KLASA 6

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PLASTYKA

KLASA VI

 

Ocena  dopuszczająca – uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie elementarnym, a także:

-          często nie przynosi przyborów potrzebnych na zajęcia,

-          wykonuje ilustracje fantastyczne i realne w sposób schematyczny, niestaranny,

-          nie wszystkie prace oddaje nauczycielowi do oceny,

-          biernie uczestniczy w lekcji,

-          potrafi wymienić rodzaje perspektywy , lecz nie potrafi samodzielnie jej zastosować

            w pracy plastycznej,

-          wymienia poznane rodzaje kompozycji,  lecz ma trudności z zastosowaniem jej w pracy plastycznej,

-          nie dokonuje samodzielnej analizy wybranych wytworów wzornictwa przemysłowego i artystycznego.

 

Ocena  dostateczna – uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności w stopniu poprawnym,                a także:

-          zna rodzaje perspektywy  i stosuje je w pracach plastycznych z pomocą nauczyciela,

-          zna rodzaje kompozycji i potrafi je zastosować w pracach plastycznych z pomocą nauczyciela,

-          poprawnie wykonuje prace plastyczne, lecz mało pomysłowe ,

-          wykonuje samodzielnie przestrzenne elementy dekoracyjne stosując materiały wskazane przez nauczyciela,

-          nosi przybory na zajęcia /2 razy może być nieprzygotowany/,

-          pracuje na miarę swoich możliwości,

-          z pomocą nauczyciela określa formę i funkcje oglądanych budowli,

-          z pomocą analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i artystycznego.

 

Ocena  dobra- uczeń  opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie dobrym, a także:

      -     jest aktywny i systematycznie pracuje na lekcjach,

      -     wykonuje staranne i pomysłowe prace,

-          potrafi samodzielnie zastosować w pracach plastycznych perspektywy: kulisową , malarską                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       i   linearną   dla uzyskania wrażenia głębi w obrazie,

-          ilustruje wydarzenia realne i fantastyczne stosując różne techniki plastyczne, materiały,

-          określa funkcję i formę oglądanej budowli,

-          wymienia wytwory wzornictwa przemysłowego i artystycznego spotykanego na co dzień,

-          do zajęć zawsze jest przygotowany.

 

Ocena  bardzo dobra- uczeń  opanował zakres wiedzy i umiejętności na poziomie bardzo dobrym, a także:

  

-         zawsze jest przygotowany do zajęć lekcyjnych,

-         aktywnie bierze udział w lekcjach , wypowiada własne refleksje i opinie na dany

temat,

-         wykonuje prace ciekawe , zgodnie z tematem zadania i zagadnieniem lekcji,

-         stosuje lub proponuje oryginalne rozwiązania plastyczne,

-         potrafi samodzielnie zastosować w swoich pracach  perspektywę linearną i zna jej zasady,

-          analizuje wybrane wytwory wzornictwa przemysłowego i artystycznego,

-         potrafi na podstawie reprodukcji scharakteryzować dzieło sztuki lub budowlę pod kątem form i funkcji,

-         projektuje napisy liternicze- informacyjne ,łącząc tekst z elementem graficznym, 

-         proponuje twórcze rozwiązania plastyczne.

 

Ocena  celująca

Uczeń :

 

-         posługuje się  wiadomościami wykraczającymi poza obowiązujący program nauczania         w kl. VI  uzupełnianymi z innych źródeł,

-         potrafi  wskazać przykłady  budowli średniowiecznych czy renesansowych w regionie oraz   dokonać ich oceny pod względem formy i funkcji,

-         analizuje i porównuje arcydzieła architektury światowej i polskiej,

-         reprezentuje szkołę w konkursach plastycznych, nieraz osiąga w nich sukcesy,

-         proponuje ciekawe i twórcze rozwiązania plastyczne ,uwzględniając różnorodne właściwości materiału.

 

Ocena niedostateczna

 

-    ma trudne do uzupełnienia luki w wiadomościach objętych programem;

      -    nie wykazuje chęci do pracy, zaangażowania;

      -    notorycznie nie przygotowuje się do zajęć;

-    bardzo nieestetycznie wykonuje ćwiczenia objęte programem nawet po otrzymaniu    odpowiednich materiałów od nauczyciela;