KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH Z JĘZYKA POLSKIEGO DLA KLAS IV-VI

KRYTERIA OCENY PRAC PISEMNYCH

DLA KLAS IV-VI

 

   Kryteria oceny dla poszczególnych form wypowiedzi:

Uczeń z dysleksją: Przyznajemy punkt za ortografię,, jeśli uczeń zamyka myśli w obrębie zdań (nie ma potoku składniowego).

Przyznajemy punkt za interpunkcję , jeśli uczeń rozpoczyna zdania wielką literą i kończy w odpowiednich miejscach odpowiednimi znakami interpunkcyjnymi

Zaproszenie

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: kto zaprasza? i kogo?

0-1

Podpis pod zaproszeniem i informacje o adresacie

III

Zamieszczenie informacji odpowiadających na pytania: na co?

(w jakim celu?) , kiedy? gdzie?

0-1

Nazwa uroczystości, dzień, miesiąc, rok, godzina, miejsce uroczystości, imprezy

IV

Charakterystyczne cechy formy wypowiedzi

0-1

Stosuje słownictwo perswazyjne (wprowadza przysłówki typu: uprzejmie, pięknie, serdecznie; przymiotniki grzecznościowe, np. kochany, drogi, wielce szanowny; konstrukcje typu: Mam zaszczyt zaprosić…, To spotkanie nie może obejść się bez Ciebie )

V

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VIII

Estetyka zapisu, graficzne rozplanowanie tekstu, kompozycja

0-1

Dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie; czystość, czytelność zapisu

 

8p.

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

8 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

8 p. –> bardzo dobry

6 p. –> dobry

5 p. –> dostateczny

3 p. –> dopuszczający

0 p. – 2 p. –> niedostateczny

 

 

Opowiadanie

Nr

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Stopień realizacji tematu

0-2

Punktujemy od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

0-1

IV

Kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

V

Urozmaicenie wypowiedzi

0-1

Dodanie opisu, dialogu, bogactwa leksyki, wyrażeń określających emocje, stosowanie nawiązań między zdaniami i elementami kompozycyjnymi

VI

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VII

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

VIII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

IX

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

10p.

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VI, VII, VIII przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VI i VIII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

10 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

10 p. –> bardzo dobry

8 p. –> dobry

6 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Opowiadanie z dialogiem

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Stopień realizacji tematu

0-2

Punktujemy od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości

III

Przedstawienie przyczynowo-skutkowego toku wydarzeń

0-1

IV

Kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

V

Urozmaicenie wypowiedzi

0-1

Dodanie opisu, bogactwa leksyki, wyrażeń określających emocje, stosowanie nawiązań między zdaniami i elementami kompozycyjnymi

VI

Poprawnie zapisany dialog

0-1

Każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką literą

VII

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VIII

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

IX

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

X

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

11p.

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

10 p. –> bardzo dobry

8 p. –> dobry

6 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Opis postaci

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Rozwinięcie tematu

0-4

Obecność podstawowych elementów:

1. przedstawienie postaci  1p.

2. opis wyglądu zewnętrznego 1p.

3. nazwanie cech i ich uzasadnienie

    1p.

4. ocena własna 1p.

III

Bogactwo leksyki

0-1

Porównania, epitety, frazeologizmy itp.

IV

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

V

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

VIII

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

11p.

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium  objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium V, VI, VII przyznaje się 0 punktów.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

10 p. –> bardzo dobry

8 p. –> dobry

6 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Opis dzieła sztuki

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem; opowiadanie nie może dominować nad opisem

II

Krótka informacja o dziele i jego twórcy.

0-1

III

Określenie tematyki obrazu.

0-1

Np. portret, martwa natura, scena batalistyczna, scena rodzajowa, malarstwo abstrakcyjne, akt…

IV

Określa położenie elementów względem siebie.

0-1

Np. na pierwszym planie, po lewej stronie.

V

Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów, np. ich kształt, wielkość, kolor

0-1

Nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów

VI

Określenie nastroju

0-1

VII

Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji

0-1

VIII

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

IX

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

X

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

XI

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

XII

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

12 p.

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium  objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium IX, X, XII przyznaje się 0 punktów.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria IX i XI.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

11 p. –> bardzo dobry

9 p. –> dobry

7 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Opis krajobrazu

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem; opowiadanie nie może dominować nad opisem

II

Określa położenie elementów względem siebie.

0-1

Np. na pierwszym planie, po lewej stronie.

III

Nazwanie cech charakterystycznych dla poszczególnych elementów, np. ich kształt, wielkość, kolor

0-1

Nie wystarcza pojedyncze stwierdzenie ani wskazanie tylko jednej cechy dla różnych elementów

IV

Określenie nastroju

0-1

V

Sformułowanie własnych wrażeń lub refleksji

0-1

VI

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

VII

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VIII

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

IX

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

X

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

10 p.

 

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium  objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX  przyznaje się 0 punktów.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

10 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

10 p. –> bardzo dobry

8 p. –> dobry

6 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

 

Opis przedmiotu

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem; opowiadanie nie może dominować nad opisem

II

Stopień realizacji tematu

0-2

Punktujemy od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości

III

Stosowanie różnorodnych przymiotników przy opisywaniu elementów przedmiotu

0-1

Przymiotniki określające np. kształt, wielkość, kolor, materiał

IV

Stosowanie słownictwa sytuującego względem siebie opisywane elementy przedmiotu

0-1

Sformułowania typu; na górze, z tyłu, pod spodem, bliżej, z lewej strony …

V

Sformułowanie własnych wrażeń, refleksji dotyczących opisanego przedmiotu

0-1

VI

Spójność i logiczne uporządkowanie opisu; kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

VII

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VIII

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

IX

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

X

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

11p.

 

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

10 p. –> bardzo dobry

8 p. –> dobry

6 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Ogłoszenie / zawiadomienie

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Uwzględnienie niezbędnych elementów

0-2

Obecność podstawowych elementów:

termin, miejsce, cel, kontakt,  ew. dodatkowe uwagi na temat sprawy, nadawcy.

III

Zwięzłość, rzeczowość oraz informacyjny charakter wypowiedzi

0-1

Podaje informacje w sposób zwięzły, precyzyjny i uporządkowany.

IV

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

V

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VI

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VII

Właściwy układ graficzny, estetyka zapisu.

0-1

Nagłówek, treść, podpis; przejrzystość zapisu.

Czystość, czytelność zapisu.

Dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie;

 

8p.

 

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria IV i VI.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

8 p. –> bardzo dobry

6 p. –> dobry

5 p. –> dostateczny

3 p. –> dopuszczający

0 p. – 2 p. –> niedostateczny

Kartka pocztowa wraz z adresem

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem.

Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz wyrażonej treści.

II

Poprawne zaadresowanie kartki

0-1

Umieszczenie we właściwych miejscach niezbędnych elementów adresu:

-imię (inicjał) i nazwisko,

-ulica z numerem domu, wieś z numerem domu,

-kod pocztowy i nazwa miejscowości z siedzibą poczty.

III

Bezpośredni lub pośredni zwrot do adresata oraz podpisanie kartki przez nadawcę; miejscowość i data

0-1

IV

Kompozycja

0-1

V

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VIII

Właściwy układ graficzny, estetyka zapisu.

0-1

Czystość, czytelność zapisu.

Dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie;

 

8p.

 

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

8 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

8 p. –> bardzo dobry

6 p. –> dobry

5 p. –> dostateczny

3 p. –> dopuszczający

0 p. – 2 p. –> niedostateczny

List - prywatny / oficjalny

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem.

Dobór słownictwa dostosowany do osoby adresata oraz wyrażonej treści.

II

Stopień realizacji tematu

 

0-2

Punktujemy od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości

III

Obecność elementów charakterystycznych dla listu

0-1

Miejscowość, data, nagłówek, podpis

IV

Odpowiedni układ  graficzny. estetyka zapisu

0-1

Właściwe rozmieszczenie charakterystycznych elementów, akapity, odstępy, marginesy;

V

Kompozycja. Trójdzielność wypowiedzi z zachowaniem właściwych proporcji.

0-1

Wstęp, rozwinięcie, zakończenie

VI

Obecność zwrotów do adresata

0-1

2-3 poza nagłówkiem

VII

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VIII

Poprawność ortograficzna

0-2

- 1p. przyznajemy za poprawną pisownię (wielką literą) wszystkich zwrotów do adresata, np. Kochana Mamo, Szanowny Panie Burmistrzu;

- 1p. przyznajemy za poprawność ortograficzną (dopuszczalne 3 błędy)

IX

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

X

Estetyka zapisu

0-1

Czystość, czytelność zapisu.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia 

 

11p.

 

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium  objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VII, VIII, IX przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium II – 1 punkt.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VII i IX.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

11 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

10 p. –> bardzo dobry

8 p. –> dobry

6 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Instrukcja

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Zachowanie logicznego układu podawanych kolejno poleceń

0-1

Podaje kolejność i sposób wykonania, nie zapominając o przysłówkach typu: dokładnie, powoli, energicznie

III

Rzeczowość i komunikatywność

0-1

Pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy

IV

Konsekwencja użytych form czasowników

0-1

Uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej

V

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VIII

Przejrzysty układ graficzny; estetyka zapisu

0-1

Zapis w punktach, czytelne akapity;

Czystość, czytelność zapisu.

Dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie 

 

8p.

 

Uwagi: minimum 1/2 strona A5

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

8 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

8 p. –> bardzo dobry

6 p. –> dobry

5 p. –> dostateczny

3 p. –> dopuszczający

0 p. – 2 p. –> niedostateczny

Przepis kulinarny

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem

II

Zachowanie logicznego układu podawanych czynności dotyczących postępowania ze składnikami.

Rzeczowość i komunikatywność

0-1

 

Podaje kolejność i sposób wykonania; stosuje wyrazy i wyrażenia wskazujące zależności czasowe, np. najpierw, później, następnie, jednocześnie, na koniec.

Pisanie w prosty sposób, zrozumiały dla każdego odbiorcy

III

Konsekwencja użytych form czasowników

0-1

Uczeń stosuje bezokoliczniki, formy trybu rozkazującego lub formy 1. osoby liczby mnogiej

IV

Kompozycja;

dwuczęściowy zapis:

- podanie składników,

- informacje o kolejności czynności

0-1

V

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalny 1 błąd

VIII

Przejrzysty układ graficzny; estetyka zapisu

0-1

Czystość, czytelność zapisu.

Dopuszczalne 1 estetyczne skreślenie 

 

8p.

 

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

8 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

8 p. –> bardzo dobry

6 p. –> dobry

5 p. –> dostateczny

3 p. –> dopuszczający

0 p. – 2 p. –> niedostateczny

Dialog

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem;

II

Dialog ma określoną objętość

0-1

III

Logiczne powiązanie ze sobą poszczególnych wypowiedzi;

Rozmowa stanowi spójną, zamkniętą całość

0-1

rozmowa ma wstęp, rozwinięcie, zakończenie

IV

Poprawnie zapisany dialog

0-1

Każda kolejna wypowiedź zapisana od nowej linii, od myślnika, wielką literą

V

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VI

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VII

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

VIII

Estetyka zapisu

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

Dopuszczalne 1-2 estetyczne skreślenia;

 

8p.

Uwagi: minimum 1/2 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium  objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium V, VI, VII przyznaje się 0 punktów.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria V i VII.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

8 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

8 p. –> bardzo dobry

6 p. –> dobry

5 p. –> dostateczny

3 p. –> dopuszczający

0 p. – 2 p. –> niedostateczny

Sprawozdanie

Nr

 

Kryteria

Liczba

punktów

Zróżnicowanie punktacji

i uwagi dotyczące kryteriów

I

Zrozumienie tematu, zastosowanie odpowiedniej formy

0-1

Pisze zgodnie z poleceniem;

II

Zamieszczenie informacji o miejscu, czasie i uczestnikach wydarzeń

 

Punkty przyznajemy za podanie wszystkich informacji

III

Stopień realizacji tematu

0-2

Punktujemy od całkowitego wyczerpania tematu do pobieżnej jego znajomości

IV

Konsekwentne stosowanie składni:

- czasowniki czasie przeszłym (w liczbie pojedynczej lub mnogiej),

- osobowa lub nieosobowa forma czasowników.

0-1

V

Chronologiczny układ wydarzeń;

Stosowanie słownictwa informującego o kolejności wydarzeń

0-1

Np. później, potem, następnie…

VI

Ocena wydarzeń z punktu widzenia świadka bądź uczestnika

0-1

Sformułowanie wrażeń, refleksji 

VII

Spójność i logiczne uporządkowanie; kompozycja

0-1

Odpowiednio: wstęp, rozwinięcie, zakończenie

VIII

Poprawność językowa

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

IX

Poprawność ortograficzna

0-1

Dopuszczalne 2 błędy

X

Poprawność interpunkcyjna

0-1

Dopuszczalne 3 błędy

XI

Estetyka zapisu i uwzględnienie akapitów

0-1

Czystość, czytelność zapisu;

stosuje akapity.

Dopuszczalne 2-3 estetyczne skreślenia;

 

12p.

Uwagi: minimum 1 strona A5

[Jeżeli praca nie spełnia kryterium  objętości określonej przez nauczyciela – za kryterium VIII, IX, X przyznaje się 0 punktów, zaś w kryterium III – 1 punkt.]

[Jeżeli uczeń nie wyznacza granicy zdań, nie przyznaje się punktów za kryteria VIII i X.]

Propozycja przeliczenia punktów na oceny:

12 p. [bez żadnego błędu] –> celujący

11 p. –> bardzo dobry

9 p. –> dobry

7 p. –> dostateczny

4 p. –> dopuszczający

0 p. – 3 p. –> niedostateczny

Plan ramowy