MUZYKA KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA                        KLASA IV

„I GRA MUZYKA”- WYD.: NOWA ERA

Ocenę – niedostateczny- otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował podstawowych umiejętności muzycznych – minimum programowego,
 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań,
 • ma negatywny stosunek do przedmiotu,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Ocenę  - dopuszczający- otrzymuje uczeń , który:

 • uczęszcza na zajęcia
 • sporadycznie pracuje i prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 • jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste ćwiczenia,
 • słabo zna położenie nut i pauz na pięciolinii,
 • zamiast śpiewu np. recytuje tekst piosenki,
 •  nie odrabia większości  prac domowych,
 • nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć i przy odbiorze muzyki podczas koncertów i słuchania muzyki.

Ocenę – dostateczny- otrzymuje uczeń, który :

 • wie jaka jest rola muzyki w najbliższym otoczeniu,
 • przestrzega kontraktu muzycznego,
 • zeszyt przedmiotowy prowadzi niesystematycznie,
 • w śpiewie popełnia błędy intonacyjne i rytmiczne,
 • różnicuje dźwięki wysokie i niskie,
 • nazywa polskie tradycje bożonarodzeniowe (wybrane),
 • zna tylko niektóre terminy muzyczne,
 • wymienia polskie symbole narodowe,
 • poprawnie śpiewa z pamięci polski hymn państwowy,
 • umie się odpowiednio zachować w trakcie wykonywania polskiego hymnu 
  i hymnów innych państw ,
 • nie utrudnia prowadzenia zajęć.

Ocenę – dobry- otrzymuje uczeń, który :

 • jest przygotowany do zajęć,
 • wykazuje kulturę osobistą na zajęciach i w kontaktach z kultura,
 • wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,
 • wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne, odtwarza układ ruchowy,
 • porusza się w rytm muzyki wie, do czego służy pięciolinia,
 • opisuje funkcję klucza wiolinowego,
 • podaje nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków oraz położenie odpowiadających im nut na pięciolinii,
 • stosuje zasady gry na flecie,
 • prawidłowo zakrywa odpowiednie otwory,
 • wymienia nazwy polskich tańców narodowych,
 • wyodrębnia dwie grupy instrumentów perkusyjnych,
 • wymienia nazwy omawianych instrumentów,
 • zna najważniejsze fakty z życia F. Chopina w okresie warszawskim,
 • określa charakter i nastrój muzyki Chopina.

Ocenę - bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który rozszerza poprzednie kryteria następująco:                 

 • tworzy prosty akompaniament,
 • śpiewa poprawnie pod względem intonacyjnym i rytmicznym,
 • zapisuje na pięciolinii proste melodie,
 • samodzielnie odczytuje nazwy dźwięków z pięciolinii,
 • rozpoznaje wykonawców muzyki wokalnej,
 • rozpoznaje w nagraniach rodzaje głosów,
 • śpiewa kolędy z wykorzystaniem nut i tekstu ,
 • rozpoznaje cechy poloneza w nagraniach,
 • tańczy podstawowe figury poloneza,
 • podaje kryteria podziału instrumentów perkusyjnych,
 • rozpoznaje brzmienia omawianych instrumentów,
 • rozpoznaje brzmienie utworów: BogurodzicaGaude Mater Polonia i Rota,
 • śpiewa solo, z pamięci hymn państwowy,
 • wyklaskuje rytm Mazurka Dąbrowskiego.
 • wypowiada się o roli hymnu i okolicznościach, w których utwór ten jest wykonywany,
 • rozpoznaje ze słuchu poznane utwory F. Chopina,

Ocenę – celujący- otrzymuje uczeń, który doskonale opanował treści programu klasy czwartej oraz:

 • śpiewa piosenkę solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki ,
 • wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,
 • wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne,
 • świadomie oddycha z wykorzystaniem przepony,
 • rozpoznaje liczbę głosów w kanonie,
 • śpiewa głos kanonu solo i w wielogłosie z inną osobą,
 • wykonuje zadania dodatkowe, wykraczające poza program nauczania,
 • jest wzorem do naśladowania dla innych,
 • aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań,
  • aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
  • jest laureatem konkursów wokalnych, tanecznych lub instrumentalnych.

 

 

 

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU MUZYKA                       KLASA V

„I GRA MUZYKA”- WYD.: NOWA ERA

Ocenę – niedostateczny - otrzymuje uczeń, który:

 •  nie opanował podstawowych umiejętności muzycznych – minimum programowego,
 • nie potrafi nawet przy pomocy nauczyciela wykonać najprostszych zadań,
 • ma negatywny stosunek do przedmiotu,
 • nie prowadzi zeszytu przedmiotowego.

Ocenę – dopuszczający-  otrzymuje uczeń , który

 • uczęszcza na zajęcia,
 • sporadycznie pracuje, prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 • jest w stanie przy pomocy nauczyciela wykonać proste ćwiczenia,
 • potrafi zagrać na instrumencie melodycznym gamę i najprostsze utwory przewidziane w programie,
 • umie zaśpiewać z akompaniamentem najprostsze piosenki przewidziane w programie,
 • odrabia prace domowe,
 • nie przeszkadza w prowadzeniu zajęć i przy odbiorze muzyki podczas koncertów i słuchania muzyki.

Ocenę – dostateczny- otrzymuje uczeń, który:

 • wykonuje rytmy za pomocą gestodźwięków,
 • przestrzega kontraktu muzycznego,
 • prowadzi zeszyt przedmiotowy,
 • śpiewa piosenki w grupie,
 • śpiewa i gra gamę C- dur,
 • wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,
 • wykonuje ćwiczenia emisyjne,
 • zapisuje trójdźwięki,
 • rozpoznaje różne rodzaje muzyki,
 •  wymienia polskie symbole narodowe,
 • poprawnie śpiewa z pamięci polski hymn państwowy,
 • śpiewa piosenki w grupie,
 • umie się odpowiednio zachować w trakcie wykonywania polskiego hymnu 
  i hymnów innych państw ,
 • nie utrudnia prowadzenia zajęć.

Ocenę – dobry- otrzymuje uczeń, który  zna dobrze poprzednie wymagania , oraz:

 • jest przygotowany do zajęć,
 • wykazuje kulturę osobistą na zajęciach i w kontaktach z kultura,
 • wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,
 • wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne, odtwarza układ ruchowy,
 • porusza się w rytm muzyki wie, do czego służy pięciolinia,
 • zna określenia tempa i dynamiki,
 • podaje nazwy solmizacyjne i literowe dźwięków oraz położenie odpowiadających im nut na pięciolinii,
 • stosuje zasady gry na flecie i dzwonkach chromatycznych,
 • wskazuje sztabki dzwonków niezbędne do zagrania realizowanych melodii,
 • wymienia nazwy tańców naszych sąsiadów,
 • wyodrębnia grupy instrumentów strunowych,
 • wymienia nazwy omawianych instrumentów,
 •  zna najważniejsze fakty z życia F. Chopina,
 • określa charakter i nastrój muzyki Chopina.

Ocenę - bardzo dobry- otrzymuje uczeń, który rozszerza poprzednie kryteria następująco:

 • tworzy prosty akompaniament,
 • zapisuje na pięciolinii proste melodie,
 • samodzielnie odczytuje nazwy dźwięków z pięciolinii,
 • rozpoznaje wykonawców muzyki wokalnej,
 • śpiewa i gra kolędy z wykorzystaniem nut i tekstu ,
 • podaje kryteria podziału instrumentów strunowych
 • rozpoznaje brzmienia omawianych instrumentów,
 • rozpoznaje brzmienie utworów: BogurodzicaGaude Mater Polonia i Rota,
 • śpiewa solo, z pamięci poznane piosenki,
 • zna biografię J. S. Bacha, St. Moniuszki, P . Czajkowskiego
 • wypowiada się o roli konstytucji i śpiewa piosenkę patriotyczną z pamięci,
 • rozpoznaje ze słuchu poznane utwory wymienionych kompozytorów.

Ocenę – celujący- otrzymuje uczeń, który doskonale opanował treści programu klasy piątej oraz:

 • śpiewa piosenkę solo z zastosowaniem zmian tempa, artykulacji i dynamiki ,
 • wie, jakie znaczenie dla śpiewu ma prawidłowe oddychanie,
 • wykonuje prawidłowo ćwiczenia emisyjne,
 • gra melodie z pamięci,
 • śpiewa głos kanonu solo i w wielogłosie z inną osobą,
 • swobodnie gra na flecie , dzwonkach lub wybranym instrumencie w szkole,
 • jest wzorem do naśladowania dla innych,
 • aktywnie uczestniczy w kołach zainteresowań,
 • aktywnie uczestniczy w uroczystościach szkolnych,
 • jest laureatem konkursów wokalnych, tanecznych lub instrumentalnych,
 • posiada wiedzę ogólną spoza programu.