WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNE    ZASADY  OCENIANIA

 

§ 110.  Kryteria i zasady oceniania i klasyfikowania uczniów.

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się jeden raz w ciągu roku szkolnego z końcem stycznia.
 2. Klasyfikowanie śródroczne i roczne przeprowadza się przed zakończeniem I semestru i z końcem roku szkolnego najpóźniej na dwa dni przed wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminem rady klasyfikacyjnej.
 3.  Oceny klasyfikacyjne śródroczne ustala się według następującej skali:

-  stopień niedostateczny   (1)

-  stopień dopuszczający    (2)

-  stopień dostateczny         (3)

-  stopień dobry                   (4)

-  stopień bardzo dobry       (5)

-  stopień celujący               (6)

 1. Oceny bieżące z poszczególnych przedmiotów przyjmuje się

według następującej skali:

-  stopień niedostateczny    (1)

-  stopień dopuszczający    (2)

-  stopień dostateczny         (3)

-  stopień dobry                   (4)

-  stopień bardzo dobry       (5)

-  stopień celujący               (6)

 1. Na około jeden miesiąc przed przewidywanym rocznym terminem rady klasyfikacyjnej nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale informują pisemnie wychowawcę klasy o przewidywanych dla ucznia ocenach klasyfikacyjnych.
 2.  Przyjmuje się następujące kryteria oceniania:

            a) stopień niedostateczny (1) otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności określonych w podstawach programowych danego przedmiotu w danej klasie, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu, oraz:
 • nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności.
 • nie wykazuje żadnych chęci do jakiejkolwiek pracy, celem osiągnięcia minimalnej wiedzy i umiejętności przewidzianych w podstawie programowej z danego przedmiotu.

1)    stopień dopuszczający (2)  otrzymuje uczeń, który:

 • ma braki w opanowaniu podstaw programowych, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki oraz
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

2)    stopień dostateczny (3)  otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej w klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych, oraz
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.

3)    stopień dobry (4)  otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych, oraz:
 • poprawnie stosuje wiadomości, samodzielnie rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne i praktyczne.

4)    stopień bardzo dobry (5)  otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania przedmiotu w danej klasie, oraz
 • sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, samodzielnie  rozwiązuje problemy  teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania: potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

5)    stopień celujący (6)  otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, oraz
 • biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych lub
 • osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych.

7.  Przyjmuje się następujące wymagania edukacyjne:

a) Wymagania konieczne (K) na stopień dopuszczający obejmują elementy nauczania:

 • niezbędne w uczeniu się danego przedmiotu i potrzebne w życiu.

b) Wymagania podstawowe (P) na stopień dostateczny obejmują elementy treści:

 • najważniejsze w uczeniu się przedmiotu,
 • łatwe dla ucznia nawet mało zdolnego,
 • o niewielkim stopniu złożoności, a więc przystępne,
 • często powtarzające się w programie nauczania,
 • dające się wykorzystać w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • określone programem nauczania na poziomie nie przekraczającym wymagań zawartych w podstawach programowych,
 • głównie proste, uniwersalne umiejętności, w mniejszym zakresie wiadomości. Warstwa treści podstawowych nie powinna przekraczać 30% treści całego programu.

c) Wymagania ponadpodstawowe (PP)- (rozszerzające i dopełniające) na stopień dobry  

     i bardzo dobry obejmują elementy treści całego programu:

 • istotne w strukturze przedmiotu,
 • bardziej złożone, mniej przystępne aniżeli elementy treści zaliczone do wymagań podstawowych,
 • przydatne, ale nie niezbędne w opanowaniu treści z danego przedmiotu  i innych przedmiotów szkolnych,
 • użyteczne w szkolnej i pozaszkolnej działalności,
 • o zakresie przekraczającym wymagania zawarte w podstawach programowych,
 • wymagające umiejętności stosowania wiadomości w sytuacjach typowych według wzorów (przykładów) znanych z lekcji i podręcznika.
 • złożone, trudne, ważne do opanowania,
 • wymagające korzystania z różnych źródeł,
 • umożliwiające rozwiązywanie problemów,
 • pośrednio użyteczne w życiu pozaszkolnym,
 • pełne opanowanie programu.

d) Wymagania wykraczające (W) na stopień celujący obejmują treści:

 • znacznie wykraczające poza program nauczania,
 • stanowiące efekt samodzielnej pracy ucznia,
 • wynikające z indywidualnych zainteresowań,
 • zapewniające pełne wykorzystanie wiadomości dodatkowych.

8.  Na podstawie wyżej określonych wymagań nauczyciele przedmiotu lub zespoły

     nauczycieli realizujące ten sam program nauczania formułują wymagania edukacyjne

     wynikające z realizowanego przez siebie programu nauczania.

9.  Sformułowane wymagania zawarte są w Przedmiotowych Systemach Oceniania.

§ 111. Zawartość Przedmiotowych Systemów Oceniania.

 

 1. Nauczyciel przedmiotu lub zespoły nauczycieli realizujące ten sam program nauczania tworzą Przedmiotowy System Oceniania.
 2. Przedmiotowy System oceniania zawiera wymagania edukacyjne na poszczególne oceny, wynikające z realizowanego programu nauczania.
 3. Przedmiotowy System Oceniania może zawierać również dodatkowe warunki i zasady oceniania określone przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów.
 4. Przedmiotowe Systemy Oceniania są udostępnione do wglądu zainteresowanym uczniom i ich rodzicom (prawnym opiekunom)  w bibliotece szkolnej.

§ 112. Warunki i sposoby przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.

 

 1. W szkole prowadzi się comiesięczne dyżury nauczycieli, w czasie których udzielane są rodzicom ( prawnym opiekunom) informacje o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 2. Na około jeden miesiąc przed przewidywanym rocznym terminem rady klasyfikacyjnej poszczególni nauczyciele i wychowawcy informują uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych: z zajęć edukacyjnych i ocenie z zachowania. Uczniów – na prowadzonych przez siebie zajęciach, rodziców (prawnych opiekunów) – poprzez wychowawcę klasy na zorganizowanym przez szkołę spotkaniu z rodzicami.
 3. W przypadku nieobecności rodzica (prawnego opiekuna ) na spotkaniu, szkoła nie ponosi odpowiedzialności za brak informacji  o przewidywanych  ocenach klasyfikacyjnych jego dziecka. Jedynie o ocenach niedostatecznych rodzice (prawni opiekunowie) powiadamiani są pisemnie.
 4. W ciągu tygodnia od daty śródrocznego posiedzenia rady klasyfikacyjnej wychowawca jest zobowiązany zorganizować spotkanie z rodzicami (prawnymi opiekunami), na którym informuje o uzyskanych przez dziecko śródrocznych ocenach klasyfikacyjnych.
 5. Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.

Nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę ustnie:

uczniowi – w czasie prowadzonych z nim zajęć,

rodzicom (prawnym opiekunom) – podczas comiesięcznych dyżurów nauczycieli w szkole.

 

§ 113. Zasady przeprowadzania egzaminu kontrolnego.

 

 1. Począwszy od klasy IV każdy uczeń na swój wniosek lub wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) może wystąpić z prośbą o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
 2. Pisemną prośbę o egzamin kontrolny, z zaznaczeniem oceny o jaką ubiega się uczeń, składa się do danego nauczyciela.
 3. Wniosek składa się w terminie nie później niż 3 dni od daty zebrania, na którym rodzice (prawni opiekunowie) zostali poinformowani o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych ich dziecka.
 4. Nauczyciel w porozumieniu z rodzicami ( prawnymi opiekunami) zawiera pisemny kontrakt z uczniem określający:

-       termin i czas egzaminu,

-       zakres sprawdzanej wiedzy i umiejętności.

 1. Egzamin przeprowadza nauczyciel przedmiotu.
 2. Egzamin nie może odbywać się w czasie godzin dydaktycznych nauczyciela oraz w czasie lekcji ucznia.
 3. Na egzaminie mogą być obecni, w charakterze obserwatorów, rodzice ( prawni opiekunowie) ucznia.
 4. Egzamin przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, z wyjątkiem przedmiotów: plastyka, muzyka, technika, informatyka, wychowanie fizyczne, z których egzamin ma głównie formę ćwiczeń praktycznych.
 5. Sprawdzenie pracy ucznia i ogłoszenie wyników egzaminu następuje w dniu egzaminu lub w dniu następnym ( roboczym).
 6.  Egzamin należy przeprowadzić w terminie nie później niż 3 dni przed datą klasyfikacyjnego posiedzenia rady pedagogicznej.
 7.  Uczniowi, który nie przystąpił do egzaminu w wyznaczonym terminie, nie  będzie wyznaczony kolejny termin.
 8.  Dokumentację egzaminu kontrolnego ( wniosek ucznia (rodzica), kontrakt z uczniem, zadania egzaminacyjne, praca ucznia, wynik i ocena egzaminu) przechowuje nauczyciel.
 9.  Wymienioną w pkt. 12 dokumentację przechowuje się do końca danego roku szkolnego (31.VIII)

§ 114. Zasady przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 1. Uczeń nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych jest zobowiązany zdać egzamin klasyfikacyjny.
 2. W przypadku nieusprawiedliwionej nieobecności przekraczającej 70% czasu przeznaczonego na dane zajęcia edukacyjne w skali roku rada pedagogiczna nie wyraża zgody na egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny.
 3. Pisemną prośbę o przeprowadzenie egzaminu klasyfikacyjnego, z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności, składa do dyrektora szkoły uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) najpóźniej na 2 dni przed wyznaczonym przez dyrektora szkoły terminem rady klasyfikacyjnej śródrocznej i rocznej.
 4. Termin egzaminu, w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami), ustala dyrektor szkoły.
 5. Egzamin przeprowadza się  nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 6. W ciągu jednego dnia uczeń może być egzaminowany nie więcej niż  z dwóch przedmiotów.
 7. Nauczyciel egzaminator przygotowuje dla ucznia dwa zestawy pytań (pisemnych i ustnych).
 8. Uczeń ma prawo do wyboru zestawu.
 9. Sprawdzenie pracy ucznia i ogłoszenie wyników następuje w dniu, w którym odbywa się egzamin lub w dniu następnym (pracującym).

§ 115. Zasady przeprowadzania egzaminu poprawkowego

 

 1. Począwszy od klasy IV uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. Pisemny wniosek o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) do dyrektora szkoły najpóźniej trzy dni przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 3. Dyrektor szkoły, w porozumieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) wyznacza termin egzaminu poprawkowego do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. Na egzaminie, w charakterze obserwatorów, mogą być obecni rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 6. Nauczyciel egzaminator przygotowuje dla ucznia dwa zestawy pytań (pisemnych i ustnych).
 7. Uczeń ma prawo wyboru zestawu.
 8. Sprawdzenie pracy ucznia i ogłoszenie wyniku egzaminu następuje w dniu, w którym odbywa się egzamin.

§ 116.    Zasady oceniania zachowania uczniów klas IV-VI.

1. Uwagi ogólne:

1)  Ocenę śródroczną oraz roczną zachowania ustala wychowawca klasy w następującym trybie: samoocena ucznia, konsultacja z klasą, opinia nauczycieli, ocena wystawiona przez wychowawcę klasy.

2)  Ocenę śródroczną oraz roczną ustala się według następującej skali : wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.

3)  Wprowadza się zeszyt uwag o pozytywnym i negatywnym zachowaniu ucznia.

4) Wychowawca klasy jest odpowiedzialny za prowadzenie zeszyty uwag.

5) Wpisu do zeszytu dokonuje wychowawca klasy lub inny nauczyciel szkoły.

6) Uczeń ma prawo znać odnotowane na jego temat uwagi.

7) Wnioski o wpis do zeszytu uwag mogą być zgłaszane przez: zainteresowanego ucznia, innych uczniów, wszystkich pracowników szkoły.

8) Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

2. Kryteria ocen z zachowania:

 

1) Za punkt wyjścia przyjmuje się ocenę dobrą, która określa właściwe zachowanie i jest 

    oceną pozytywną. Otrzymuje ją uczeń, który:

 • ma właściwy stosunek do obowiązków szkolnych: w miarę systematycznie pracuje na lekcjach, właściwie wykonuje obowiązki dyżurnego, nie wykazuje lekceważącego stosunku do nauki, pracuje na miarę swoich możliwości
 • bierze udział tylko w tych pracach w szkole i klasie, które traktowane są obowiązkowo
 • nie narusza zasad regulaminu szkoły
 • z szacunkiem odnosi się do pracowników szkoły, rodziców, koleżanek i kolegów
 • jest zdyscyplinowany, konflikty rozwiązuje bez użycia siły
 • jego kultura słowa nie budzi zastrzeżeń
 • posiada usprawiedliwione nieobecności, przychodzi punktualnie na zajęcia ( mogą się zdarzyć dwa spóźnienia)
 • wykazuje chęć naprawy własnych niedoskonałości

2) Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wszystkie kryteria konieczne do uzyskania oceny dobrej, a ponadto :

 • ma bardzo dobry stosunek do obowiązków szkolnych : systematycznie pracuje, wykazuje aktywną postawę na lekcji, starannie wykonuje obowiązki dyżurnego
 • rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych, konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych
 • wykonuje bez zastrzeżeń polecenia wychowawcy i nauczycieli
 • aktywnie pracuje w zespole klasowym
 • wykazuje wysoką kulturę osobistą w szkole i poza nią, kulturę słowa, uczciwość
 • osiąga wyniki w nauce na miarę swoich możliwości
 • uwagi w zeszycie uwag zdarzają się sporadycznie i mają charakter drobnych przewinień
 • ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na lekcje

3) Ocena wzorowa powinna być czymś wyjątkowym, podobnie jak ocena celująca z przedmiotu. Ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który :

 • ma wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych: systematycznie pracuje, wykazuje szczególne zainteresowania niektórymi przedmiotami, wyróżnia się aktywna postawą na lekcji, rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych,  reprezentuje szkołę w różnych konkursach i zawodach
 • wzorowo wypełnia obowiązki dyżurnego oraz powierzone mu zadania, bez zastrzeżeń wykonuje polecenia wychowawcy i nauczycieli
 • uczestniczy w pracach na rzecz szkoły i środowiska, podejmuje własne inicjatywy
 • odznacza się wysoką kulturą osobistą, a także kulturą postępowania w szkole i poza nią,
 • jest tolerancyjny, odnosi się z szacunkiem do nauczycieli, pracowników szkoły, rodziców, uczniów
 • osiąga wyniki w nauce adekwatne do swoich możliwości
 • chętnie pomaga innym w potrzebie
 • spełnia kryterium stosowności ubioru i wyglądu zewnętrznego
 • wykazuje chęć naprawy własnych niedoskonałości
 • ma usprawiedliwione wszystkie nieobecności, nie spóźnia się na lekcje

 

 

4) Ocenę poprawną, otrzymuje uczeń, który :

 • ma poprawny stosunek do obowiązków szkolnych: pracuje nie zawsze systematycznie, ale na miarę swoich możliwości
 • nie wyróżnia się osiągnięciami w pracach na rzecz klasy i szkoły
 • zdarza mu się zapomnieć o obowiązkach dyżurnego lub nie wywiązać się z prac, do których sam się zgłosił lub został wyznaczony
 • nie ulega nałogom
 • sporadycznie łamie regulamin szkolny
 • często wykazuje brak dyscypliny na lekcjach, niegrzecznie odnosi się do nauczycieli i kolegów, popada w konflikty z kolegami ( udokumentowane negatywnymi wpisami w zeszycie uwag)
 • używa wulgarnego słownictwa
 • jest nietolerancyjny
 • kłamie
 • zapomina obuwia zastępczego, stroju galowego
 • niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, w autobusie, na korytarzu szkolnym, podczas obiadów i świetlicy szkolnej
 • uczęszcza do szkoły w miarę systematycznie, sporadycznie spóźnia się na lekcje

5) Ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który :

 • wykazuje niechęć do podejmowania jakichkolwiek obowiązków szkolnych
 •  nie angażuje się w życie klasy i szkoły
 • Wykazuje brak dyscypliny na lekcjach, ignoruje upomnienia i polecenia wychowawcy i nauczycieli
 • Często nie przestrzega regulaminu szkoły
 • Niegrzecznie i wulgarnie odnosi się do kolegów, nauczycieli, pracowników szkoły
 • Stosuje przemoc fizyczną w rozwiązywaniu konfliktów
 • niewłaściwie zachowuje się podczas uroczystości szkolnych, w autobusie, na korytarzu szkolnym, podczas obiadów i świetlicy szkolnej
 • Ulega nałogom
 • Niszczy mienie klasy i szkoły
 • Nie usprawiedliwia nieobecności w szkole

6) Ocenę naganną otrzymuje uczeń, który w drastyczny sposób narusza zasady współżycia społecznego, stanowi zagrożenie dla siebie i innych oraz wykazuje demoralizujący wpływ na otoczenie, a także:

 • ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych, nie odrabia zadań domowych, nie przynosi przyborów, pomocy do lekcji, nie respektuje uwag nauczycieli
 • w nauce nie wykazuje pilności, nie chce korzystać z pomocy koleżeńskiej oraz form indywidualnej pomocy oferowanej przez nauczyciela
 • nagminnie łamie regulamin szkoły
 • szczególnie utrudnia prowadzenie lekcji
 • często wulgarnie odnosi się do nauczycieli, pracowników szkoły, rówieśników
 • jest agresywny, używa przemocy
 • ulega nałogom, manifestuje je
 • odrzuca pomoc ze strony nauczycieli, pedagoga, kolegów, rodziców
 • wagaruje
 • wszedł w kolizję z prawem, dokonał kradzieży, bójek, wymuszeń, niszczenia mienia
 • swoim postępowaniem wywiera negatywny wpływ na innych uczniów
 • nauczyciele i pracownicy szkoły wnoszą liczne uwagi pod jego adresem

§ 117. Warunki i tryb uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej oceny

           klasyfikacyjnej   Zachowania.

1. Począwszy od klasy IV każdy uczeń na swój wniosek lub wniosek rodziców   ( prawnych  

    opiekunów) może wystąpić z pisemną prośbą do wychowawcy klasy o uzyskanie wyższej

    niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

2. We wniosku należy zaznaczyć ocenę, o którą ubiega się uczeń.

3. Wniosek składa się w terminie nie później niż 3 dni od daty zebrania, na którym rodzic

    (prawny opiekun)  został poinformowany o przewidywanej rocznej ocenie klasyfikacyjnej 

   zachowania.

4.W przypadku negatywnego rozpatrzenia wniosku , wychowawca pisemnie informuje ucznia

   i jego rodzica ( prawnego opiekuna) o swojej decyzji, uzasadniając ją.

5.W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku, wychowawca zawiera

   pisemny kontrakt z uczniem określający zadania do zrealizowania przez ucznia

   oraz końcowy termin ich realizacji.

6.Ocena realizacji  zadań należy do wychowawcy klasy.

§ 118. Pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z zajęć

           edukacyjnych  oraz zasady ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

1. Uczeń lub jego rodzice ( prawni opiekunowie) mogą, w terminie 7 dni od dnia  zakończenia zajęć dydaktyczno – wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

2. Zastrzeżenia wnoszone do dyrektora szkoły muszą być umotywowane oraz zawierać prośbę, w przypadku zajęć edukacyjnych, o pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności z zaznaczeniem oceny, o jaką ubiega się uczeń.

3. Do podania należy dołączyć świadectwo szkolne ucznia.

4. Sprawdzian przeprowadza się  nie później niż w terminie 5 dni od daty zgłoszenia zastrzeżeń. Termin sprawdzianu wyznacza dyrektor szkoły w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

5. Nauczyciel przedmiotu przygotowuje dla ucznia dwa zestawy pytań ( ustnych i pisemnych).

6. Uczeń ma prawo do wyboru zestawu.

7. W przypadku rocznej oceny zachowania dokumentację przygotowuje i prezentuje wychowawca klasy.

8. Z prac komisji ( w przypadku oceny z zajęć edukacyjnych)sporządza się protokół zawierający:

-       skład i podpisy komisji,

-       termin egzaminu,

-       zadania egzaminacyjne,

-       wynik egzaminu oraz uzyskaną ocenę.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i informacje o ustnych odpowiedziach ucznia.

9. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

10. Ustalenia komisji ( dotyczące oceny zachowania) ważne są przy obecności ¾ składu komisji.

§ 119.  Zasady oceniania uczniów klas I-III 

1. Celem WSO w klasach  I-III jest:

1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

2)    udzielanie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;

3)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

4)     dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce , zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

5)     umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno wychowawczej.

2. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

1)    Formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych oraz sposobu informowania o nich uczniów i rodziców.

2)    Zasady i kryteria oceniania osiągnięć edukacyjnych uczniów.

3)    Kryteria oceny zachowania.

4)    Zasady klasyfikacji uczniów.

3. Zasady oceny opisowej.

1)    Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania oraz o zasadach oceniania zachowania uczniów.

2)    Ocena śródroczna w nauczaniu zintegrowanym w kl. I - III jest oceną opisową - opisane są osiągnięcia ucznia i jego zachowanie na podstawie ocen cząstkowych i wnikliwej obserwacji dokonywanej systematycznie przez nauczyciela. Jest to ocena diagnozująca.

3)    Nauczyciel, na podstawie półrocznej obserwacji rozwoju dziecka, przekazuje rodzicom indywidualnie informacje o osiągnięciach dziecka, jego problemach dydaktycznych i wychowawczych, a także ukazuje jego rozwój w określonym przedziale czasowym. Ocena diagnozująca zawiera zalecenia dla ucznia, które dotyczą postępów w edukacji i w rozwoju społeczno - emocjonalnym.

4)    Ocena śródroczna odbywa się na zebraniach z rodzicami w styczniu lub lutym.

5)    Ocena końcoworoczna w kl I - III jest pisemną oceną opisową - dotyczy osiągnięć dydaktycznych i zachowania ucznia. Jest dokonywana na podstawie ocen cząstkowych i całorocznej obserwacji pracy i rozwoju ucznia. Jest to ocena podsumowująca osiągnięcia ucznia.

6)    Ocena śródroczna i końcoworoczna z religii i języka obcego  jest oceną wyrażaną stopniem w sześciocyfrowej skali  (6, 5, 4, 3, 2, 1 ).
g) Nauczyciel na podstawie obserwacji ucznia, na podstawie wnikliwie prowadzonej oceny w dzienniku lekcyjnym przez cały rok, dokonuje pisemnej rocznej oceny, tym różniącej się od oceny semestralnej, że podkreśla zmiany w rozwoju dziecka, wynikające ze stosowania wskazówek zawartych w ocenie semestralnej.

7)    Ocena końcoworoczna każdego ucznia, pisana jest na świadectwie i w arkuszach ocen.

8)    Przed śródrocznym i rocznym klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej wychowawca klasy i poszczególni nauczyciele są zobowiązani poinformować ucznia, jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z języka obcego i religii.

9)    Przy ustalaniu oceny z zakresu edukacji plastycznej, technicznej, muzycznej i  wychowania fizycznego należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

10) Na wszystkich poziomach kształcenia, również w kl I - III, obowiązują te same tryby odwołania od ocen z zajęć edukacyjnych ( w przypadku nauczania zintegrowanego odwołanie od oceny opisowej).

4. Skala ocen cząstkowych.

 Nauczyciel obserwuje codzienną pracę dziecka na zajęciach edukacyjnych, ocenia jego

 umiejętności, stosując oceny według następującej skali :

-  stopień niedostateczny    (1)

-  stopień dopuszczający    (2)

-  stopień dostateczny         (3)

-  stopień dobry                   (4)

-  stopień bardzo dobry       (5)

-  stopień celujący               (6)

Dopuszcza się stosowanie znaków: „+", „_". Nauczyciel w zależności od swoich potrzeb może w ocenianiu wewnątrzklasowym  wprowadzić również inne formy oceny cząstkowej np. żetony, pieczątki, buźki...

5. Kryteria oceniania bieżącego zajęć dydaktycznych.

1)    Ocenę celującą (6) otrzymuje uczeń, który posiada wiedzę i umiejętności wykraczające poza program nauczania przedmiotu w danej klasie, samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia oraz biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych. Proponuje rozwiązania niekonwencjonalne. Potrafi  samodzielnie wnioskować, uogólniać i dostrzegać związki przyczynowo - skutkowe. Osiąga sukcesy w konkursach, zawodach sportowych.

2)    Ocenę bardzo dobrą (5) otrzymuje uczeń, który posiada pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania w danej klasie, samodzielnie, sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami. Rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte programem nauczania, potrafi zastosować poznana wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

3)    Ocenę dobrą (4) otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania w danej klasie. Poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne. Korzysta z wiedzy w typowych sytuacjach, potrafi poprawić wskazane błędy.

4)    Ocenę dostateczną (3) otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie podstawowym. Rozwiązuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności. Przy pomocy nauczyciela wykonuje niektóre zadania.

5)    Ocenę dopuszczającą (2) otrzymuje uczeń, który słabo opanował podstawowe wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie. Zadania o niewielkim stopniu trudności wykonuje pod kontrolą i kierunkiem nauczyciela, nie przestrzega limitów czasowych, często nie kończy rozpoczętych działań.

6)    Ocenę niedostateczną (1) otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomości i umiejętności zawartych w podstawie programowej, nie jest w stanie rozwiązać zadania o niewielkim stopniu trudności nawet przy pomocy nauczyciela. Nie wykazuje chęci do współpracy, odmawia wykonania zadania, nie stara się, niszczy prace.

7)    Oceny cząstkowe dotyczą następujących edukacji:

            - polonistycznej ,                    -zajęć komputerowych         

            - matematycznej ,                  - muzycznej,

            -przyrodniczej,                       - plastycznej,

            - społecznej,                           - wychowania fizycznego,

            - zajęć technicznych,                         - języka obcego,

            - religii.

8)    Wyniki uzyskane przez uczniów na sprawdzianach mogą być przedstawione w     skali %. Sposób przeliczenia punktów na ocenę wygląda następująco:

            0 – 29%    - 1 - ocena niedostateczna

            30 – 49%  - 2 – ocena dopuszczająca

            50 – 74%  - 3 – ocena dostateczna

            75 – 90%  - 4 – ocena dobra

            91 – 100% - 5 – ocena bardzo dobra

§ 120.   Ocenianie zachowania

 1. W klasach I-III oceną  zachowania śródroczną i końcoworoczną jest ocena opisowa, którą ustala się według kryteriów przyjętych do obowiązującej skali ocen.
 2. Przy ustalaniu oceny będzie brana pod uwagę:

1)    kultura osobista:

                        - szacunek dla personelu

                        - szacunek dla rówieśników

                        - kultura spożywania posiłków

                        - dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i swoich kolegów

                        - przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji, wulgarności.

2)    aktywność społeczna:

                        - udział w apelach, konkursach

                        - praca na rzecz szkoły

                        - praca na rzecz klasy

                        - pomoc koleżeńska

                        - dbałość o honor i tradycje szkoły.

3)    stosunek do obowiązków szkolnych:

                        - systematyczne uczęszczanie na zajęcia

                        - aktywny udział na lekcjach

                        - przygotowanie do zajęć lekcyjnych

                        - systematyczne korzystanie z biblioteki szkolnej.

 1. Nauczyciel ocenia zachowanie ucznia na bieżąco według następującej skali:

                        -  wzorowe

                        -  bardzo dobre

                        -  dobre

                        -  poprawne

                        -  nieodpowiednie

                        -  naganne

 1. Skróty: wz, bdb db, pop, ndp, ng  służą do zapisu oceny bieżącej w dzienniku lekcyjnym i wynikają z przyjętej w szkole skali ocen.
 1. Nauczyciel w zależności od swoich potrzeb, może w ocenianiu zachowania wprowadzić również inne formy oceny cząstkowej np. medale, pieczątki itp.

 

 1. Kryteria na poszczególne oceny z zachowania.

1)    Wzorowe

            - Wysoki poziom kultury osobistej w mowie i zachowaniu.

            -  Szacunek w zachowaniu i języku do wszystkich osób społeczności szkolnej                  (nauczyciele, pracownicy, koleżanki, koledzy) oraz innych ludzi, a szczególnie                niepełnosprawnych i starszych.

            -  Wzorowy stosunek do obowiązków szkolnych.

            -  Wszystkie nieobecności usprawiedliwione w terminie.

            -  Wysoki stopień zaangażowania w życie szkoły i klasy.

            -  Przestrzeganie wszystkich zasad i przepisów obowiązujących w szkole.

            -  Przeciwstawianie się przejawom przemocy, agresji i wulgarności.

             Uczeń powinien spełniać 6 z7 wymienionych kryteriów

2)    Bardzo dobre

            Uczeń powinien spełniać kryteria na zachowanie dobre oraz 4 z 7 wymienionych           kryteriów na wzorowe.

3)    Dobre

            -  Przestrzeganie przepisów i zasad obowiązujących w szkole.

            -  Okazywanie szacunku wszystkim członkom zbiorowości szkolnej.

            -  Zachowywanie kultury słowa.

            -  Pozytywny stosunek do nauki.

            -  Dni nieobecności usprawiedliwione.

            -  Sporadyczne spóźnienia ( usprawiedliwione).

            -  Uczestniczenie w życiu klasy i szkoły.

            -  Prawdomówność.

4)    Poprawne

            -  Poprawny stosunek do obowiązków szkolnych.

            -  Sporadyczne niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią.

            -  Niewielkie uchybienia w kulturze osobistej.

            -  Sporadyczne nieprzestrzeganie poleceń nauczyciela.

            -  Nieusprawiedliwione dni nieobecności ( max 5 na półrocze ).

5)    Nieodpowiednie

            -  Nieodpowiedni stosunek do obowiązków szkolnych.

            -  Niewłaściwe zachowanie się na terenie szkoły i poza nią.

            -  Uchybienia w kulturze osobistej.

            -  Częste nieprzestrzeganie poleceń nauczyciela.

            -  Częste nieusprawiedliwione spóźnienia.

            -  Nieusprawiedliwione dni nieobecności ( więcej niż 10 dni na półrocze).

6)    Naganne

            1) Niski poziom kultury osobistej.

            § używanie wulgarnego słownictwa.

            § arogancki stosunek do nauczycieli i pracowników szkoły

            § dokonywanie aktów agresji czynnej lub słownej

            2) Umyślne niszczenie mienia szkolnego lub rzeczy osobistych.

            3)Notoryczne przeszkadzanie w czasie zajęć lekcyjnych.

            4) Wagary lub duża ilość dni nieobecnych nieusprawiedliwionych.

            5) Kradzieże lub wyłudzanie pieniędzy.

            6) Naganny stosunek do obowiązków szkolnych.

            7) Wchodzenie w konflikty z rówieśnikami. 

 7.  Na wszystkich poziomach kształcenia, również w klasach I - III, obowiązują te same tryby

      odwołania od ocen  z zachowania ( w przypadku nauczania zintegrowanego odwołanie

      od oceny opisowej). Ewaluacja „Wewnątrzszkolnego Systemu Oceniania w klasach I – III

      może zostać przeprowadzona     ( jeśli zaistnieje taka konieczność) po I semestrze i po

      zakończeniu roku szkolnego