PROCEDURA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO

PROCEDURA

POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM

 DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH I KLAS PIERWSZYCH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KOCHANOWSKIEGO   SZKOŁA FILIALNA W BUDZISZOWIE WIELKIM    

ORAZ KLAS PIERWSZYCH 

SZKOŁY PODSTAWOWEJ  IM. J. KOCHANOWSKIEGO W WĄDROŻU WIELKIM

 

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 7 września 1991 o systemie oświaty  (tekst jedn.: Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz.2572 ze zm.); Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., oz.7); Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 stycznia 2013. Poz.87; Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. z 2004 Nr 26,poz. 232 ze zm.)-nieobowiązujące.

*ODDZIAŁ PRZEDSZKOLNY  SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. J. KOCHANOWSKIEGO SZKOŁA FILIALNA W BUDZISZOWIE WIELKIM

I.         Rekrutacja  dzieci pięcio i sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych przy     SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. J. KOCHANOWSKIEGO SZKOŁA FILIALNA    W BUDZISZOWIE WIELKIM

przebiega zgodnie poniższym  harmonogramem:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego:

Oddział przedszkolny

Oddział przedszkolny

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami do sekretariatu szkoły.

 

1-31 marca br.

 

4-14 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości- na tablicy ogłoszeń oddziału/ szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

 

11 kwietnia br.

o godz.14.00

 

 

20 sierpnia br.

o godz.14.00

 

3.

Podanie do publicznej wiadomości-na tablicy ogłoszeń oddziału/ szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

 

9 maja br.

o godz.14.00

 

28 sierpnia br.

o godz.14.00

 

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

-do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

II.        Rekrutacja nie dotyczy kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego z obszaru gminy w poprzednim roku szkolnym. W  przypadku kontynuacji nauki Rodzice dzieci z obszaru gminy składają corocznie na kolejny rok szkolny deklaracje kontynuowania wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim w terminie do dn.31.03.2014 r.

PKT. 1 Postępowanie rekrutacyjne w okresie przejściowym do oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim

1.1       Do oddziałów przedszkolnych przy Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim przyjmuje się z urzędu kandydatów zamieszkałych na obszarze Gminy Wądroże Wielkie na podstawie wniosku terminowo złożonego w sekretariacie szkoły.

1.2       Wniosek powinien zawierać:*imię i nazwisko, datę urodzenia oraz nr PESEL dziecka*imiona i nazwiska rodziców*adres miejsca zamieszkania rodziców i dziecka*adres poczty elektronicznej i nr telefonów rodziców, o ile je posiadają*. Ponadto we wniosku rodzic dziecka zobowiązany jest przekazać uznane przez niego za istotne dane o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka.

1.3       Wraz z wnioskiem powinny zostać złożone następujące  dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów z  I i II grupy:

I grupa kryterium rekrutacyjnego-  ustawowa-

jednakowa wartość punktowa dla każdego kryterium ustawowego

Kryterium

Rodzaj dokumentu potwierdzającego

Forma dokumentu

ü  wielodzietność rodziny dziecka

oświadczenie o wielodzietności rodziny dziecka,

oryginał z klauzulą o odpowiedzialności „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

ü  niepełnosprawność dziecka, rodziców, rodzeństwa dziecka

orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie  równoważne,

oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

ü  samotne wychowywanie dziecka przez rodzica,

prawomocny wyrok sadu rodzinnego orzekający rozwód lub separację, albo akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

ü  objęcie dziecka pieczą zastępczą,

dokument poświadczający objecie dziecka pieczą zastępczą,

oryginał albo kopia poświadczona notarialnie, albo urzędowo poświadczony odpis lub wyciąg z dokumentu, dopuszcza się poświadczenie za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata.

 

1.4  W pierwszej kolejności  brane są  pod uwagę łącznie kryteria określone w I grupie. W przypadku, gdy liczba wniosków przekracza limit miejsc o przyjęciu dziecka decydują przyjęte w przejściowym postępowaniu rekrutacyjnym kryteria wynikające z Ustawy oraz dodatkowe  kryteria rekrutacyjne ustalone przez dyrektora szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.          

Lp.

II grupa kryterium rekrutacyjnego

ustalona przez dyrektora szkoły w  porozumieniu

z organem prowadzącym szkołę

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Dziecko zamieszkałe w Gminie Wądroże Wielkie-

15 punktów

-zaświadczenie o miejscu zamieszkania kandydata  potwierdzone stałym lub czasowym zameldowaniem.

2.

Dziecko uczęszczające do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym-

 

5 punktów

-zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka z obszaru gminy Wądroże Wielkie do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym.

 

Dokumenty potwierdzające spełnienie  kryterium   I i  II grupy   postępowania rekrutacyjnego  wymagane będą tylko  w przypadku przekroczenia limitu  miejsc.

1.5       W przypadku, gdy szkoła posiada nadal  wolne miejsca w grupach dzieci pięcio-sześcioletnich, a także gdy pozwalają na to warunki organizacyjne związane z funkcjonowaniem oddziałów przedszkolnych dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym może dokonać rekrutacji określonej liczby kandydatów z innych miejscowości, do wyczerpania limitu miejsc.

1.6.   Rekrutacja określonej liczby kandydatów z innych miejscowości, będzie przebiegała zgodnie z kryteriami określonymi dla kandydatów spoza obszaru gminy.

Lp.

Kryteria punktowe dla kandydatów do oddziału przedszkolnego

spoza  obszaru gminy.

Wartość kryterium w punktach

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Dziecko pracownika szkoły, Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły-

 

5 punktów

-zaświadczenie  o zatrudnieniu rodziców –prawnych opiekunów

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo dziecka-

 

4 punkty

-zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego  przez  rodzeństwo kandydata.

3..

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym-

 

3 punkty

-zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka spoza obwodu do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym.

4.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki-

 

1 punkt

- oświadczenie rodziców-prawnych opiekunów z klauzulą o odpowiedzialności „ Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” w sprawie      sprawowania  dodatkowej opieki nad kandydatem do oddziału  przez krewnych dziecka (np. babcia, dziadek) zamieszkałych w obwodzie szkoły.

 

1.7. Dyrektor szkoły wyznacza (-zarządzeniem dyrektora)  skład i przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

1.8       Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a) weryfikacja wniosków i deklaracji złożonych terminowo w sekretariacie szkoły,

b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

c) podanie do publicznej wiadomości w terminie do dnia 15.04.2014 r. na tablicy ogłoszeń w Szkole Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim

1) wyników postępowania rekrutacyjnego w  formie  listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do oddziału przedszkolnego,

2) informacji o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do  przyjęcia kandydata do oddziału przedszkolneg

3) informacji  o liczbie wolnych miejsc,

d) przeprowadzenie dodatkowego  postępowania  w przypadku kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego według Ustawowo opracowanej  procedury odwoławczej:

Procedura odwoławcza:
1.    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata lub kandydat pełnoletni może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.
2.    W terminie 5 dni od dnia złożenia wniosku na wniosek rodzica komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
3.    W terminie 7 dni od otrzymania uzasadnienia rodzic kandydata lub pełnoletni kandydat może złożyć do dyrektora odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.
4.    W terminie 7 dni od otrzymania odwołania dyrektor jest obowiązany rozpatrzyć odwołanie.
5.    Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego.  

1.9        Komisja rekrutacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły dokumentację z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, która  przechowywana jest w archiwum szkoły zgodnie z zasadami:

1)  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów przyjętych do oddziału przedszkolnego przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko korzysta z wychowania przedszkolnego albo uczęszcza jako uczeń do szkoły,

2)  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów nieprzyjętych do oddziału przedszkolnego przechowywane są przez okres roku, chyba, że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

2.0       Dyrektor szkoły po przeprowadzeniu postępowania  rekrutacyjnego  w przypadku nieprzyjęcia  dziecka 5-letniego z obszaru Gminy Wądroże Wielkie  przekazuje   do  organu  prowadzącego  na piśmie  w terminie 7 dni od daty  podania do publicznej wiadomości wyników postępowania rekrutacyjnego imienną listę kandydatów nieprzyjętych  celem wskazania rodzicom ( prawnym opiekunom) przedszkola, oddziału  lub innej formy wychowania przedszkolnego, gdzie dziecko będzie mogło realizować obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego.

**KLASA PIERWSZA SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Rekrutacja uczniów do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim oraz Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim zgodnie poniższym  harmonogramem:

Lp.

Rodzaj czynności

Termin

Termin postępowania uzupełniającego:

Szkoła

-klasa pierwsza

Szkoła

-klasa pierwsza

1.

Składanie wniosków wraz z załącznikami do sekretariatu szkoły.

1-30 kwietnia br.

 

4-14 sierpnia br.

2.

Podanie do publicznej wiadomości-na tablicy ogłoszeń szkoły listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych.

 

9 maja br.

o godz.14.00

20 sierpnia br.

o godz.14.00

3.

Podanie do publicznej wiadomości-na tablicy ogłoszeń szkoły listy kandydatów przyjętych i kandydatów  nieprzyjętych.

 

6 czerwca br.

o godz.14.00

 

28 sierpnia br.

o godz.14.00

4.

Składanie wniosków o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

-do 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów  przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

5.

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 5 dni od daty złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

6.

Złożenie do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od terminu otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia.

7.

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

-do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 7 dni od dnia złożenia do dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

 

PKT. 2 Postępowania rekrutacyjnego w okresie przejściowym do klas pierwszych Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim oraz Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim

2.1       Do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego Szkoła Filialna w Budziszowie Wielkim oraz Szkoły Podstawowej im. J. Kochanowskiego w Wądrożu Wielkim przyjmuje się z urzędu uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły na podstawie wniosku terminowo złożonego w sekretariacie szkoły.

2.2       Wniosek zawiera dane osobowe kandydata oraz dane osobowe rodziców (prawnych opiekunów) kandydata, określone w ustawie.

2.3        W przypadku, gdy szkoła posiada wolne miejsca w oddziałach klas pierwszych, a także gdy pozwalają na to warunki organizacyjne związane z funkcjonowaniem szkoły, dyrektor w porozumieniu z organem prowadzącym może dokonać rekrutacji określonej liczby uczniów spoza obwodu szkoły.

2.4       W przypadku kandydatów spoza obwodu szkoły do wniosku powinny zostać złożone   dokumenty potwierdzające spełnienie kryterium postępowania rekrutacyjnego dla uczniów spoza obwodu szkoły

Lp.

 Kryterium punktowe

dla kandydatów spoza obwodu szkoły ustalone przez dyrektora szkoły w  porozumieniu z organem prowadzącym szkołę

 

Wartość kryterium w punktach

 

Dokument potwierdzający

spełnianie kryterium

1.

Dziecko pracownika szkoły-

 

5 punktów

-zaświadczenie  o zatrudnieniu rodziców –prawnych opiekunów w szkole.

2.

W szkole obowiązek szkolny spełnia rodzeństwo ucznia-

 

4 punkty

-zaświadczenie o realizacji obowiązku szkolnego  przez  rodzeństwo kandydata.

3.

Dziecko uczęszczało do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym i rekrutuje się w tej szkole do klasy pierwszej-

 

3 punkty

-zaświadczenie o uczęszczaniu dziecka spoza obwodu do oddziału przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym.

4.

Miejsce pracy rodziców znajduje się w pobliżu szkoły-

2 punkty

-zaświadczenie lub oświadczenie rodziców-prawnych opiekunów z klauzulą o odpowiedzialności „ Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”  w sprawie  miejsca pracy rodziców-prawnych opiekunów.

5.

W obwodzie szkoły zamieszkują krewni dziecka (np. babcia, dziadek) wspierający rodziców (prawnych opiekunów) w zapewnieniu mu należytej opieki-

 

1 punkt

- oświadczenie rodziców-prawnych opiekunów z klauzulą o odpowiedzialności „ Jestem świadomy o odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” w sprawie      sprawowania  dodatkowej opieki nad kandydatem do szkoły  przez  krewnych dziecka (np. babcia, dziadek) zamieszkałych w obwodzie szkoły.

2.5.      Dyrektor szkoły (-zarządzeniem dyrektora) wyznacza skład i przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

2.6       Do zadań komisji rekrutacyjnej należy:

a) weryfikacja wniosków kandydatów spoza obwodu szkoły złożonych terminowo w sekretariacie szkoły,

b) sporządzenie protokołu postępowania rekrutacyjnego,

c) terminowe podanie do publicznej wiadomości:

1)         wyników postępowania rekrutacyjnego w  formie  listy uszeregowanej alfabetycznie kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły,

2)         informacji o najniższej liczbie punktów, która uprawniała do  przyjęcia kandydata spoza obwodu szkoły do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej w Bolkowie.

2.7       Komisja rekrutacyjna przekazuje dyrektorowi szkoły dokumentację z przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, która  przechowywana jest w archiwum szkoły zgodnie z zasadami:

1)  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów przyjętych do klasy pierwszej spoza obwodu szkoły  przechowywane są nie dłużej niż do końca okresu, w którym dziecko uczęszcza jako uczeń do szkoły,

2)  zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego dane osobowe kandydatów spoza obwodu szkoły  nieprzyjętych do klasy pierwszej  przechowywane są przez okres  jednego roku.

2.8       O przyjęciu dziecka spoza obwodu do szkoły decyduje liczba uzyskanych punktów, a w przypadku równej liczby punktów decyduje data i nr wpływu wniosku do sekretariatu szkoły

 

 PLIK DO POBRANIA TUTAJ>>