KONCEPCJA PRACY

 

 

 

 

KONCEPCJA PRACY
SZKOŁY PODSTAWOWEJ

IM. JANA KOCHANOWSKIEGO   W WĄDROŻU WIELKIM

 

NA LATA  2014-2019

 

 

 

 

Przyjęta przez Radę Pedagogiczną 1 września 2014r.

 

 

I.CHARATERYSTYKA SZKOŁY

 

1.Dane ogólne szkoły

 

                 Szkoła Podstawowa im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim wraz ze Szkołą Filialną w Budziszowie Wielkim mieści się w Gminie Wądroże Wielkie.  
      Organem prowadzącym jest Gmina Wądroże Wielkie.

                  Szkoła jest placówką 15 oddziałową. Liczba oddziałów waha się od 13 do 17.                 

                             

2.Lokalizacja

 

                   Budynek, w którym mieści się szkoła usytuowany jest przy bocznej  ulicy
            w centralnej części  miejscowości. Przy szkole znajduje się ogólnodostępny,
           nowoczesny  kompleks boisk sportowych Olik. W bezpośrednim sąsiedztwie szkoły
           znajduje się świetlica wiejska z lokalnym muzeum, biblioteka, przedszkole ,

           Urząd    Gminy.

            Budynek, w którym mieści się szkoła filialna, usytuowany jest w centralnej części     miejscowości  Budziszów Wielki. Obok szkoły znajduje się hala sportowa, plac zabaw oraz boiska.  

      3.Kadra szkoły

 

                 W szkole pracuje 25 nauczycieli, 1 pedagog i logopeda. Największą grupę
          stanowią nauczyciele dyplomowani i mianowani. Nauczyciele systematycznie
          zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego, doskonalą swoją wiedzę
          i umiejętności poprzez aktywne uczestnictwo w formach wewnętrznych (WDN,
          konferencje, posiedzenia rady pedagogicznej, spotkania zespołów, warsztaty,
          spotkania z rodzicami) oraz w formach zewnętrznych ( studia podyplomowe, kursy
          doskonalące, konferencje, spotkania metodyczne, warsztaty a także formy szkoleń
          on line).

       4.Baza szkoły

 

             Placówka dysponuje 12 salami lekcyjnymi, w tym 1 pracownią komputerową,  świetlicą, siłownią,  salą zabaw i biblioteką. W szkole filialnej znajduje się 5  sal lekcyjnych, sala zabaw oraz świetlica.  Szkoła jest systematycznie      modernizowana, a zaplecze dydaktyczne jest wzbogacane w nowe pomoce i sprzęt  multimedialny. Znaczna część środków finansowych na zakup pomocy naukowych pochodzi  z realizacji programów unijnych  i rządowych.

     5. Misja szkoły

 

Jesteśmy szkołą przyjazną dziecku, szkołą umożliwiającą rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ucznia.

 •  Dbamy o właściwe, bezpieczne, higieniczne warunki nauki, wychowania i opieki.
 •  Przestrzegamy praw dziecka i ucznia przyjęte w polskim systemie prawnym.
 •  Wyposażamy ucznia w niezbędne umiejętności, wiadomości do kontynuowania nauki w gimnazjum.
 •  Umożliwiamy rozwój indywidualnych zainteresowań i uzdolnień ucznia.
 •  Promujemy zdrowy styl życia w zdrowym środowisku przyrodniczym.
 •  Podejmujemy działania przeciw zagrożeniom zewnętrznym.
 •  Umożliwiamy bezpośredni udział rodziców w pracy szkoły.
 •  Przygotowujemy do korzystania z dóbr kultury.
 •  Organizujemy i bierzemy udział w konkursach przedmiotowych i artystycznych.
 •  Stymulujemy aktywność uczniów poprzez prezentacje osiągnięć: galerie, wystawy prac plastycznych, literackich, wieczornice, występy teatralne.
 •  Pracujemy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych.
 •  Rozwijamy zainteresowania i uzdolnienia naszych uczniów na zajęciach pozalekcyjnych

     6.  Wizja szkoły       

W naszej szkole  dążymy do wychowania uczniów na świadomych i pełnoprawnych  członków społeczności lokalnej  oraz obywateli RP. Uczymy ich kochać, szanować i żyć kulturą i tradycjami narodu polskiego. Jednocześnie stwarzamy w szkole atmosferę tolerancji i otwartości wobec innych narodów i ras, ucząc języków obcych, kultury, geografii i tradycji innych krajów. Wychowujemy uczniów, którzy w przyszłości wykażą się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do funkcjonowania na kolejnych etapach edukacyjnych i w życiu dorosłym.

     7. Model absolwenta Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim:

        Realizując misję naszej szkoły i działając zgodnie z jej wizją, dążymy
do wykształcenia i wychowania ucznia, który jest :

 • otwarty
 • komunikatywny
 • obowiązkowy
 • uczciwy
 • samodzielny
 • aktywny
 • kreatywny
 • ciekawy świata i siebie
 • odpowiedzialny
 • tolerancyjny
 • kulturalny

II. PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY

 

 1. 1.     Dydaktyka

 

   Zakładane cele mające poprawić efekty kształcenia i wyniki sprawdzianów
   zewnętrznych

    

ü  organizowanie różnorodnych zajęć dodatkowych i wyrównawczych

ü  włączanie uczniów w realizację projektów edukacyjnych

ü  promowanie i wspieranie uczniów uzdolnionych

ü  systematyczne badanie i analizowanie efektów kształcenia i osiągnięć uczniów

ü  sumienne przygotowywanie uczniów do sprawdzianów zewnętrznych

ü  analizowanie wyników sprawdzianów zewnętrznych.

     Fakty świadczące o realizacji założonych celów

ü  znaczna część uczniów uczestniczy w różnych organizowanych w szkole zajęciach
dodatkowych

ü  uczniowie realizują chętnie projekty edukacyjne

ü  szkoła organizuje zajęcia dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

ü  stwierdza się przyrost wiedzy i umiejętności u uczniów

  

     Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  monitorowanie realizacji podstawy programowej

ü  analiza i weryfikacja szkolnych programów nauczania

ü  dostosowanie treści programowych i sposobów ich realizacji do możliwości i potrzeb
uczniów – praca zespołów ds. indywidualnych potrzeb edukacyjno-terapeutycznych

ü  przejawianie  inicjatyw dotyczących atrakcyjności i efektywności prowadzonych zajęć

ü  zachęcanie uczniów do udziału w konkursach i zawodach

ü  indywidualne podejście do nauczania i ucznia

 1. 2.     Działalność opiekuńczo-wychowawcza

 

Zakładane cele mające poprawić efekty działalności opiekuńczo-wychowawczej

 

ü  kształtowanie postaw prospołecznych i obywatelskich

ü  propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych

ü  eliminowanie przejawów agresji i przemocy

ü  udzielanie wsparcia uczniom i rodzicom w rozwiązywaniu problemów

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

ü  w szkole podejmuje się inicjatywy promujące kulturalne zachowanie i właściwą postawę obywatelską

ü  uczniowie działają w ramach Samorządu Uczniowskiego, Mini Samorządu Uczniowskiego i angażują się w różne akcje społeczne

ü  podejmowane w szkole działania promujące kulturę fizyczną, zdrowy tryb życia
i ekologię wpływają na postawy uczniów

ü  uczniowie i rodzice postrzegają szkołę jako miejsce bezpieczne i sprzyjające nauce
i rozwojowi ogólnemu dziecka

    

Podejmowane na bieżąco działania

          

ü  opracowanie i ewaluacja Programu Wychowawczego Szkoły i Programu Profilaktyki Szkoły

ü  diagnoza sytuacji wychowawczej uczniów

ü  organizowanie akademii i uroczystości szkolnych

ü  organizowanie wycieczek, wyjazdów o charakterze  turystycznym, krajoznawczym, sportowym

ü  organizowanie spotkań i spektakli profilaktycznych

ü  udział uczniów w akcjach charytatywnych, wolontariacie

ü  pedagogizacja rodziców w związku z problemami ich dzieci

ü  stała współpraca z instytucjami wspomagającymi oddziaływania wychowawcze
i społeczne szkoły

3.Baza szkoły

 

Zakładane cele dotyczące bazy szkoły

ü  utrzymanie budynku w odpowiednim stanie technicznym

ü  dbanie o estetykę obiektu i jego otoczenia

ü systematyczne wzbogacanie szkoły w sprzęt komputerowy, multimedialny i nowe pomoce dydaktyczne

Fakty świadczące o realizacji założonych celów

ü  placówka zapewnia przebywającym w niej osobom bezpieczne i higieniczne warunki pracy i jest wyposażona w potrzebne środki dydaktyczne i sprzęt multimedialny

        

 

Podejmowane na bieżąco działania

ü  racjonalne gospodarowanie zasobami finansowymi

ü  przeprowadzanie remontów bieżących budynku

ü  zagospodarowanie otoczenia

ü  uzupełnianie wyposażenia pracowni w sprzęt multimedialny i oprogramowanie

ü  uzupełnianie księgozbioru biblioteki szkolnej

ü  zakupy sprzętu sportowego

4.Organizacja i zarządzanie szkołą

 

Zakładane cele w zakresie usprawnienia funkcjonowania szkoły

 

ü  aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego zgodnie z obowiązującym stanem prawnym

ü  przejrzystość i dostępność dokumentów szkolnych regulujących działalność placówki

ü  stała i efektywna współpraca z Radą Pedagogiczną

ü  stała i efektywna współpraca z Radą Rodziców

ü  włączanie jak największej liczby rodziców w działalność placówki

        Fakty świadczące o realizacji założonych celów

ü  wewnętrzne prawo szkoły jest znane uczniom, rodzicom, nauczycielom
i pracownikom

ü  szkoła funkcjonuje sprawnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami

ü  poszczególne organy szkoły współpracują dla dobra placówki

ü  ewaluacja wewnętrzna jest prowadzona z udziałem zespołu nauczycieli

ü  propozycje rodziców są uwzględniane w planowaniu pracy placówki

        

       Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  monitorowanie prawidłowości przebiegu procesu kształcenia

ü  monitorowanie zgodności prawa wewnątrzszkolnego z aktualnymi przepisami prawa oświatowego

ü  monitorowanie prawidłowości i spójności dokumentacji szkolnej

ü  tworzenie zespołów zadaniowych odpowiedzialnych za różne obszary działalności placówki

ü  publikowanie dokumentacji szkolnej na stronie internetowej; zapewnienie rodzicom dostępu do aktualnych informacji

ü  włączanie rodziców w podejmowanie decyzji dotyczących placówki-zasięganie opinii dotyczących uczniów, szkoły, wspólna ocena podejmowanych działań

ü  wprowadzenie elektronicznej księgi protokołów

 

 

5.Budowanie pozytywnego klimatu w placówce; funkcjonowanie szkoły w środowisku lokalnym

 

 

Zakładane cele w zakresie budowania pozytywnego klimatu w placówce
 i funkcjonowania szkoły w środowisku lokalnym

 

 

ü  budowanie właściwych relacji między uczniami, między uczniami i nauczycielami
oraz między rodzicami i nauczycielami 

ü  dbanie o właściwe relacje między członkami Rady Pedagogicznej

ü  tworzenie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü  właściwe relacje między uczniami, między uczniami i nauczycielami oraz między rodzicami i nauczycielami oddziałują na atmosferę panującą w szkole i efektywność podejmowanych działań

ü  udział uczniów w imprezach i uroczystościach, akcjach charytatywnych, konkursach

         i zawodach  na terenie szkoły i gminy jest zauważany i doceniany

ü  elementem tradycji szkoły i gminy stało się Święto Rodziny  związane z promocją wartości rodziny i  prezentacją osiągnięć i możliwości uczniów

ü  placówka ściśle  współpracuje z  instytucjami lokalnymi-partnerami szkoły

ü  absolwenci i rodzice włączają się w działalność szkoły

 

           Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  kontynuacja działań sprzyjających integracji kadry pedagogicznej i niepedagogicznej

ü  konsekwencja w stawianiu uczniom wymagań zgodnych z regulaminami i statutem szkoły

ü  wpajanie uczniom zasad dobrego wychowania i kulturalnego zachowania

ü  włączanie się szkoły w lokalne działania o charakterze kulturalnym i patriotycznym

ü  analiza postrzegania szkoły przez środowisko lokalne-ankiety, wywiady z rodzicami czy partnerami szkoły

 

      6.Kadra szkoły     

Zakładane cele w zakresie doskonalenia kadry pedagogicznej

 

ü  aktywny udział kadry szkoły  w wewnętrznych i zewnętrznych formach doskonalenia

ü  dobór kierunków doskonalenia kadry do potrzeb placówki

ü  kładzenie nacisku na wykorzystanie zdobywanej wiedzy i umiejętności
do podnoszenia efektywności nauczania    

 

 Fakty świadczące o realizacji założonych celów

 

ü  kadra pedagogiczna i niepedagogiczna uczestniczy w różnych formach doskonalenia

ü  nauczyciele proponują i przedstawiają dyrektorowi propozycje doskonalenia własnego na dany rok szkolny lub dłuższy okres

ü  nauczyciele zdobywają kolejne stopnie awansu zawodowego

ü  dyrektor proponuje tematykę szkoleń na dany rok szkolny

ü  dyrektor zapewnia środki finansowe na doskonalenie zawodowe

          

Podejmowane na bieżąco działania

 

ü  określanie zakresu potrzeb szkoleniowych

ü  opracowywanie planu doskonalenia nauczycieli na każdy rok szkolny

ü  realizacja planu doskonalenia

 

III.MONITORING REALIZACJI PLANU DZIAŁAŃ

 

        Wnioski z nadzoru pedagogicznego, prowadzona obserwacja i ewaluacja wybranych obszarów służyć będą jako baza do oceny i ewentualnej modyfikacji procesów zachodzących w szkole oraz ich planowania w przyszłości.

 

Ogólne zasady monitorowania realizacji działań ujętych w strategii

ü  obserwacja zajęć prowadzonych przez nauczycieli - wg harmonogramu

ü  kontrola realizacji podstawy programowej

ü  stała analiza efektów kształcenia

ü  stała analiza sytuacji wychowawczej

ü  obserwacja imprez i uroczystości szkolnych

ü   kontrola realizacji powierzonych zadań bieżących

ü  okresowa kontrola dokumentacji szkolnej.  

  IV. ZAŁĄCZNIKI

 

       Załącznikami do niniejszego dokumentu są spójne z jego treścią, opracowywane
i zatwierdzane stosownymi uchwałami w każdym roku szkolnym

 

Plan Nadzoru Pedagogicznego

Plan Pracy Szkoły

Program Wychowawczy Szkoły

 Program Profilaktyki Szkoły

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego i Mini Samorządu