KLASA 4

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU                                        ZAJĘCIA TECHNICZNE

KLASA IV

 

Ocenę – dopuszczający- otrzymuje uczeń, który:

 • zna swoje miejsce pracy,
 • umie zorganizować miejsce pracy i odpowiednio o nie dbać,
 • zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły,
 • zna drogę ewakuacyjną z pracowni i szkoły,
 • potrafi odpowiednio postępować w razie ogłoszenia alarmu wymagającego ewakuacji z pracowni i szkoły,
 • rozumie znaczenie umieszczania znaków bezpieczeństwa na terenie obiektu użyteczności publicznej,
 • zna podstawowe kształty znaków,
 • wie, co to są przepisy ruchu drogowego,
 • zna skutki nieprawidłowego zachowania się na drodze,
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się pieszych po drodze indywidualnie,
 • rozumie konieczność wprowadzenia odpowiedniego wieku i wyposażenia roweru w celu dopuszczenia do ruchu drogowego rowerzystów,
 • rozumie konieczność znajomości przepisów ruchu drogowego dotyczących rowerzysty,
 • rozróżnia poszczególne manewry na drodze,
 • potrafi opisać budowę roweru,
 • potrafi omówić przeznaczenie poszczególnych elementów w rowerze,
 • rozumie konieczność przeprowadzenia czynności obsługi technicznej roweru,
 • rozumie niebezpieczeństwo związane z nieprawidłowym przygotowaniem roweru do jazdy,
 • rozróżnia pojęcie pieszy i rowerzysta,
 • rozumie znaczenie znaków dotyczących rowerzystów,
 • rozumie pojęcie „skrzyżowanie”,
 • zna czynniki wpływające na zatrzymanie pojazdu,
 • potrafi prawidłowo zachować się w miejscu wypadku,
 • rozumie konieczność przestrzegania przepisów ruchu drogowego,
 • potrafi poruszać się rowerem na placu,

Ocenę – dostateczny- otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dopuszczający i ponadto:

 • zna zasady wydawania i korzystania z narzędzi w pracowni,
 • wie, gdzie znajduje się apteczka i sprzęt ppoż.,
 • umie czytać informacje umieszczoną na wybranych znakach bezpieczeństwa,
 • zna historię roweru,
 • zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
 • potrafi wymienić elementy elektryczne roweru,
 • potrafi wykonać podstawowe czynności związane z obsługą elektryczną roweru,
 • potrafi ze zrozumieniem odczytać instrukcję obsługi roweru,
 • zna podstawowe pojęcia kodeksu drogowego,
 • wie, z jakich elementów składa się droga,
 • rozumie międzynarodowe znaczenie oznakowania dróg,
 • potrafi bezpiecznie korzystać ze środków komunikacji publicznej,
 • zna znaczenie wybranych znaków drogowych dotyczących pieszego,
 • rozumie konieczność posiadania karty rowerowej,
 • zna warunki, jakie musi spełniać rowerzysta, aby mógł być dopuszczony do ruchu drogowego,
 • zna hierarchię ważności norm, znaków i sygnałów oraz poleceń,
 • potrafi prawidłowo omówić poszczególne manewry,
 • wie, kiedy rowerzysta staje się pieszym,
 • zna poszczególne grupy znaków drogowych,
 • zna zasady obowiązujące na skrzyżowaniach zarówno oznaczonych jak i nie oznaczonych,
 • rozumie pojęcie „bezpieczna prędkość”,
 • zna numery alarmowe,
 • potrafi wymienić przyczyny powstawania wypadków drogowych,
 • potrafi prawidłowo poruszać się rowerem na placu lub w miasteczku ruchu drogowego.

 

Ocenę – dobry- otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dostateczny
 i ponadto:

 • potrafi odpowiednio postępować w razie skaleczenia i wypadku,
 • potrafi udzielić pomocy koledze w razie skaleczenia,
 • potrafi wskazać oznaczenie drogi ewakuacyjnej w szkole, sklepie,
 • umie odczytać informacje umieszczoną na znakach bezpieczeństwa umieszczonych w pracowni, szkole,
 • rozumie zasadę przekazywania napędu za pomocą przekładni,
 • rozumie znaczenie poruszania się rowerem jako ekologicznym środkiem transportu,
 • potrafi z pomocą osoby dorosłej wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z instrukcją,
 • potrafi korzystać z kodeksu drogowego,
 • potrafi omówić najczęstsze przyczyny wypadków drogowych z udziałem pieszych,
 • zna obowiązkowe wyposażenie roweru,
 • zna przepisy dotyczące rowerzysty,
 • zna definicje poszczególnych manewrów,
 • wie, w jakich miejscach zabronione jest wykonywanie poszczególnych manewrów,
 • zna zasady korzystania przez rowerzystów z chodnika,
 • zna przepisy zabraniające korzystania przez rowerzystów z chodnika,
 • zna wybrane znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty,
 • wie, jak się zachować wobec pojazdów uprzywilejowanych,
 • zna hierarchię znaków i sygnałów drogowych,
 • zna czynniki mające wpływ na czas reakcji,
 • potrafi prawidłowo powiadomić służby ratunkowe o miejscu wypadku i stanie poszkodowanych,
 • zna obowiązujące prędkości poruszania się pojazdów,
 • potrafi przygotować rower do jazdy (sprawdzić jego stan techniczny, wyregulować wysokość siodełka do wzrostu osoby jadącej).

 

Ocenę - bardzo dobry - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę dobry
 i ponadto:

 • wzorowo organizuje swoje stanowisko pracy,
 • umie odczytać informację umieszczoną na większości znaków bezpieczeństwa,
 • potrafi opisać elementy poszczególnych układów w rowerze, precyzyjnie opisać ich rolę,
 • zna ścieżki rowerowe w najbliższej okolicy,
 • potrafi samodzielnie wykonać obsługę techniczną roweru zgodnie z instrukcją,
 • wie, w jakie elementy nie może być wyposażony rower,
 • zna zasady przewożenia bagażu rowerem,
 • potrafi prawidłowo wykonać poszczególne manewry na rowerze na placu,
 • zna zasady przewożenia osób rowerem,
 • zna wszystkie znaki drogowe poziome i pionowe dotyczące rowerzysty,
 • prawidłowo przejeżdża przez skrzyżowania na placu,
 • potrafi zmierzyć swój czas reakcji,
 • potrafi udzielić pierwszej pomocy,
 • potrafi odczytać informację z opakowania leków dotyczące prowadzenia pojazdów po ich zażyciu,
 • uzyskał kartę rowerową,
 • posługuje się narzędziami z zachowaniem zasad bezpieczeństwa,
 • projektuje piktogram, wykazując się pomysłowością.

 

Ocenę – celujący - otrzymuje uczeń, który spełnia wymagania na ocenę bardzo dobry i ponadto:

 • reprezentuje szkołę na zawodach, np. BRD,
 • potrafi omówić konstrukcję rowerów wyścigowych (dojazdy terenowej, do jazdy na czas na torze wyścigowym i na szosie),
 • potrafi zaplanować klasową wycieczkę rowerową,
 • potrafi samodzielnie wykonać drobne naprawy roweru (wymiana żarówki, regulacja hamulców, regulacja przerzutek),
 • wykonuje pracę w sposób twórczy ,
 • potrafi omówić zasady: ograniczonego zaufania, szczególnej ostrożności,
 • zna zasady bezpiecznego poruszania się kolumn pieszych po drodze,
 • zna warunki dopuszczenia rowerzysty i roweru do ruchu drogowego w krajach Unii Europejskiej,
 • zna przepisy dotyczące poruszania się kolumn rowerowych,
 • potrafi omówić nieprawidłowości przy wykonywaniu manewrów na rowerze przez kolegów,
 • zna dozwoloną prędkość, z jaką rowerzysta może poruszać się po chodniku,
 • potrafi zdiagnozować w rowerze stan ogumienia i stan hamulców,
 • potrafi prawidłowo pokierować grupą sanitarną w miejscu wypadku na placu ,
 • potrafi przedstawić wnioski, co należy zrobić, aby wypadków było mniej,
 • formułuje ocenę gotowej pracy.