WYCHOWANIE FIZYCZNE

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA  Z WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE IV

 1. Przedmiotowy System Oceniania reguluje zasady oceniania z wychowania fizycznego uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w klasie 4.

 

 

    I. KONTRAKT  Z  UCZNIEM

 1. Każdy uczeń jest oceniany z zasadami sprawiedliwości.
 2. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 3. Uczeń zobowiązany jest przynieść na każdą lekcję strój sportowy: obuwie, koszulkę, spodenki, dresy.
 4. Przy ocenie z przedmiotu nauczyciel uwzględnia: czynne uczestnictwo w lekcji, sumienne i staranne wywiązywanie się z obowiązków wynikających z przedmiotu, zaangażowanie w przebieg lekcji, przygotowanie do zajęć, właściwy stosunek do przeciwnika i własnego ciała, opanowanie wiadomości i umiejętności przewidzianych dla poszczególnych klas zgodnie z indywidualnymi możliwościami i predyspozycjami, dokonywanie samooceny i samokontroli własnej sprawności fizycznej, aktywności na  lekcji, udział w konkursach sportowych szkolnych i poza szkolnych oraz udział w  zajęciach klubu sportowego.
 5. Uczeń ma prawo dwa razy w semestrze zgłosić nieprzygotowanie do zajęć lekcyjnych rozumiane jako brak stroju, co nauczyciel odnotowuje jako „minus” w rubryce „postawa  wobec  w-f  i  zdrowego  ciała”. Każde następne nieprzygotowanie daje ocenę niedostateczną.
 6. Postępy ucznia nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym oraz w swoim  zeszycie pomocniczym.
 7. Testy sprawności fizycznej, sprawdziany wiadomości i umiejętności ruchowych oraz odpowiedzi ustne są obowiązkowe.
 8. Sprawdziany umiejętności ruchowych i wiadomości są zapowiadane z wyprzedzeniem wraz z zakresem materiału jaki będzie oceniany.
 9. Uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej ze sprawdzianu umiejętności ruchowych i wiadomości w terminie do jednego tygodnia od dnia poinformowania o ocenie. Poprawioną ocenę odnotowujemy w dzienniku lekcyjnym obok oceny poprawionej, przy czym ta ostatnia jest brana pod uwagę przy wystawieniu oceny semestralnej i końcowej.
 10. Jeżeli uczeń nie uczestniczył w jednej z obowiązujących procedur oceniania (z powodu nieobecności bądź nie brania czynnego udziału w lekcji ), ma obowiązek  poddania się tej formie w ciągu jednego tygodnia od dnia ustalonego przez nauczyciela. W tej  sytuacji w dzienniku lekcyjnym w rubryce z ocenami wpisuje  się ołówkiem „nieobecny” (nb). Jeżeli uczeń skorzystał z możliwości zaliczenia 

      nauczyciel wymazuje zapis „nieobecny”  a wpisuje ocenę cząstkową, którą otrzymał        uczeń z zaliczenia.  

      Jeżeli uczeń nie skorzystał z możliwości  zaliczenia nauczyciel  wpisuje długopisem ocenę  niedostateczną.

 1.   Za dodatkowe przygotowanie się do zajęć, aktywność i zaangażowanie w przebieg lekcji uczeń otrzymuje +. Trzy takie znaki w ciągu semestru zamienia się na cząstkową  ocenę bardzo dobrą.
 2.  Uczeń, jeżeli nie ma przeciwwskazań lekarskich powinien uczestniczyć we wszystkich formach zajęć na lekcji wychowania fizycznego.
 3.  W przypadku zwolnienia całkowitego z wychowania fizycznego w dokumentacji  przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony”.
 4.   Rodzic może jednorazowo zwolnić ucznia z czynnego brania udziału w lekcji z  powodu niedyspozycji zdrowotnej.
 5.   Ocenę roczną wystawia się na podstawie ocen uzyskanych w całym roku szkolnym.
 6.   O proponowanej ocenie semestralnej i rocznej rodzice (opiekunowie) i uczniowie są  informowani przez wpis do karty z propozycjami ocen najpóźniej na tydzień przed radą klasyfikacyjną. W przypadku przewidywanej ocenie niedostatecznej na koniec semestru  lub roku szkolnego rodzice są powiadamiani pisemnie przez wychowawcę klasy i nauczyciela na miesiąc przed terminem klasyfikacji.
 7.   W przypadku opuszczenia przez ucznia 50% zajęć z przedmiotu wychowanie  fizyczne nauczyciel w porozumieniu z wychowawcą wyznacza uczniowi termin (do 1 m-ca) i sposób sprawdzenia danych treści nauczania i umiejętności.
 8.   Na koniec semestru nie przewiduje się dodatkowych sprawdzianów zaliczeniowych.
 9. W przypadku, gdy uczeń osiągnął średnią ocen powyżej 5,0 , ale nie 5,5 a jego osiągnięcia sportowe są znaczące, nauczyciel może takiemu uczniowi wystawić ocenę celującą na semestr oraz koniec roku szkolnego.
 1. Ocenę celującą uzyskuje uczeń ,który spełnia wymagania na co najmniej ocenę bardzo dobrą z  wymienionych obszarów aktywności, uzyskał punktowane miejsce na zawodach sportowych na etapie gminy, bądź wyższym.

II. OCENIANIE ODBYWA SIĘ ZA POMOCĄ:

 1. Obserwacji ucznia: przygotowanie do lekcji-strój sportowy, współdziałanie w grupie, przygotowywanie dodatkowych ćwiczeń i materiałów, pomoc w rozkładaniu i sprzątaniu  sprzętu sportowego
 2. Testów sprawności fizycznej
 3. Sprawdzianów wiadomości
 4. Odpowiedzi ustnych
 5. Sprawdzianów umiejętności ruchowych
 6. Aktywności
 7. Udziału w konkursach sportowych
 8. Udziału w imprezach sportowych na terenie Aten.

Forma aktywności

Liczba ocen

Postawa wobec wychowania fizycznego i zdrowego ciała: - Strój

           - Zaangażowanie w lekcję                                                                 

1w semestrze

1 w semestrze

Postęp w rozwoju fizycznym : -Test sprawności    

                                                     fizycznej

1  na początku i na końcu roku szkolnego

Umiejętności  ruchowe: - Sprawdzian umiejętności

                                            ruchowych                                                                 

2-7 w semestrze (w zależności od liczby dyscyplin sportowych realizowanych w semestrze)

 Wiadomości : -Sprawdzian wiadomości

                        

                          -Odpowiedzi ustne

2 w semestrze (zależy od liczby realizowanych dyscyplin sportowych)

na bieżąco (dłuższa wypowiedź –ocena , krótsza wypowiedź-plus, trzy plusy –ocena bardzo dobra)

Aktywność: -Aktywność na lekcji

                    - Udział w zawodach sportowych

                    -Udział w zajęciach klubu sportowego

na bieżąco (3 plusy- ocena bardzo dobra)

1 ocena za każdorazowy udział

1 ocena w semestrze

III. KRYTERIA OCENY SEMESTRALNEJ I ROCZNEJ

1. Na ocenę semestralną i roczną mają wpływ następujące formy aktywności:

Postawa  wobec  wychowania fizycznego i  zdrowego  ciała     30%

Postęp w rozwoju fizycznym                                                        20%

Umiejętności  ruchowe                                                                  20%

Wiadomości                                                                                    20%

Aktywność                                                                                      10 %

2. Punkty uzyskane ze sprawdzianów wiadomości przeliczane są następująco:

Poziomy wiadomości

Ocena

Uczeń zaliczył 100%- 96% zadań ze wszystkich poziomów wiadomości lub prawidłowo odpowiedział na pytanie z poziomu wykraczającego.

 Celujący

Uczeń zaliczył poziom podstawowy, rozszerzający

 i od 91% do 96% zadań z poziomu dopełniającego.

Bardzo dobry

Uczeń zaliczył poziom podstawowy od 75% do 90% zadań z poziomu rozszerzającego.

Dobry

Uczeń zaliczył  od 51% do 74% zadań z  poziomu podstawowego.

Dostateczny

Uczeń zaliczył od 31% do 50% zadań z poziomu podstawowego.

Dopuszczający

Uczeń nie zaliczył 30% zadań z poziomu podstawowego oraz innych poziomów.

Niedostateczny

3. SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCEN Z POSZCZEGÓLNYCH OBSZARÓW AKTYWNOSCI:

1) POSTAWA WOBEC WYCHOWANIA FIZCZNEGO I ZDROWEGO CIAŁA

 1. Uczeń nie opuścił ani jednej lekcji wychowania fizycznego.
 2. Zawsze nosi strój sportowy ( nie wykorzystał limitu 2 nieprzygotowań do lekcji)
 3. Stosuje zasadę „czystej gry”, jego postawa wobec nauczyciela i kolegów stanowi wzór do naśladowania.

OCENA 

CELUJĄCA

 1. Uczeń opuścił kilka lekcji wychowania fizycznego, ale są one usprawiedliwione.
 2. Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).
 3. Jego postawa społeczna , zaangażowanie i stosunek do zajęć edukacyjnych wychowanie fizyczne  nie budzą żadnych zastrzeżeń.
 4. Zachowuje należytą dyscyplinę na lekcji, szanuje sprzęt.
 5. Posiada nawyki higieniczno- zdrowotne.

OCENA

 BARDZO  DOBRA

 1. Uczeń opuścił do 10 lekcji wychowania fizycznego, ale są one usprawiedliwione.
 2. Systematycznie nosi strój sportowy (2 razy może go nie mieć).
 3. Jego postawa społeczna , stosunek do  wychowania fizycznego  nie  budzi większych zastrzeżeń (chętnie ćwiczy, stosuje zasady higieny).
 
OCENA 
DOBRA
 1. Opuszcza lekcje wychowania fizycznego i zdarza mu się je nie usprawiedliwiać.
 2. Zdarza mu się nie nosić stroju sportowego.
 3. Przejawia pewne luki w zakresie wychowania społecznego: ma niechętny stosunek do ćwiczeń, nie zachowuje dyscypliny, przeszkadza w lekcji, nie szanuje sprzętu sportowego.

OCENA  DOSTATECZNA

 1. Często opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich.
 2. Bardzo często nie przynosi stroju sportowego.
 3. Ma niechętny stosunek do ćwiczeń , często nie stosuje poleceń nauczyciela,

      nie zachowuje dyscypliny.

 

OCENA DOPUSZCZAJĄCA

 1. Notorycznie opuszcza lekcje wychowania fizycznego nie usprawiedliwiając ich.
 2. Ma lekceważący stosunek do zajęć : brak stroju (więcej niż 2 razy), nie słucha poleceń nauczyciela , przeszkadza kolegom, swoim zachowaniem  stwarza

      zagrożenie bezpieczeństwa ćwiczących.

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA

 

2) POSTĘP  W  ROZWOJU  FIZYCZNYM

 1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną znacznie przekraczającą stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 2. Uczeń potrafi samodzielnie dokonać samooceny sprawności fizycznej na podstawie testów sprawności fizycznej.
 3. Uczeń poczynił znaczne postępy w osobistym usprawnianiu. Wykazuje się

      wynikami wyższymi od stawianych wymagań w dyscyplinach realizowanych

      na lekcji.

 

 

OCENA

 CELUJĄCA

 1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę bardzo dobrą.
 2. Uczeń wykorzystuje test sprawności fizycznej do określenia swojej samooceny sprawności fizycznej.

3.  Doskonali swoją sprawność fizyczną.

 
OCENA
 BARDZO  DOBRA

 

 1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dobrą .
 2. Uczeń wykorzystuje 4 próby z testu sprawności fizycznej do samooceny sprawności fizycznej.
 3. Nie potrzebuje zachęty ze strony nauczyciela do pracy nad osobistym 

       usprawnieniem.

 

 

OCENA

 DOBRA

 1. Uczeń osiągnął sprawność fizyczną spełniającą stawiane wymagania na ocenę dostateczną.
 2. Potrafi wykorzystać 2 próby z testu sprawności fizycznej do określenia własnej 

       sprawności fizycznej.

3.   Wykazuje pewne postępy w usprawnianiu motorycznym.

 

OCENA  DOSTATECZNA

 1. Uczeń w małym stopniu spełnił wymagania sprawnościowe  na ocenę dostateczną.
 2. Nie potrafi wykonać prostych zadań związanych z samooceną sprawności fizycznej.
 3. Wykazuje nikłe postępy w osobistym usprawnianiu motorycznym.

4.   Nie dba o swoje postępy w rozwoju sprawności fizycznej.

 

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

 

 1. Uczeń nie spełnia wymagań sprawnościowych stawianych przez szkołę.
 2. Nie potrafi dokonać samooceny i samokontroli sprawności fizycznej (nie posługuje się żadnym testem sprawności fizycznej

3.   Nie wykazuje postępów w usprawnianiu fizycznym.

 

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA

 

3) UMIEJĘTNOŚCI  RUCHOWE

1. Uczeń opanował wszystkie umiejętności ruchowe określone jako wymagania  

     ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania.

    (uczeń posiada umiejętności ruchowe z klasy programowo wyższej ).

2.  Ćwiczenia wykonuje  z właściwą techniką , lekko, ekonomicznie, pewnie co 

     wykorzystuje w praktyce ( grze zespołowej) .

3.  Uczeń w dużym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez  drużynę.

4.  Potrafi samodzielnie sędziować rozgrywki klasowe.

 

 

OCENA

CELUJĄCA

 1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania ponadpodstawowe.
 2. Ćwiczenia wykonuje z właściwą techniką, pewnie, w odpowiednim tempie i dokładnie, wkładając duży wysiłek w osiągnięcie celu.
 3. Prawidłowo realizuje założenia taktyczne i przepisy dyscyplin sportowych zawartych w wymaganiach ponadpodstawowych.
 4. Próbuje sędziować rozgrywki klasowe.
 5. Przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.

6.   Stosuje wyuczone umiejętności w grze zespołowej.

 

 

 

OCENA

 BARDZO  DOBRA

 1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe określone jako wymagania ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi błędami.
 2. Ćwiczenia wykonuje prawidłowo, lecz nie dość lekko i dokładnie oraz z małymi błędami technicznymi.

3.   W pewnym stopniu przyczynia się do zdobywania punktów przez drużynę.

 
OCENA
 DOBRA
 1. Uczeń opanował umiejętności ruchowe określane jako wymagania podstawowe, czyli wystarczające .
 2. Ćwiczenia wykonuje niepewnie i z większymi błędami technicznymi.
 3. Uczestniczy w zabawach , grach, ćwiczeniach , ale mało się stara.
 4. Ma problemy z wykorzystaniem nabytych umiejętności w grze.

 

OCENA  DOSTATECZNA

 1. Uczeń ledwie spełnia umiejętności ruchowe określone jako wymagania podstawowe.
 2. Ćwiczenia  wykonuje z dużymi błędami technicznymi i niechętnie.
 3. Nabyte umiejętności nie przedkładają się  na wyniki.
 4. Poziom opanowania umiejętności technicznych ćwiczeń , gier i zabaw jest niewystarczający.

5.  Nie wykorzystuje nabytych umiejętności w praktyce.

 

 

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

 1. Uczeń daleki jest od spełnienia umiejętności ruchowych określanych jako wymagania podstawowe.
 2. Wykonuje jedynie najprostsze ćwiczenia i to z rażącymi błędami.
 3. Nie wykazuje postępów w umiejętnościach ruchowych.
 4. Nie potrafi opanować podstawowych  umiejętności technicznych , ćwiczeń i gier.
 5. Wyniki osiągane z poszczególnych dyscyplin są poniżej przewidzianego

      minimum

 

 

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

4) WIADOMOŚCI

 1. Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe oraz wykraczające poza te wymagania (uczeń opanował wiadomości z klasy programowo wyższej) .
 2. Uczeń  bezbłędnie określa przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z poszczególnych dyscyplin sportowych uprawianych w szkole podstawowej.
 3. Posiada duże wiadomości z zakresu wychowania fizycznego, sportu, zdrowia

      ( wiadomości sportowe lokalne, krajowe i światowe ).

 

 

OCENA

 CELUJĄCA

 1. Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe objęte przedmiotem wychowanie fizyczne.
 2. Na pytania nauczyciela odpowiada samodzielnie, prawidłowo i wyczerpująco.
 3. Zna przepisy i mechanikę sędziowania oraz taktykę z dyscyplin sportowych realizowanych na lekcjach .

4.  Określa wszystkie zasady treningu sportowego.

 
 
OCENA 
BARDZO  DOBRA
 1. Uczeń opanował wiadomości określone jako wymagania ponadpodstawowe w stopniu dobrym z małymi lukami .
 2. Zna podstawowe przepisy i zasady taktyki z dyscyplin sportowych realizowanych na lekcjach z małymi lukami. Posiada pewne wiadomości z  zakresu sędziowania.
 3. Na pytania nauczyciela odpowiada niezbyt wyczerpująco.
 4. Zna 2 zasady treningu sportowego oraz właściwego stosowania wysiłku fizycznego: regulacja oddechu, odpoczynek po wysiłku, krzywa wzrostu wysiłku.

 

 

OCENA 

 DOBRA

 1. Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe.
 2. W jego wiadomościach z zakresu przepisów dyscyplin sportowych uprawianych na lekcjach są duże luki.
 3. Na pytania nauczyciela odpowiada z jego pomocą. Wypowiedzi ucznia są 

niesamodzielne, pobieżne.

 

 

OCENA DOSTATECZNA

 1. Uczeń opanował wiadomości określane jako wymagania podstawowe z bardzo dużymi lukami.
 2.  Na pytania nauczyciela odpowiada z jego dużą pomocą lub w ogóle.
 3. Nie zna sposobów sędziowania, zasad taktyki . Przepisy gier, zabaw ruchowych 

zna bardzo pobieżnie, z dużą pomocą nauczyciela.

 

 

OCENA  DOPUSZCZAJĄCA

 1. Uczeń nie opanował wiadomości określanych jako wymagania podstawowe.
 2. Cechuje go niewiedza w zakresie wychowania fizycznego.
 3. Nie zna podstawowych przepisów gier i zabaw ruchowych oraz dyscyplin

sportowych uprawianych na lekcjach.

 

OCENA NIEDOSTATECZNA

 

5) AKTYWNOŚĆ  NA  ZAJĘCIACH

 1. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły, w różnych formach  działalności związanych z wychowaniem  fizycznym (SKS, UKS).
 2. Zajmuje punktowane miejsca w zawodach sportowych powiatowych i gminnych.
 3. Potrafi zagospodarować czas wolny na działalność sportową.

4.   Organizuje  gry i zabawy dla siebie i  kolegów.

 

 

OCENA

 CELUJĄCA

 1. Uczeń aktywnie uczestniczy w życiu sportowym na terenie szkoły (lekcje, zajęcia pozalekcyjne)
 2. Bierze udział w zawodach gminnych oraz uczestniczy w zawodach sportowych szkolnych zajmując i nich punktowane miejsca.
 3. Potrafi czynnie spędzać czas wolny.
 4. Pomaga nauczycielowi w organizowaniu i przeprowadzaniu lekcji.
 5. Chętnie przygotowuje rozgrzewkę, grę, zabawę wykazując swoją pomysłowość.

6.   Potrafi zorganizować przybory do ćwiczeń.

 
 
 
OCENA 
BARDZO  DOBRA
 1. Uczeń korzysta z organizowanych imprez rekreacyjnych.
 2. Potrafi zagospodarować swój czas, aby spędzić go czynnie.
 3. Angażuje się w organizowanie różnych form rywalizacji, pomaga nauczycielowi 

     w organizowaniu zajęć (pomoce do lekcji, rozkładanie i sprzątanie sprzętu ).

 

OCENA

 DOBRA

 1. Uczeń bardzo rzadko bierze udział w życiu sportowym szkoły.
 2. Nie wykazuje aktywności na lekcjach, tylko biernie w niej uczestniczy.

3.  Swój wolny czas spędza jako kibic.

 

OCENA  DOSTATECZNA

 1. Uczeń bardzo słabo interesuje się sportem i rekreacją .
 2. Nie podejmuje żadnych działań na lekcji.
 3. Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego – ma  niechętny stosunek do ćwiczeń.
 4. Unika pomocy nauczycielowi w organizowaniu lekcji  np. rozłożenie sprzętu,  

      sprzątnięcie go .

 
 
OCENA DOPUSZCZAJĄCA
 1. Uczeń nie interesuje się w ogóle sportem i rekreacją.
 2. Unika czynnego sposobu spędzania czasu wolnego.
 3. Nie uczestniczy w imprezach organizowanych przez szkołę.
 4. Odmawia nauczycielowi pomocy w organizowaniu lekcji np. rozłożenie sprzętu.

 

 

OCENA  NIEDOSTATECZNA

IV.WYMAGANIA PODSTAWOWE Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLASY IV

 

WIADOMOŚCI:

Uczeń:

-wie co robić, aby utrzymać zdrowie i zapobiegać jego utracie (zdrowy tryb życia aktywny wypoczynek itd.)

-zna prawidłową terminologię kilku podstawowych ćwiczeń fizycznych np. przewrót w  przód, pozycji

 wyjściowych np. postawa zasadnicza, zadań ruchowych

-prawidłowo rozumie pojęcia: szybkość, siła, zwinność, zręczność itd.

-potrafi wymienić dwie  wady postawy ciała,

-wie, jak dbać o prawidłową postawę ciała,

-zna trzy próby sprawdzające poziom sprawności fizycznej,

-zna kilka dyscyplin sportowych letnich i zimowych

-zna podstawowe zasady i przepisy poznanych na lekcjach zabaw i gier ruchowych,

-zna podstawowe przepisy dwóch  zespołowych gier sportowych i jednej indywidualnej uprawianych w szkole,

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

-próbuje prawidłowo wykonywać umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy

 określone jako wymagania podstawowe,

-osiąga sprawność fizyczną mieszczącą się na poziomie podstawowym,

-umie dokonać dwóch prób sprawności ruchowej i porównać z wynikami kolegów,

-próbuje wykorzystać podstawowe elementy techniki z zakresu dyscyplin sportowych uprawianych w szkole w

  zabawach ruchowych,

-opanował jedną z technik relaksacji-dwa ćwiczenia oddechowe lub dwa typu streching,

-potrafi posługiwać się przyrządami pomiarowymi (stoper, taśma miernicza),

POSTAWY:

Uczeń:

-zna i stosuje zasady bezpiecznego poruszania się po drodze i w terenie naturalnym,

-bezpiecznie zachowuje się na zajęciach wychowania fizycznego, przestrzega zasady samoasekuracji,

-zna i stosuje zasady higieny osobistej i stroju po wysiłku fizycznym,

-szanuje sprzęt sportowy,

-wie, co oznacza zasada „czystej gry” będąc w roli zawodnika i widza,

V.WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE Z ZAJĘĆ

  EDUKACYJNYCH WYCHOWANIE FIZYCZNE DLA KLAS

 IV - VI

 

WIADOMOŚCI:

Uczeń :

-określa wpływ ruchu na organizm,

-wie co zrobić, aby utrzymać i doskonalić swoje zdrowie,

-określa  znaczenie stosowania ćwiczeń oddechowych,

-stosuje zasadę stosowania odpoczynku po wysiłku fizycznym,

-zna przepisy gier sportowych, rekreacyjnych uprawianych w szkole,

-prawidłowo i samodzielnie nazywa ćwiczenia gimnastyczne, pozycje wyjściowe do ćwiczeń  oraz zadania

  ruchowe,

-dba o prawidłową postawę ciała i przeciwdziała powstawaniu wad postawy,

-określa wszystkie rodzaje prób sprawdzających poziom sprawności fizycznej,

-zna wiadomości sportowe lokalne, krajowe, światowe,

-zna znaczenie kształtowania  cech motorycznych,

UMIEJĘTNOŚCI:

Uczeń:

-wykonuje prawidłowo i samodzielnie umiejętności ruchowe przewidziane programem nauczania dla danej klasy określone jako wymagania ponadpodstawowe rozwija je i utrzymuje  wysoki ich poziom,

-potrafi ocenić stan swojego rozwoju fizycznego (wzrost i ciężar ciała) oraz sprawność fizyczną za pomocą

 sprawdzianów sprawności fizycznej,

-rozwija i wykorzystuje  umiejętności techniczne i taktyczne z zakresu dyscyplin sportowych  uprawianych

 w szkole we współzawodnictwie sportowym,

-opanował kilka technik relaksacji np. streching

-potrafi samodzielnie zainicjować i bezpiecznie przeprowadzić z rówieśnikami zabawę, grę, konkurs

-umie przeprowadzić i dobrać ćwiczenia kształtujące przygotowujące organizm do wysiłku fizycznego,

-czynnie uczestniczy w zajęciach dodatkowych organizowanych przez szkołę,

-reprezentuje szkołę na zewnątrz uczestnicząc w zawodach sportowych,

-potrafi sędziować rozgrywki klasowe,

POSTAWY:

Uczeń:

-stosuje zasady bezpieczeństwa, potrafi asekurować kolegę w czasie wykonywania ćwiczeń,

-umie zachować się w sytuacji zwycięstwa i porażki oraz przestrzega zasady „fair play”

-potrafi podporządkować się ustalonym przepisom i regułom pracy w zespole,

-dostrzega występujące na co dzień sytuacje oraz zachowania zagrażające zdrowiu i życiu  ludzkiemu,

- umie ochronić się przed przegrzaniem, przemarznięciem i nadmiernym promieniowaniem słonecznym,

- umie dobrać strój do pogody,

- potrafi udzielić pomocy przy zranieniach i omdleniach.