JĘZYK POLSKI KLASA 4

OGÓLNE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

niedostateczny

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej uniemożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeń nie potrafi wykonać zadań o niewielkimpoziomie trudności

 

dopuszczający

 • poziom umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej umożliwia osiąganie celów polonistycznych
 • uczeńpotrafiwykonać zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim poziomie trudności

 

dostateczny

 • poziom zdobytych umiejętności i wiadomości objętych wymaganiami edukacyjnymi klasy czwartej pozwala na rozwijanie kompetencji ujętych w programie i wynikających z podstawy programowej
 • uczeń wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne typowe o średnim poziomie trudnościujętych w programie i wynikających z podstawy programowej

dobry

 • uczeń poprawnie stosuje wiadomości i umiejętności ujęte w programie nauczaniai wynikające z podstawy programowej, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne

bardzo dobry

 • uczeń sprawnie się posługuje zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczaniai wynikające z podstawy programowej, potrafi zastosować poznaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach

celujący

 • uczeń biegle się posługuje zdobytymi wiadomościami i umiejętnościami
  w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych objętychprogramem nauczaniai wynikających z podstawy programowej, proponuje rozwiązania nietypowe;jest twórczy,rozwija własne uzdolnienia

SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENIANIA DLA KLASY IV

Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który nie spełnia wymagań kryterialnych na ocenę dopuszczającą.

 

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który:

 1. I.                    Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

 

SŁUCHANIE

 • skupia uwagę nakrótkich wypowiedziachinnych osób
 • reaguje na wypowiedzi innych werbalnie i niewerbalnie (mimiką, gestem, postawą)
 • rozumie polecenia nauczyciela, wypowiedzi innych uczniów
 • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę,zaproszenie, przeprosiny
 • wskazuje najważniejsze informacje w wysłuchanym niedługim tekście, zwłaszcza
  w jegowarstwiedosłownej
 • rozumie ogólny sens słuchanych utworów

 

CZYTANIE

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi w prostych tekstach literackich oraz typowych sytuacjach znanych uczniowi z doświadczenia i obserwacji
 • rozpoznaje proste intencje nadawcy, np. pytanie, prośbę, odmowę,zaproszenie, przeprosiny
 • wskazuje najważniejsze informacje w przeczytanym tekście, zwłaszcza w dosłownej warstwietekstu i wyrażone wprost
 • rozumie dosłowne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • rozumie ogólny sens czytanych utworów
 • stara się czytać teksty płynnie i poprawnie pod względem artykulacyjnym

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI

 • sprawdza pisownię wyrazu w słowniku ortograficznym

 

 1. II.                  Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 • mówi o swoich reakcjach czytelniczych
 • odróżnia fikcję od rzeczywistości
 • odróżnia elementy fantastyczne od realistycznych
 • określa wybrane elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 • zna cechy baśni i legendy
 • wyodrębnia film i spektakl spośród innych przekazów i tekstów kultury

 

 

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 • nawiązuje i podtrzymuje kontakt werbalny z innymi uczniami i nauczycielem
 • formułuje proste pytania i udziela prostychpod względem konstrukcyjnym odpowiedzi
 • wypowiada komunikaty zawierające proste informacje
 • wyraża wprost swoje intencje
 • odróżnia sytuację oficjalną od nieoficjalnej i potrafiodpowiednio do sytuacji komunikacyjnej skierować prośbę, pytanie, odmowę, wyjaśnienie, zaproszenie
 • stosuje podstawowe zwroty grzecznościowe podczas rozmowy z osobą dorosłą
  i rówieśnikiem
 • mówi na temat, opowiada o obserwowanych zdarzeniach, akcji książki, filmu
 • za pomocą kilku prostych zdań opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę
 • za pomocą kilku prostych zdań opisuje obraz, ilustrację, plakat
 • stosuje wyrazy o znaczeniu dosłownym
 • wygłasza tekst utworu z pamięci

 

PISANIE

 • stosuje wielką literę na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na jego końcu
 • zna podstawowe zasady pisowni wielkąliterą orazpisowni ó–u, rz–ż, ch– h
 • dzieli wyrazy na sylaby, przenosi wyraz do następnego wersu
 • tworzy proste wypowiedzi na podany temat
 • uzupełnia prosty schemat, tabelę
 • zna podstawowe zasady układu graficznego listu prywatnego, dialogu, zaproszenia, planu ramowego wypowiedzi i z pomocą nauczyciela zapisuje list, dialog, układa plan ramowy wypowiedzi, redaguje zaproszenie
 • zapisuje kilkuzdaniowe opowiadanie odtwórcze
 • za pomocą kilku prostych zdańtworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia,opis obrazu, ilustracji, plakatu

•          stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (np. dobiera wyrazy bliskoznaczne), składni (konstruuje poprawne zdania pojedyncze, stosuje wielkie litery na początku wypowiedzenia i odpowiednie znaki interpunkcyjne na końcu), fleksji (wskazuje czasowniki, rzeczowniki, przymiotniki i przysłówki w zdaniu, przy pomocy nauczyciela określa formę odmiennych części mowy), fonetyki (zna alfabet, dzieli wyrazy na litery, głoski i sylaby)

 • stara się o estetykę zapisu wypowiedzi

 

 

Ocenę dostateczną otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dopuszczającą oraz:

 

 1. I.                    Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

 

SŁUCHANIE

 • słucha innych i uczestniczy w rozmowie, zadaje pytania, odpowiada
 • wybiera najważniejsze informacje z wysłuchanego tekstu, tworzy prostą notatkę
  w formie tabeli, schematu, kilkuzdaniowej wypowiedzi
 • powtarza swoimi słowami ogólny sens usłyszanej wypowiedzi, opowiada fabułę usłyszanej historii
 • rozpoznaje nastrój słuchanych komunikatów

 

CZYTANIE

 • identyfikuje nadawcę i odbiorcę wypowiedzi
 • określa temat i głównąmyśl tekstu
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 • wybiera potrzebne informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 • wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • rozpoznaje cechy zaproszenia, życzeń, ogłoszenia, instrukcji, przepisu
 • wskazuje części składowe wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • poprawnie artykułuje i akcentuje wyrazy, stosuje intonację zdaniową podczas głośnego czytania utworów

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI

 • wybiera odpowiednie informacje ze słownika ortograficznego, encyklopedii, czasopisma, stron internetowych

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 • nazywa swoje reakcje czytelnicze
 • dostrzega cechy wyróżniające teksty artystyczne (poetyckie i prozatorskie) oraz użytkowe
 • odróżnia autora od osoby mówiącej w utworze
 • określa i nazywa elementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 • wskazujecechy baśni i legendy w utworze
 • wie, czym jest: wers, zwrotka, rym
 • wskazuje w tekście porównanie, przenośnię
 • wyodrębnia film spośród innych dziedzin sztuki
 • zna pojęcia: gra aktorska, dekoracja, kostiumy, rekwizyty, inscenizacja, scena, widownia, próba
 • przypisuje cechy bohaterom orazocenia ich postawy w odniesieniu do takich wartości, jaknp. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
 • odczytuje sens utworów na poziomie semantycznym (dosłownym)
 • odczytuje morał baśni

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 • świadomie uczestniczy w sytuacji komunikacyjnej
 • dostosowuje wypowiedź do adresata i sytuacji, świadomie dobieraróżne typy wypowiedzeń prostych i rozwiniętych, wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • formułuje pytania otwarte
 • udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 • wypowiada się w kilku logicznie ze sobą połączonych zdaniach na tematy związane
  z codziennością, otaczającą rzeczywistością, lekturą
 • stosuje zwroty grzecznościowe i odpowiednie konstrukcje składniowe (np. tryb przypuszczający) podczas rozmowy z osobą dorosłą i rówieśnikiem
 • wskazuje wyrazy o znaczeniu dosłownym i metaforycznym
 • składa życzenia, tworzy wypowiedź o cechach instrukcji, np. zasady gry
 • wypowiada się w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne
 • opisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat,stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
 • dobiera wyrazy bliskoznaczne i przeciwstawne
 • recytuje utwór poetycki, oddając jego ogólny nastrój i sens
 • stosuje zasady poprawnej wymowy i akcentowania wyrazów rodzimych
 • posługuje się pozawerbalnymi środkami wypowiedzi (mimiką, gestem)

 

PISANIE

 • stosuje podstawowe zasady pisowni ó – u, rz – ż, ch – hi interpunkcji
 • odróżnia nazwy własne od pospolitych i potrafi zastosować odpowiednie zasady dotyczące pisowni wielką literą
 • dzieli wyrazy na głoski i litery, rozróżnia funkcję zmiękczającą i sylabotwórczą i
  w typowych przykładach
 • konstruujei zapisuje kilkuzdaniowe wypowiedzi poprawne pod względem logiczno-składniowym
 • używa wypowiedzeń pojedynczych i złożonych
 • w zależności do adresata i sytuacji świadomie dobiera wypowiedzenia oznajmujące, pytające i rozkazujące
 • zapisuje pytania otwarte
 • udziela odpowiedzi w formie zdań złożonych
 • samodzielnie zapisuje dialog
 • dzieli wypowiedzi na części kompozycyjne
 • buduje ramowy plan wypowiedzi
 • układa opowiadanie odtwórcze
 • redaguje notatkę w formie prostego schematu, tabeli, planu
 • zapisuje prostą instrukcję, np. przepis kulinarny, zasady gry
 • tworzy opis przedmiotu, miejsca, krajobrazu, postaci, zwierzęcia, obrazu, ilustracji, plakatu, stosując słownictwo określające umiejscowienie w przestrzeni
  • w liście prywatnym, dialogu, zaproszeniu stosuje odpowiedni układ graficzny
  • stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wykorzystuje wyrazy bliskoznaczne
   i przeciwstawne w tworzonym tekście),składni (konstruuje zdania pojedyncze proste
   i rozwinięte oraz wypowiedzenia złożone, używa różnych typów wypowiedzeń: oznajmujących, rozkazujących, pytających, wykrzyknikowych), fleksji (określa formę gramatyczną czasowników, rzeczowników, przymiotników; łączy wypowiedzenia składowe za pomocą spójnika w wypowiedzenia złożone; poprawnie zapisuje formy bezokoliczników oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego czasowników w czasie przyszłym
   i przeszłym), fonetyki (wykorzystuje umiejętność dzielenia wyrazów na sylaby przy przenoszeniu wyrazów do następnej linijki)
  • stosuje zasady estetycznego zapisu tekstu

 

 

Ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dostateczną oraz:

 

 1. I.                    Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

 

SŁUCHANIE

•          koncentruje uwagę podczas słuchania dłuższych wypowiedzi innych, a zwłaszcza odtwarzanych utworów

•          odróżnia informacje ważne od mniej ważnych

 • na podstawie słuchanego tekstu tworzy samodzielną notatkę:rysuje plan, ilustracje do tekstu, formułuje pytania
 • właściwie odbiera intencje nadawcy komunikatu
 • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

 

CZYTANIE

 • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio
 • wskazuje akapit
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych
 • wybiera i wykorzystuje informacje z instrukcji, tabeli, notatki, schematu
 • wskazuje przenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzioraz samodzielnie tłumaczy przenośne znaczenie wybranych wyrazów, związków wyrazów w wypowiedzi
 • wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistycznew zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
 • rozumie funkcje części składowych wypowiedzi: tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • głośno czyta utwory, uwzględniając zasady poprawnej artykulacji i intonacji

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI

 • wybiera informacje niewyrażone wprost z różnych źródeł, np. czasopism, stron internetowych

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 • uzasadnia swoje reakcje czytelnicze
 • analizujeelementy świata przedstawionego w utworze epickim, takie jak: czas, miejsce, bohaterowie, zdarzenia
 • identyfikuje baśni i legendę
 • rozumie podstawową funkcję wersu, zwrotki, rymu
 • rozumie funkcję akapitu jako logicznie wyodrębnionej całości w tekście
 • objaśnia znaczenia porównań i przenośni w tekście
 • wyodrębnia elementy dzieła filmowego,odróżnia film animowany i aktorski
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości,jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość
 • odczytuje przesłanie utworu

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 • przedstawia własne zdanie w rozmowie
 • świadomie dobiera intonację zdaniową
 • udziela odpowiedzi w formie krótkiej wypowiedzi
 • uczestniczy w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami; łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe w zdaniu
 • wypowiada się w roli świadka i uczestnika zdarzeń
 • stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
 • gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowania i postaw
 • wypowiada się logicznie i w sposób uporządkowany: opowiada zdarzenia w porządku chronologicznym, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystujewyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki
 • w sposób uporządkowanyopisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji
  i uczuć
 • objaśnia znaczenia dosłowne i metaforyczne wyrazów
 • odróżnia wyrazy pokrewne od synonimów

•          umiejętnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (wzbogaca tworzony tekst wyrazami bliskoznacznymi i przeciwstawnymi), składni (stosuje różnorodne typy zdań: pojedyncze i złożone;celowo używa różnych typów wypowiedzeń: pytających, oznajmujących, wykrzyknikowych, rozkazujących w zależności od sytuacji komunikacyjnej; stosuje się do zasad poprawnej interpunkcji), fleksji (używa odmiennych części mowy
w poprawnych formach), fonetyki (stosuje wiadomości z zakresu podziału wyrazów na litery, głoski i sylaby w poprawnym ich zapisie)

 • wygłasza tekst poetycki z pamięci, posługując się pauzą, barwą głosu
 • stosuje się do zasad właściwego akcentowania wyrazów i intonowania wypowiedzeń

 

PISANIE

 • stosuje poznane zasady ortografii dotyczącepisowni ó – u, rz – ż, ch – h i interpunkcji oraz potrafi je zastosować w sytuacjach nietypowych(np. wykorzystać wiedzę o wyrazach pochodnych i rodzinie wyrazów)
 • w kilkuzdaniowych wypowiedziachzwiązanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami łączy za pomocą odpowiednich spójników współrzędne związki wyrazowe
  i stosuje się do zasad interpunkcji
 • w wypowiedziach stosuje poprawne formy gramatyczne rzeczownika, przymiotnika, czasownika
 • wtekstach świadomie stosuje wyrazy bliskoznaczne
 • w wypowiedziach gromadzi wyrazy określające i nazywające cechy charakteru na podstawie zachowań i postaw
 • układa życzenia, zapisuje przepis, instrukcję, ogłoszenie
 • stosuje akapit jako znak logicznego wyodrębnienia fragmentów wypowiedzi
 • pisze logiczne i uporządkowane pod względem chronologicznym opowiadanie, streszcza utwory fabularne, świadomie wykorzystujewyrazy określające następstwo czasowe, zwłaszcza przysłówki;opowiada z perspektywyświadka i uczestnika zdarzeń
 • zapisuje dialog w opowiadaniu
 • w sposób uporządkowanyopisuje przedmiot, miejsce, krajobraz, postać, zwierzę, obraz, ilustrację, plakat, stosując słownictwo służące do formułowania ocen i opinii, emocji
  i uczuć
 • dostrzega błędy ortograficzne i interpunkcyjne w tworzonej wypowiedzi i je poprawia

 

 

Ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń,który spełnia wymagania kryterialne na ocenę dobrą oraz:

 

 1. I.                    Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

 

SŁUCHANIE

 • przekazuje treść wysłuchanych wypowiedzi
 • odczytuje przenośny sens wysłuchanych utworów prozatorskich i poetyckich
 • wyraża swoje zdanie na temat wysłuchanego komunikatu
 • nazywa intencje nadawcy komunikatu

 

CZYTANIE

 • wyszukuje w wypowiedzi informacje wyrażone pośrednio i wykorzystuje je
  w wypowiedzi np. opisującej lub oceniającej postać fikcyjną lub rzeczywistą
 • wskazuje akapit
 • oddziela informacje ważne od drugorzędnych i wykorzystuje je w odczytywaniu znaczeńdosłownych i przenośnych
 • odczytuje i wykorzystuje treści zawarte w artykule, instrukcji, przepisie, tabeli, schemacie i notatce
 • wskazujei odczytujeprzenośne znaczenie wyrazów w wypowiedzi
 • wskazuje typowe elementy konstrukcyjne i stylistycznew zaproszeniach, życzeniach, ogłoszeniach, instrukcjach, przepisach
 • ma świadomość konstrukcji wypowiedzi irozumie funkcje takich części składowych wypowiedzi, jak tytuł, wstęp, rozwinięcie, zakończenie
 • głośno czyta utwory, wykorzystując umiejętność poprawnej artykulacji i intonacji, aby oddać sens odczytywanego tekstu

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI

 • wybiera informacjewyrażone pośrednio w różnych źródłach, np. czasopismach, stronach internetowych; konfrontuje je z innymi źródłami

 

 1. II.        Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 • konfrontuje swoje reakcje czytelnicze z innymi odbiorcami
 • objaśnia funkcję analizowanychelementów świata przedstawionego w utworze epickim
 • wykorzystuje wiedzę na tematwersu, zwrotki, rymu do interpretacji utworu
 • objaśnia funkcję porównań i przenośni w tekście
 • wyróżnia wśród przekazów audiowizualnych programy informacyjne, rozrywkowe, reklamy
 • charakteryzuje i ocenia bohaterów oraz ich postawy odnoszące się do takich wartości, jak np. miłość – nienawiść, przyjaźń – wrogość; konfrontuje sytuację bohaterów z własnymi doświadczeniami

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 • uzasadnia własne zdanie w rozmowie, podaje odpowiednie przykłady, stosuje się do reguł grzecznościowych
 • rozpoczyna i podtrzymuje rozmowę na temat lektury czy dzieła filmowego
 • udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
  i stylistycznym
 • w rozmowie związanej z lekturą, filmem czy codziennymi sytuacjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
 • poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego
  i niemęskoosobowego w czasie przeszłym i przyszłym
 • wopisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 • interpretuje przenośne treści utworów poetyckich przewidzianych w programie nauczania
 • zaznacza akcenty logiczne, stosuje pauzy, dostosowuje tempo recytacji do treści utworu
 • wzbogaca komunikat pozawerbalnymi środkami wypowiedzi
 • dokonuje samokrytyki wypowiedzi i doskonali ją pod względem konstrukcji ijęzyka

 

PISANIE

 • komponuje poprawne pod względemortograficznym, interpunkcyjnym, fleksyjnym,składniowym wypowiedzi o przejrzystej, logicznej kompozycji
 • uzasadnia własne zdanie, podaje odpowiednie przykłady, np. z lektury
 • udziela wyczerpujących wypowiedzi poprawnych pod względem konstrukcyjnym
  i stylistycznym
 • w wypowiedziach związanych z lekturą, filmem czy codziennymi sytu­acjami stosuje frazeologizmy i przysłowia związane z omawianą tematyką
 • komponuje i przekształca plan wypowiedzi
 • pisze opowiadanie twórcze, list z perspektywy bohatera, baśń
 • wopisie dzieła kultury stosuje słownictwo wyrażające stosunek odbiorcy wobec dzieła
 • sprawnie stosuje wiedzę językową w zakresie: słownictwa (dba o poprawność słownikową tworzonych wypowiedzi, odpowiednio dobiera wyrazy bliskoznaczne
  i przeciwstawne, wzbogacając tekst w zależności od formy wypowiedzi i sytuacji komunikacyjnej), składni (tworzy ciekawe pod względem składniowym wypowiedzi, stosuje się do zasad poprawności logiczno-składniowej, dba o poprawną interpunkcję wypowiedzeń złożonych), fleksji (w wypowiedziach stosuje w poprawnych formach odmienne
  i nieodmienne części mowy przewidziane w programie nauczania, w tym poprawnie stosuje formy czasu teraźniejszego oraz formy rodzaju męskoosobowego i niemęskoosobowego
  w czasie przeszłym i przyszłym), fonetyki (biegle stosuje wiadomości z zakresu fonetyki
  i wykorzystuje je w poprawnym zapisie wyrazów)
 • dokonuje samodzielnej autokorekty napisanego tekstu

 

 

Ocenę celującą otrzymuje uczeń,który spełnia wymagania kryterialne na ocenę bardzo dobrą oraz:

 

 1. I.      Odbiór wypowiedzi i wykorzystywanie zawartych w nich informacji

 

SŁUCHANIE

• odczytuje i wyjaśnia przenośny sens wysłuchanych utworów poetyckich i prozatorskich

 

CZYTANIE

•   czyta ze zrozumieniem na poziomie semantycznym i krytycznym, również teksty spoza listy lektur

 • wykorzystuje treści zawarte w artykułach, instrukcjach, przepisach, tabelach, schematach i notatkach w tworzeniu własnych wypowiedzi
 • odczytuje głośno utwory poetyckie i prozatorskie i je interpretuje

 

DOCIERANIE DO INFORMACJI

 • wybiera i wykorzystuje informacje z różnych źródeł(np. czasopism, stron internetowych) we własnych wypowiedziach o charakterze informacyjnym lub oceniającym

 

II. Analiza i interpretacja tekstów kultury

 

 • porównuje funkcję analizowanychelementów świata przedstawionego w różnych utworach epickich
 • wskazuje elementybaśni i legendy w innych tekstach kultury
 • dostrzega różnice między celemprogramów informacyjnych, rozrywkowych, reklam
 • odnosi się do postaw bohaterów fikcyjnych i opisuje otaczającą ich rzeczywistość

 

III. Tworzenie wypowiedzi

 

MÓWIENIE

 • przedstawia własne stanowisko w związku ze sposobem rozwiązania problemu, wykonania zadania
 • podejmuje rozmowę na tematprzeczytanej lektury dzieła takżespoza kanonu lektur przewidzianych programem nauczania w klasie czwartej;omawia je w odniesieniu do innych dzieł także spoza kanonu lektur
 • interpretuje metaforyczne i symboliczne treści utworów literackich i plastycznych

 

 

PISANIE

 • tworzy samodzielne wypowiedzi cechujące się ciekawym ujęciem tematu, poprawną konstrukcją oraz właściwym doborem środków językowych
 • wykazuje się szczególną dbałością o poprawność ortograficzną, interpunkcyjną, fleksyjną i składniową oraz estetykę zapisu wypowiedzi
 • świadomie stosuje wiedzę językową w zakresie treści materiałowych przewidzianych programem nauczania słownictwa, składni, fleksji i fonetyki