc udział więcej dzieci niż było to możliwe. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom rodziców  i dzieci, nauczyciele wyrazili chęć prowadzenia zajęć kół zainteresowań w świetlicach wiejskich. I tak odbyło się dodaktowo 12 zajęć plastycznych. Zaplanowaliśmy w ramach projektu tylko jedną grupę - zajęcia plastyczne dla uczniów- jednak musieliśmy, ze względu na duże zainteresowanie, stworzyć aż 4 grupy.Treści zrealizowane były  metodą dwóch projektów. Wśród zadań pierwszego projektu wymienić należy korzystanie z różnych źródeł informacji (czasopisma, Internet, itp.) w celu przygotowania scenariuszy występów teatralnych oraz oryginalnych prac plastycznych. Drugi projekt to przygotowanie widowiska i  wernisaża,  które zostanły wystawione zarówno w szkole dla rodziców, jak dla całej społeczności lokalnej. Projekt realizowany był wraz z kołem muzycznym i plastycznym. Pod kierunkiem nauczyciela i z pomocą środowiskowego zespołu muzycznego  członkowie koła przygotowali oprawę muzyczną przedstawienia, plastyk  czuwał nad scenografią. Dzieci opracowały program spektaklu, wykonały plakaty, afisze, zaproszenia. Na wystawach  zaprezentowali również oryginalne prace plastyczne wykonane na zajęciach. Oprócz tego  wystawionio jasełka. Przedstawienia przygotowane w ramach zajęć koła teatralnego obejrzały dzieci i ich rodzice, władze lokalne. Takie spotkanie wielu grup społecznych pozwoliło na promowanie projektu,a przede wszystkim mamy nadzieję, że  zachęci innych do działań na rzecz szkoły i większej aktywności w pozyskiwaniu funduszy Unii Europejskiej. Swoje dokonania uczniowie na bieżąco relacjonowali w Gazecie Regionalnej „Nowa Gazeta Jaworska“, na stronie internetowej Urzędu Gminy, w miesięczniku Kurier Jaworski oraz na stronach szkolnej gazetki „STRYCH“

Realizując zadania projektu, uwzględniono działania aktywizujące społeczność lokalną na rzecz edukacji. Temu celowi posłużyły środowiskowe imprezy zorganizowane przez zespół prowadzący projekt i rodziców z Rady Rodziców, a także z pomocą władz gminy, lokalnych instytucji oraz wielu partnerów działań. Wzajemna współpraca rodziców i szkoły, łamanie barier między szkołą a rodzicami przynosi wymierne efekty.W ramach programu zorganizowano 5 imprez środowiskowych , które były doskonałą okazją do prezentacji efektów projektu, promocji uczniów oraz szkoły.

1.     Mikołajki – Dzieci Dzieciom- występ zespołu teatralnego

2.     Impreza środowiskowa- Wigilia dla samotnych- występ zespołu teatralnego oraz przygotowanie upominków dla samotnych- Jasełka i Koncert kolęd i pastorałek- występ zespołu środowiskowego, teatralnego oraz muzycznego

3.     konkurs prac plastycznych o tematyce bożonarodzeniowej - wystawa plastyczna

4.     Impreza środowiskowa- Występ teatralny- Jasełka – prezentacja dokonań wszystkich grup