STATUT OSMIOLETNIEJ SZKOLY PODSTAWOWEJ

 

S T A T U T

 

Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim

 

Rozdział 1

Przepisy ogólne

 

§ 1. 1. Ilekroć w dalszych przepisach jest mowa bez bliższego określenia o:

1) Szkole – należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim;

2) ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 14 grudnia 2016 r. –Prawo

     oświatowe;

3) Statucie – należy przez to rozumieć Statut Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim.

§ 2. 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim.

2. Siedzibą Szkoły jest budynek Nr 169 w Wądrożu Wielkim.

3. Szkoła jest szkołą publiczną, ośmioletnią.

4. Obwód szkoły określa uchwała Rady Gminy Wądroże Wielkie.

5. W Szkole funkcjonują oddziały ogólnodostępne.

§ 3. 1. Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Wądroże Wielkie.

2. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad Szkołą jest Dolnośląski Kurator   

    Oświaty.

3. Szkoła jest jednostką organizacyjną Gminy Wądroże Wielkie działającą w formie jednostki budżetowej.

4. Szczegółowe zasady gospodarki finansowej i materiałowej Szkoły regulują odrębne

    przepisy.

Rozdział 2

Cele i zadania Szkoły

§ 4. 1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie  oraz na podstawie przepisów wykonawczych wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie wychowawczo-profilaktycznym, prowadząc działalność dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.

2. Celami i zadaniami Szkoły są:

1) zapewnienie bezpłatnego nauczania w zakresie realizacji szkolnych planów nauczania;

2) zatrudnianie nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;

3) realizowanie programów nauczania w oparciu o podstawę programową kształcenia

    ogólnego;

4) realizowanie zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz

    przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów;

5) umożliwianie zdobywania wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania

    świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz do dalszego kształcenia;

6) kształtowanie środowiska wychowawczego sprzyjającego szeroko pojętemu

    rozwojowi ucznia w oparciu o program wychowawczo-profilaktyczny;

7) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez: wspomaganie

    i ukierunkowanie indywidualnego wszechstronnego rozwoju ucznia z wykorzystaniem   

    jego wrodzonego potencjału i możliwości rozwojowych, a w przypadku uczniów

    niepełnosprawnych ze szczególnym uwzględnieniem stopnia i rodzaju    

    niepełnosprawności;

8) umożliwianie podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, językowej, etnicznej

i religijnej;

9) zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej;

10) wykazywanie troski o zdrowie i bezpieczeństwo uczniów;

11) kształtowanie kompetencji kluczowych.

3. Szkoła ma swoją wizję i misję zawartą w Koncepcji pracy szkoły.

§ 5. 1. Szkoła realizuje powyższe cele i zadania poprzez:

1) proces nauczania, w tym działalność innowacyjną, udział w konkursach

     przedmiotowych oraz uczestnictwo w życiu społeczno-kulturalnym;

2) realizowanie Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły, programów autorskich

     nauczycieli;

3) systematyczne diagnozowanie zachowań uczniów;

4) poszanowanie indywidualności uczniów i ich praw;

5) rozwijanie zainteresowań oraz uzdolnień uczniów;

6) wspieranie uczniów mających trudności w nauce;

7) rozpoznawanie przyczyn i trudności w wychowaniu i nauczaniu;

8) upowszechnianie tolerancji światopoglądowej i wolności sumienia;

9) rozwijanie wrażliwości moralnej, poczucia sprawiedliwości, szacunku dla drugiego

    człowieka;

10) budzenie szacunku do pracy m. in. poprzez zorganizowaną pracę na rzecz Szkoły

     i środowiska;

11) budzenie poczucia więzi z rówieśnikami, rodziną, środowiskiem;

12) rozwijanie wrażliwości estetycznej uczniów oraz aktywności twórczej;

13) wdrażanie samodyscypliny i punktualności;

14) kształtowanie poczucia odpowiedzialności;

15) rozwijanie samorządności;

16) naukę praworządności i demokracji;

17) rozwijanie miłości do ojczyzny oraz poszanowania dla polskiego dziedzictwa

      kulturowego przy jednoczesnym otwarciu się na wartości uniwersalne;

18) naukę szacunku dla wspólnego i cudzego mienia;

19) rozwijanie czynnych postaw wobec zdrowia, bezpieczeństwa i aktywności ruchowej,

     poprzez promowanie edukacji prozdrowotnej wśród uczniów, rodziców (prawnych  

     opiekunów) oraz nauczycieli;

20) współpracę ze środowiskiem lokalnym w celu zapobiegania zachowaniom

     niepożądanym;

21) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków podczas pobytu w Szkole oraz    

    w trakcie wycieczek i innych imprez organizowanych przez Szkołę;

22) wspieranie rodziców (prawnych opiekunów);

23) organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

24) prowadzenie zajęć dodatkowych wynikających z bieżących potrzeb i możliwości  

     rozwojowych dzieci;

25) organizowanie zajęć nauki religii, etyki;

26) organizowanie pomocy specjalistycznej dla uczęszczających do Szkoły dzieci

     niepełnosprawnych;

27) organizację wolontariatu.

2. Program wychowawczo-profilaktyczny, dostosowany do potrzeb rozwojowych

    uczniów oraz potrzeb środowiska, uchwali Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii

    Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, który zawiera również sposób organizacji

    i realizacji zadań w zakresie wolontariatu.

3. Szkoła sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb m.in. poprzez

    organizowanie zajęć świetlicowych z uwzględnieniem warunków wszechstronnego

    rozwoju ucznia, a także poprzez pomoc pedagoga i specjalistów.

4. Szkoła wspiera uczniów uzdolnionych m.in. przez organizowanie indywidualnego

    programu lub toku nauczania, zajęć pozalekcyjnych, a także umożliwianie uczniom

    udziału w konkursach, olimpiadach i zawodach sportowych.

5. Szkoła wspiera uczniów rozpoczynających naukę, a także uczniów mających trudności

    z nauką, posiadających opinię lub orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej

    m.in. poprzez organizowanie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, korekcyjno-

    kompensacyjnych, indywidualnego nauczania, rewalidacyjnych i innych terapeutycznych

    oraz dostosowanie wymagań szkolnych do możliwości uczniów.

6. Zakres i rodzaj zajęć pozalekcyjnych, specjalistycznych, rewalidacyjnych i innych

    pomocy psychologiczno-pedagogicznej ustala corocznie Dyrektor z uwzględnieniem

    potrzeb, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz możliwości organizacyjnych Szkoły.

7. Szczegółowe zasady udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole oraz

    zasady współdziałania Szkoły z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi oraz innymi

    instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom

    określają Procedury udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole

    Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim oraz odrębne przepisy.

 

Rozdział 3

Organy Szkoły

§ 6.1. Organami Szkoły są:

1) Dyrektor Szkoły;

2) Rada Pedagogiczna;

3) Rada Rodziców;

4) Samorząd Uczniowski.

2. Regulaminy organów kolegialnych Szkoły nie mogą być sprzeczne ze statutem szkoły.

§ 7. 1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą

Pedagogiczną, Radą Rodziców, Samorządem Uczniowskim, organem sprawującym nadzór

pedagogiczny i organem prowadzącym.

2. Dyrektor Szkoły:

1) kieruje jej bieżącą działalnością;

2) jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej;

3) reprezentuje Szkołę na zewnątrz;

4) jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Szkole pracowników i wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.

3. Dyrektor podejmuje decyzje na podstawie:

1) pełnomocnictwa udzielonego mu przez Wójta Gminy Wądroże Wielkie;

2) obowiązujących przepisów prawa.                                                          

4. Dyrektor wykonuje zadania we współpracy z wicedyrektorem, którego powołuje

      i odwołuje po zaopiniowaniu przez organ prowadzący i Radę Pedagogiczną zgodnie

      z odrębnymi przepisami.

5. Do zadań Dyrektora Szkoły należy m. in.:

1) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu w Szkole, a także

bezpiecznych i higienicznych warunków uczestnictwa w zajęciach organizowanych

poza jego siedzibą;

2) opracowywanie na każdy rok szkolny planu nadzoru pedagogicznego zgodnie

z odrębnymi przepisami;

3) przedstawianie przed zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu

nadzoru pedagogicznego zgodnie z odrębnymi przepisami;

4) opracowywanie rocznych planów pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej;

5) przygotowywanie projektu arkusza organizacyjnego;

6) ustalanie tygodniowego rozkładu zajęć z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia

i higieny pracy;

7) gromadzenie informacji o pracy nauczyciela w celu dokonywania oceny;

8) przygotowywanie i prowadzenie zebrań Rady Pedagogicznej, realizacja jej uchwał oraz wstrzymywanie ich wykonania, jeśli są niezgodne z przepisami prawnymi;

9) ustalanie przydziałów zadań pracownikom;

10) zarządzanie finansami i majątkiem Szkoły;

11) współpraca z rodzicami (prawnymi opiekunami) oraz instytucjami nadzorującymi

 i kontrolującymi pracę Szkoły;

12) prowadzenie i archiwizowanie dokumentacji Szkoły;

13) wydawanie decyzji kierowniczych i administracyjnych zgodnie z odrębnymi przepisami;

14) organizowanie pracowni szkolnych;

15) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych.

§ 8. 1. Rada Pedagogiczna jest organem kolegialnym Szkoły.

2.Rada Pedagogiczna realizuje zadania wynikające z ustawy oraz celów kształcenia,

   wychowania i opieki.

3. Szczegółowe zadania oraz tryb pracy rady określa regulamin Rady Pedagogicznej.

4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.

5. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

6. Przewodniczący prowadzi i przygotowuje zebrania Rady Pedagogicznej.

7. Kompetencje stanowiące i opiniujące Rady Pedagogicznej określa ustawa i przepisy   

    szczegółowe wydane na jej podstawie.

§ 9. 1. Rada Rodziców jest reprezentacją rodziców (prawnych opiekunów) dzieci uczęszczających do Szkoły wspierającą działalność statutową Szkoły.

2. Szczegółowe zadania oraz tryb wyboru jej członków oraz tryb pracy określa regulamin

    Rady Rodziców.

3. Kompetencje Rady Rodziców określa ustawa i przepisy szczegółowe wydane na jej

    podstawie.

§ 10. 1. W Szkole działa Samorząd Uczniowski.

2. Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu Uczniowskiego określa regulamin

    uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.

4. Kompetencje Samorządu Uczniowskiego określa ustawa.

§ 11. 1. Koordynatorem współdziałania poszczególnych organów jest Dyrektor, który zapewnia każdemu z organów możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji i umożliwia bieżącą wymianę informacji.

2. Organy współdziałają ze sobą w szczególności poprzez:

1) wymianę informacji;

2) opiniowanie;

3) wnioskowanie;

4) podejmowanie uchwał;

5) podejmowanie wspólnych działań.

3. Przepływ informacji pomiędzy organami Szkoły o podejmowanych i planowanych

    działaniach lub decyzjach odbywa się poprzez:

1) spotkania organizowane z inicjatywy Dyrektora z przedstawicielami organów;

2) zebrania Rady Pedagogicznej i zaproszonych przedstawicieli innych organów;

3) umieszczenie zadań planowanych do realizacji w danym roku szkolnym w ustalonym

miejscu dostępnym dla zainteresowanych.

4. Współdziałanie organów ma na celu tworzenie uczniom jak najlepszych warunków

       oraz podnoszenie poziomu pracy Szkoły.

5. Organy Szkoły współpracują ze sobą promując działalność Szkoły.

6. Sprawy sporne pomiędzy organami Szkoły rozstrzygane są na wspólnym posiedzeniu

    zwołanym przez Dyrektora. W celu rozwiązywania zaistniałych konfliktów Dyrektor

    może powołać komisję składającą się z przedstawicieli zainteresowanych stron.

7. W przypadku nieosiągnięcia porozumienia lub nierozstrzygnięcia sporu, organ

    Szkoły może wystąpić z wnioskiem o rozwiązanie konfliktu do organu prowadzącego.

 

Rozdział 4

Organizacja pracy Szkoły

§ 12.1. Czas rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, opiekuńczych oraz przerw świątecznych, ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy.

2. Rok szkolny dzieli się na dwa półrocza.

3. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły opracowany przez Dyrektora.

§ 13. 1. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.

2. Cykl kształcenia w szkole podstawowej trwa 8 lat.

3. Podział na grupy, liczebność oddziałów, grup regulują odrębne przepisy.

4. Za zgodą organu prowadzącego liczebność oddziałów, grup może być mniejsza.

§ 14. 1. Oddziałem, opiekuje się nauczyciel wychowawca.

2. Wychowawca współdziała z rodzicami, innymi nauczycielami, pedagogiem

i specjalistami zatrudnionymi w szkole, a także z instytucjami ją wspierającymi.

3. Formy realizowania zadań nauczyciela wychowawcy powinny być dostosowane do

wieku uczniów, ich potrzeb oraz warunków środowiskowych Szkoły.

§ 15. 1. Organizację stałych, obowiązkowych oraz nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się 

    prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny

    tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala nauczyciel

  prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w

  tygodniowym rozkładzie zajęć.

4. W klasach IV-VIII podstawową formą pracy są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze

     prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

5. Zajęcia mogą być również prowadzone poza systemem klasowo-lekcyjnym, w grupach

     międzyoddziałowych, międzyklasowych, innych dopuszczonych ustawą i przepisami              szczegółowymi.

§ 16. Szkoła może przyjmować słuchaczy zakładów kształcenia nauczycieli oraz studentów szkół wyższych kształcących nauczycieli na praktyki pedagogiczne, na podstawie pisemnego

porozumienia.

§ 17. 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę i bezpieczeństwo pod względem fizycznym

i psychicznym w czasie organizowanych przez Szkołę zajęć na terenie oraz poza terenem

Szkoły.

2. W trakcie zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych, pozalekcyjnych, specjalistycznych,

    rewalidacyjnych i innych oraz imprez szkolnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada

    nauczyciel prowadzący zajęcia.

3. Podczas zajęć poza terenem Szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo   

    uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych -

    kierownik wycieczki wraz z opiekunami zgodnie z obowiązującym Regulaminem

    wycieczek.

4. Nauczyciele zobowiązani są do pełnienia dyżurów zgodnie z Regulaminem dyżurów

    według ustalanego przez Dyrektora harmonogramu.

5. Za nieobecnego nauczyciela dyżur pełni nauczyciel wyznaczony w zastępstwie.

6. W Szkole nie mogą być stosowane wobec wychowanków żadne zabiegi medyczne

    bez zgody rodziców (prawnych opiekunów), poza udzielaniem pomocy w nagłych

    wypadkach.

7. Pracownik Szkoły, który powziął wiadomość o wypadku, niezwłocznie zapewnia

    poszkodowanemu opiekę, w szczególności sprowadza fachową pomoc medyczną

    i w miarę możliwości udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy.

8. W przypadku złego samopoczucia ucznia jest powiadamiany jego rodzic (prawny

    opiekun). Uczeń pozostaje pod opieką pracowników Szkoły do czasu przybycia po niego

    rodzica (prawnego opiekuna).

9. Podczas lekcji i przerw uczniowie nie mogą opuszczać samowolnie terenu Szkoły.

§ 18. 1. Szkoła organizuje formy opieki i pomocy uczniom, którym z przyczyn rozwojowych,

rodzinnych lub losowych jest potrzebna pomoc i wsparcie.

2. Zakres i formy opieki wynikają z potrzeb uczniów.

3. Pomoc organizowana jest za zgodą rodziców/prawnych opiekunów.

4. Szkoła, w celu dbałości o wszechstronny rozwój uczniów, współpracuje z  Powiatowym Ośrodkiem Rozwoju Edukacji w Jaworze w tym z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. Zasady współpracy zawarte są w „ Programie określającym organizację i zakres współpracy”. 

§ 19. 1 Szkoła współdziała z rodzicami w zakresie nauczania, wychowania, opieki

 i profilaktyki.

2. W zakresie współpracy z rodzicami w szkole respektowana jest trójpodmiotowość

    oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń-szkoła-dom rodzinny.

3. Formami kontaktu z rodzicami są zebrania z rodzicami, indywidualne konsultacje, comiesięczne dyżury nauczycieli, droga elektroniczna, kontakty telefoniczne.

4. Szkoła traktuje rodziców/prawnych opiekunów jako pełnoprawnych partnerów w procesie

    edukacyjnym, wychowawczym i profilaktycznym oraz stwarza warunki do  

    aktywizowania rodziców/prawnych opiekunów i włączanie ich w zarządzanie szkołą,

    poprzez zaangażowanie do prac Rady Rodziców.

§ 20. 1 Szkoła współdziała ze stowarzyszeniami lub innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej.

2. W szkole mogą działać stowarzyszenia lub organizacje zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 21. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka szkolna.

2. Biblioteka jest pracownią szkolną, służącą realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów,

    zadań dydaktycznych i wychowawczych Szkoły, doskonaleniu warsztatu pracy

    nauczyciela, popularyzowaniu wiedzy pedagogicznej wśród rodziców (prawnych

    opiekunów).

3. Biblioteka jest czynna zgodnie z harmonogramem. Godziny pracy biblioteki ustala

    Dyrektor, dostosowując je do tygodniowego rozkładu zajęć w sposób umożliwiający

    dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.

     1) Szczegółowe zasady funkcjonowania biblioteki szkolnej określa Regulamin biblioteki.

     2) Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły.

4. Do zadań bibliotekarza należy:

1) opracowywanie regulaminu korzystania z biblioteki i czytelni;

2) udostępnianie książek i innych źródeł informacji;

3) tworzenie warunków do poszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji

 z różnych źródeł oraz efektywnego posługiwania się technologią informacyjną;

4) prowadzenie katalogu rzeczowego, alfabetycznego i tytułowego;

5) prowadzenie ewidencji użytkowników;

6) określenie godzin wypożyczania książek przy zachowaniu zasady dostępności biblioteki  

    dla ucznia przed i po lekcjach;

7) rozbudzanie i rozwijanie indywidualnych zainteresowań uczniów oraz wyrabianie

    i pogłębianie u uczniów nawyku czytania i uczenia się;

8) organizowanie konkursów czytelniczych;

9) podejmowanie różnorodnych działań rozwijających wrażliwość kulturową i społeczną;

10) przedstawianie Radzie Pedagogicznej informacji o stanie czytelnictwa poszczególnych

      klas;

11) prowadzenie edukacji czytelniczej i medialnej;

12) zakup książek zgodnie z posiadanymi środkami finansowymi;

13) współpraca z uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami);

14) współpraca z innymi bibliotekami;

15) opracowanie planu pracy biblioteki i sprawozdania z jego realizacji;

16) wypożyczanie podręczników i materiałów dydaktycznych;

17) dystrybucja materiałów ćwiczeniowych.

§ 22. 1. Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w Szkole, organizuje się świetlicę szkolną.

2. W świetlicy prowadzone są zajęcia w grupach wychowawczych.

3. Liczbę uczniów w grupie określają odrębne przepisy.

4. Świetlica posiada własne pomieszczenia i sprzęt niezbędny do realizacji zadań, może

    również korzystać z innych pomieszczeń szkolnych, z ich sprzętu oraz obiektów

    sportowych i rekreacyjnych.

5. Godziny pracy świetlicy są dostosowane do potrzeb środowiska, pracy szkoły i organizacji dowożenia.

6. Szczegółowe zasady funkcjonowania świetlicy określa Regulamin świetlicy, a dowożenia - Regulamin dowożenia uczniów do szkoły.

§ 23. 1. Szkoła współpracując z Gminnym Przedszkolem w Wądrożu Wielkim, zapewnia chętnym uczniom możliwość spożycia obiadów w stołówce Gminnego Przedszkola.

 

Rozdział 5

Nauczyciele i inni pracownicy

§ 24. 1. Zasady zatrudniania pracowników Szkoły określają odrębne przepisy.

2. Liczbę pracowników Szkoły ustala Dyrektor w oparciu o zatwierdzony przez organ

    prowadzący arkusz organizacyjny.

3. W szkole tworzy się stanowiska administracji i obsługi.

4. Szczegółowe zakresy obowiązków i odpowiedzialności dla poszczególnych pracowników

    niepedagogicznych Szkoły określa Dyrektor.

5. Wicedyrektor Szkoły działa w ramach przydzielonego przez Dyrektora Szkoły

    zakresu obowiązków.

6. Do ogólnego zakresu zadań nauczycieli należy:

1) planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie

    z obowiązującym programem oraz ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość;

2) wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań;

3) prowadzenie obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie

   potrzeb rozwojowych uczniów oraz dokumentowanie tych obserwacji;

4) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;

5) bezstronne i obiektywne ocenianie oraz sprawiedliwe traktowanie uczniów;

6) przygotowywanie szczegółowych kryteriów oceniania nauczanego przedmiotu;

7) odpowiedzialność za bezpieczeństwo uczniów podczas pobytu w Szkole i poza jej

    terenem w czasie wycieczek i innych form organizowanych przez szkołę;

8) współpraca ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno - pedagogiczną,  

    zdrowotną, instytucjami wspierającymi szkołę;

9) planowanie własnego rozwoju zawodowego, systematyczne podnoszenie swoich 

    kwalifikacji zawodowych przez aktywne uczestnictwo w różnych formach doskonalenia  

    zawodowego;

10) troska o estetykę pomieszczeń;

11) eliminowanie przyczyn niepowodzeń uczniów;

12) współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania uczniów

      z uwzględnieniem prawa rodziców (prawnych opiekunów) do znajomości zadań

      wynikających w szczególności ze zrealizowanego programu nauczania i uzyskiwania

      informacji dotyczących danego ucznia, jego zachowania i rozwoju;

13) prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej

      i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

14) realizacja zaleceń Dyrektora i osób kontrolujących;

15) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja jej postanowień i uchwał;

16) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,  

      kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym;

17) znajomość i przestrzeganie przepisów ogólnych obowiązujących w Szkole oraz

      przepisów BHP i ppoż., obowiązków wynikających z zakresu zajmowanego

      stanowiska lub dotyczących wykonywanej pracy;

18) realizacja wszystkich zadań zleconych przez Dyrektora, wynikających z bieżącej

     działalności Szkoły.

7. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami,

    a   w szczególności: 

1)      tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz    przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;

2)     inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;

3)     podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej.

8. Wychowawca realizuje zadania poprzez:

1)     bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych
i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;

2)     rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;

3)     wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;

4)     tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny
i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;

5)     ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;

6)     pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;

7)     organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy
i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;

8)     czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem
i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;

9)     utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;

10)  rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;

11)  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;

12)  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak  i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie  z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy tym, którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności w uzupełnieniu materiału;

13)  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość, estetykę klas, pomieszczeń i terenu szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;

14)  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu szkoły, konkursach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;

15)  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;

16)  tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;

17)  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole  i poza szkołą;

18)  współpraca z rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach  ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;

19)  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów szkoły i innych instytucji z wnioskami o udzielenie pomocy.

9. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar. Wychowawca  ma prawo ustanowić przy współpracy z Klasową Radą rodziców własne formy nagradzania i motywowania wychowanków.

10. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:

1)     prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen;

2)     sporządza zestawienia statystyczne dotyczące  klasy;

3)     nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;

4)     wypisuje świadectwa szkolne;

5)     wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami

władz  szkolnych,  poleceniami dyrektora  szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej. 

11. Nauczyciel wychowawca otacza indywidualną opieką każdego ze swoich uczniów

    i utrzymuje kontakt z ich rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu:

1) poznania i ustalenia potrzeb rozwojowych ich dzieci;

2) ustalenia form pomocy w działaniach wychowawczych wobec dzieci.

3) włączenia ich w działalność Szkoły.

11. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej

    ze strony Dyrektora.

§ 25.1. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem

jest w szczególności ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału

oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb.

2. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych tworzą

    zespoły przedmiotowe.

3. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje jego przewodniczący powoływany przez

    Dyrektora, na wniosek zespołu.

4. Zespół przedmiotowy realizuje własne cele i zadania określone w planie pracy

    sporządzonym na dany rok szkolny, zgodnie z założeniami planu pracy Szkoły.

5. Do zadań zespołu przedmiotowego należy m.in.:

1) opracowanie kryteriów oceniania uczniów oraz sposobu badania osiągnięć;

2) stymulowanie rozwoju uczniów;

3) opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich programów nauczania;

4) organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego nauczycieli;

5) wybór podręczników, materiałów dydaktycznych i ćwiczeniowych.

6. Dyrektor może powołać zespoły wychowawcze, problemowo-zadaniowe oraz inne

    wg potrzeb.

 

Rozdział 6

Rodzice (prawni opiekunowie)

§ 26. 1. Rodzice (prawni opiekunowie) i nauczyciele współdziałają ze sobą w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko oraz określenia drogi jego indywidualnego rozwoju.

2. Współpraca Szkoły z rodzicami (prawnymi opiekunami) odbywa się poprzez

     indywidualne konsultacje, zebrania klasowe, zebrania ogólne oraz zebrania Rady

     Rodziców.

3. Spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami) w celu wymiany informacji oraz dyskusji

    na tematy wychowawcze organizowane są w Szkole przez wychowawcę, dyrektora

    a także na wniosek rodziców  (prawnych opiekunów) lub nauczycieli.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) mają prawo do:

1) uzyskiwania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka;

2) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli, pedagoga w rozpoznawaniu przyczyn  

    trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy;

3) składania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji

    pracy Szkoły;

4) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Szkoły organowi prowadzącemu  

     i nadzorującemu pracę pedagogiczną poprzez swoje przedstawicielstwo – Radę  

     Rodziców;

5) inne wynikające z przepisów szczególnych.

 

Rozdział 7

Uczniowie Szkoły, ich prawa i obowiązki

§ 27. 1. Uczeń ma prawo w szczególności do:

1) uczestnictwa we wszystkich zajęciach lekcyjnych i zajęciach pozalekcyjnych;

2) do indywidualnego toku i programu nauczania według odrębnych przepisów;

3) zapoznania się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi

    wymaganiami, w tym z wymogami stosowanego w szkole systemu oceniania;

4) jawnej, obiektywnej, umotywowanej oceny;

5) właściwie zorganizowanych procesów kształcenia, wypoczynku i zadawania prac

    domowych zgodnych z zasadami higieny pracy umysłowej;

6) wyrażania opinii i wątpliwości dotyczących treści nauczania oraz uzyskiwania

    wyjaśnień i odpowiedzi;

7) uczestnictwa w pracach Samorządu Uczniowskiego;

8) opieki wychowawczej i warunków pobytu w Szkole zapewniających bezpieczeństwo,

    ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

9) życzliwego, podmiotowego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

10) rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;

11) reprezentowania Szkoły w konkursach i zawodach;

12) swobodnego wyrażania opinii we wszystkich sprawach, jeśli nie narusza tym dóbr

      innych osób;

13) swobodnego rozwoju swojej osobowości;

14) ochrony prywatności życia osobistego i rodzinnego;

15) pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

16) przedstawiania wychowawcy klasy, Dyrektorowi i innym nauczycielom swoich

      problemów oraz uzyskiwania od nich pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień;

17) pomocy socjalnej;

18) poszanowania przekonań religijnych;

19) poszanowania swej godności i nietykalności osobistej.

2. W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych praw, uczeń lub jego rodzice

(prawni opiekunowie) mogą złożyć pisemne zgłoszenie do Dyrektora, Wicedyrektora,

wychowawcy, pedagoga szkolnego, a w razie potrzeby do organu prowadzącego lub

sprawującego nadzór pedagogiczny, przy zachowaniu drogi służbowej.

3. W przypadku pisemnego zgłoszenia rodzice (opiekunowie prawni) powinni uzyskać

     pisemną odpowiedź uzasadniającą przyjęte w danej sprawie stanowisko Szkoły.

4. Obowiązkiem każdego ucznia jest przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie,

    a zwłaszcza:

1) aktywne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych i systematyczne zdobywanie wiedzy;

2) wykorzystywanie w pełni czasu przeznaczonego na naukę;

3) rzetelne pracowanie nad poszerzaniem swojej wiedzy i umiejętności;

4) systematyczne przygotowywanie się do zajęć;

5) dopełnianie obowiązku uzupełniania usprawiedliwienia nieobecności od rodzica

    (prawnego opiekuna);

6) dbanie o dobre imię Szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji;

7) przestrzeganie zasad kultury współżycia społecznego;

8) wywiązywanie się z obowiązków dyżurnego klasowego;

9) właściwe zachowanie oraz okazywanie szacunku kolegom, nauczycielom,

    pracownikom Szkoły poprzez społecznie akceptowane formy;

10) dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;

11) przestrzeganie obowiązujących zaleceń i zarządzeń Dyrektora, Rady

      Pedagogicznej oraz ustaleń Samorządu Uczniowskiego;

12) dbanie o schludny wygląd i przestrzeganie Regulaminu szkolnego;

    5. Warunki wnoszenia i korzystania z telefonów komórkowych i innych urządzeń

        elektronicznych na terenie Szkoły:

1)      uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt elektroniczny na własną odpowiedzialność, za zgodą rodziców.

2)      szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zagubienie czy kradzież sprzętu przynoszonego przez uczniów.

3)      dopuszcza się możliwość korzystania z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas wycieczek szkolnych za zgodą rodziców, którzy ponoszą pełną odpowiedzialność za sprzęt.

4)      podczas pobytu w szkole i zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów komórkowych (przed rozpoczęciem zajęć edukacyjnych uczeń ma obowiązek wyłączyć i schować aparat telefoniczny do szafki szatniowej).

5)      nie wolno ładować telefonów komórkowych na terenie szkoły.

6)      nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu lub innych urządzeń elektronicznych jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub fotografowanej.

7)      niedopuszczalne jest nagrywanie lub fotografowanie sytuacji niezgodnych z powszechnie przyjętymi normami etycznymi i społecznymi oraz przesyłanie treści obrażających inne osoby.

8)      możliwe jest korzystanie z telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych w czasie zajęć edukacyjnych na zasadach ustalonych z nauczycielem, które nie są sprzeczne z tymże regulaminem.

9)      obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektronicznych i multimedialnych do sal, w których odbywają się egzaminy zewnętrzne, a także egzaminy próbne.

6.  Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych.

1)      Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.

2)      Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych  w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu szkoły.

3)      Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy.

4)      W przypadku uczniów niepełnoletnich nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.

5)      Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności w szkole do trzeciego dnia obecności w szkole po okresie obejmującym dni opuszczonych zajęć edukacyjnych.

6)      Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.

7)      Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.

8)      Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli                          w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna niż podana w punkcie 1.

9)      Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko                         i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.

10)  Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do szkoły.

11)  Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela ) wymaga uzyskania zgody dyrektora.

12)  Obowiązkiem  wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków ( do 10 dnia kolejnego miesiąca).

13)  Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.

14)  Do ogólnej frekwencji oddziału nie wlicza się frekwencji ucznia, któremu przyznano nauczanie indywidualne..

15)  Dyrektor szkoły ma prawo zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku szkolnego.

16)  Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Pedagogowi szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.

§ 28.1. Uczeń może być ukarany.

2. Sposób karania dostosowuje się do rodzaju popełnionego przez ucznia wykroczenia.

3. W Szkole nie można stosować kar naruszających nietykalność i godność osobistą

    uczniów.

4. Szkoła ma obowiązek informowania rodziców (prawnych opiekunów) ucznia

    o zastosowanej wobec ucznia karze. Obowiązek ten spełnia wychowawca

    zainteresowanego ucznia.

5. Od nałożonej kary przysługuje odwołanie do Dyrektora w terminie siedmiu dni od      informacji o nałożonej karze, w formie pisemnej. Odwołanie  rozpatruje  powołana przez dyrektora Komisja  w  składzie: wychowawca,  pedagog  szkolny,  w terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

6. Rozstrzygniecie komisji w sprawie nałożonej kary jest ostateczne.

7. Za nieprzestrzeganie postanowień Statutu ustala się następujące kary dla ucznia:

1) upomnienie wychowawcy lub innego nauczyciela;

2) upomnienie Dyrektora;

3) pozbawienie pełnionych w klasie, szkole funkcji;

4) obniżenie oceny z zachowania;

5) przeniesienie do równoległej klasy w Szkole,

6) powiadomienie rodziców (prawnych opiekunów) o zachowaniu ucznia;

7) zakaz udziału w imprezach i wycieczkach szkolnych, z wyjątkiem imprez i wycieczek  

    programowych.

8. Za zgodą Dolnośląskiego Kuratora Oświaty uczeń może być także ukarany

    przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków szkolnych.

9. Zastosowanie kary przeniesienia do innej szkoły następuje w przypadkach, gdy:

1) uczniowi udowodnione zostało popełnienie przestępstwa;

2) uczeń w stanie nietrzeźwym lub pod wpływem środków odurzających uczestniczył         

    w zajęciach organizowanych przez Szkołę;

3) zachowanie ucznia stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów oraz   

    uniemożliwia realizowanie celów i zadań dydaktycznych, wychowawczych lub 

    opiekuńczych Szkoły.

§ 29. 1. Ucznia można nagrodzić za:

1) rzetelną naukę;

2) pracę na rzecz Szkoły;

3) wybitne osiągnięcia w nauce;

4) wzorowe zachowanie i postawę;

5) reprezentowanie Szkoły na zewnątrz poprzez udział w konkursach, olimpiadach,

    zawodach sportowych.

2. Ustala się następujące nagrody dla uczniów:

1) pochwała od wychowawcy w obecności całej klasy;

2) pochwała od Dyrektora w obecności całej społeczności szkolnej;

3) list pochwalny od wychowawcy lub Dyrektora;

4) dyplom;

5) nagroda rzeczowa;

6) nagroda rzeczowa Wójta Gminy Wądroże Wielkie,

7) świadectwo z wyróżnieniem.

8) wpis do „Złotej Księgi” - uczniowie klas IV-VIII, którzy na świadectwie szkolnym promocyjnym lub na świadectwie ukończenia szkoły mają średnią ocen co najmniej 5,0  i wzorowe zachowanie.

3. Nagrody przyznaje Dyrektor, na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu

      Uczniowskiego oraz Rady Rodziców.

  4. Odwołanie się od przyznanej nagrody przysługuje uczniom, rodzicom (prawnym

      opiekunom) oraz osobie nagrodzonej. Odwołanie od nagrody wnosi się do osoby, która

      przyznała nagrodę (wychowawca, dyrektor szkoły) w terminie siedmiu dni od ogłoszenia

      informacji o przyznanej nagrodzie, w formie pisemnej.

  5. Odwołanie  rozpatruje  Komisja  w  składzie  wychowawca,  pedagog  szkolny w

      terminie do 14 dni od dnia wniesienia odwołania.

  6. Decyzja komisji jest ostateczna.

§ 30. Strój szkolny

1. W Szkole może zostać określony strój jednolity.

2. Ustalenie stroju odbywa się na zasadach zgodnie z odrębnymi przepisami.

3. Szkoła zobowiązuje uczniów do noszenia estetycznego i schludnego stroju uczniowskiego w odpowiednim stonowanym kolorze. Strój nie powinien zwracać szczególnej uwagi i wzbudzać kontrowersji.

4. Zabrania się: noszenia zbyt krótkich spódnic, strojów odkrywających biodra, brzuch, ramiona oraz z dużymi dekoltami.                                                                                               5. Zabrania się: farbowania włosów, niestosownej fryzury, makijażu, malowania paznokci, noszenia dużej ilości biżuterii.                                                                                                                  6. Ubranie nie może zawierać wulgarnych i obraźliwych nadruków - również w językach obcych oraz zawierać niebezpiecznych elementów.                                                                                                   7. Uczeń zobowiązany jest nosić na terenie szkoły odpowiednie obuwie zmienne.                  8. Podczas uroczystości z okazji rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego oraz dnia edukacji, narodowego święta niepodległości, święta konstytucji 3 Maja,  obowiązuje uczniów strój galowy tj. elegancka biała bluzka lub koszula, spodnie lub spódnica w kolorze granatowym lub czarnym. Strój galowy obowiązuje także w przypadku innych ważnych uroczystości, o których uczniowie i rodzice są informowani odpowiednio wcześniej.

 

Rozdział 8

Zasady i Wewnątrzszkolny System Oceniania

§ 31. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu

przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości umiejętności w stosunku do standardów edukacyjnych, a także wymagań wynikających z programów nauczania oraz formułowaniu oceny.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1) formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz informowanie o nich

    uczniów i rodziców (prawnych opiekunów);

2) ocenianie bieżące;

     3) klasyfikowanie śródroczne i roczne;

     4) przeprowadzanie egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych oraz sprawdzianu

         umiejętności i wiadomości.

3. Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określają odrębne

     przepisy.

§ 32. Szczegółowe zasady oceniania, klasyfikowania i promowania zawarte są w

 Wewnątrzszkolnym Systemie Oceniania.

 

Rozdział 9

Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego dla uczniów

§ 33. 1. Doradztwo zawodowe prowadzone w placówce ma na celu umożliwienie uczniowi:

1) zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do poznania samego siebie i własnych

     predyspozycji zawodowych;

2) poznanie zawodów i stanowisk pracy, rynku pracy oraz procesów na nim    

    zachodzących i praw nim rządzących;

3) właściwe przygotowanie się do roli pracownika, czyli zdobycie wiedzy i umiejętności

    związanych z poruszaniem się po rynku pracy;

4) poznanie możliwości uzyskania kwalifikacji zawodowych zgodnych z potrzebami    

    rynku pracy i własnymi predyspozycjami zawodowymi;

5) zaplanowanie własnej kariery edukacyjno – zawodowej.

2. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole realizowane jest przez wszystkich

    członków Rady Pedagogicznej, a w szczególności przez wychowawców i pedagoga, przy

    współpracy rodziców oraz placówek, instytucji i zakładów pracy, np. poradni

    psychologiczno – pedagogicznych, urzędów pracy, Ochotniczych Hufców Pracy,

    przedstawicieli organizacji zrzeszających pracodawców.

3. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole jest realizowane na podstawie

    przeprowadzonej diagnozy potrzeb uczniów za pośrednictwem wielu zróżnicowanych

   działań, np. zajęcia lekcyjne, zajęcia edukacyjne z doradcą zawodowym, warsztaty,

   wycieczki zawodoznawcze, targi edukacyjne i pracy, spotkania z przedstawicielami

   zawodów, przedstawicielami szkół i uczelni, absolwentami, praktyki, wolontariat.

4. Doradztwo edukacyjno-zawodowe w Szkole powinno uwzględniać treści związane z:

1) poznawaniem różnych zawodów i ścieżek edukacyjnych;

2) diagnozowaniem własnych predyspozycji i preferencji zawodowych – zainteresowań,

    uzdolnień, mocnych i słabych stron, cech osobowości, ograniczeń zdrowotnych itp.;

3) konfrontowaniem własnych możliwości i osiągnięć z wymaganiami szkół

    i pracodawców;

4) planowaniem własnej kariery edukacyjno – zawodowej;

5) analizą potrzeb rynku pracy i możliwości zatrudnienia na lokalnym, krajowym,

    międzynarodowym rynku pracy;

6) radzeniem sobie w sytuacja trudnych związanych z aktywnością zawodową,

    np. poszukiwanie pierwszego zatrudnienia, bezrobocie, ograniczenia zdrowotne,

    zmiana zawodu;

7) uzyskiwaniem podstawowych i dodatkowych kwalifikacji, również poza systemem

    oświatowym;

8) rozwijaniem umiejętności interpersonalnych i autoprezentacji.

 

Rozdział 10

Rekrutacja

 

§ 34. 1 . Rekrutację do klasy pierwszej zorganizowanej w Szkole przeprowadza się na podstawie odrębnych przepisów oraz Regulaminu rekrutacji.

2. W celu przeprowadzenia rekrutacji Dyrektor powołuje Komisję Rekrutacyjną.

3. Kompetencje Komisji Rekrutacyjnej określają odrębne przepisy.

 

Rozdział 11

Ceremoniał Szkolny

§ 35. Szkoła tworzy własną tradycję i ceremoniał szkolny.

1. W Szkole określa się Ceremoniał szkolny i tradycje szkolne.

2. Szkoła posiada sztandar, którego używa zgodnie z zasadami określonymi w Ceremoniale szkolnym i tradycjach szkolnych.

3. Szkoła posiada logo, które umieszcza się zwłaszcza na dokumentach szkoły, a także na