MUZYKA KLASA 6

 

 

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z MUZYKI W KLASIE VI

 

STANDARDY  WYMAGAŃ

 

  1. Uczeń jest zobowiązany być obecnym na lekcji i aktywnie w niej uczestniczyć.
  2. Uczeń ma obowiązek posiadać potrzebne do lekcji pomoce takie jak: podręcznik, zeszyt w pięciolinię, ołówek.
  3. Uczeń powinien: być przygotowany do zajęci mieć odrobioną pracę domową.
  4. W razie nieobecności na lekcji uczeń zobowiązany jest do uzupełnienia braków wiedzy oraz zaległości w zeszycie przedmiotowym.
  5. Uczeń ma prawo być nieprzygotowanym do zajęć dwa razy w semestrze. Nieprzygotowanie winno być zgłoszone na początku lekcji. Nie może jednak ono dotyczyć zapowiedzianego wcześniej sprawdzianu.
  6. Każde kolejne nieprzygotowanie skutkuje oceną niedostateczną.
  7. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną, jeżeli uzupełni braki, które tę ocenę spowodowały.

 

W kasie VI CELUJĄCĄ ocenę otrzymuje uczeń, który:

spełnia wszystkie, wymienione poniżej, wymagania na ocenę bardzo dobrą ,               a jednocześnie:

- prezentuje wiedzę oraz umiejętności znacznie wykraczające poza obowiązujący program nauczania,

- przygotowany przez nauczyciela muzyki, jest laureatem muzycznych konkursów, występów szkolnych, pozaszkolnych,

- samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania muzyczne poza szkołą,                                                                                                                                    ▪ dodatkową ocenę cząstkową -„6” otrzymuje uczeń, który:

- odnosi sukcesy artystyczne wynikające z zainteresowań pozaszkolnych;

- odnosi sukcesy w rożnych konkursach(pod kierunkiem nauczyciela muzyki)

-gra na instrumencie muzycznym i bierze udział w szkolnych uroczystościach, imprezach artystycznych i występuje poza szkołą, (pod kierunkiem nauczyciela muzyki)

-  wykonuje zadania o większym stopniu trudności,

- jest wyróżniająco aktywny na lekcjach.

 

Ocena BARDZO DOBRA                                                                                 Uczeń:

- uzyskuje bardzo dobre i dobre oceny cząstkowe,

- starannie wykonuje ćwiczenia muzyczne,

- śpiewa w całości na pamięć poznane piosenki bez pomocy nauczyciela,

- jest aktywny na lekcjach i dobrze wywiązuję się z obowiązków wynikających ze specyfiki przedmiotu,

- bardzo dobrze posługuje się zdobytymi wiadomościami.

 

Ocena DOBRA                                                                                                Uczeń opanował wiadomości i umiejętności w stopniu średnim,                          a także:

- najczęściej uzyskuje dobre oceny cząstkowe,

- umie zapisać materiał z zasad muzyki lecz ma trudności z jego wyklaskaniem;

- dobrze w wolniejszym tempie wykonuje ćwiczenia praktyczne                                      i zadania teoretyczne,

- poprawnie stosuje zdobyte wiadomości ( rozróżnia tytuły poznanych utworów, zgodnie z zapisem nutowym wykonuje rytm, itp.)

- zwykle pracuje systematycznie, efektywnie,

- śpiewa poznane piosenki na pamięć,

- odpowiednio wywiązuje się z części zadań.

 

Ocena DOSTATECZNA:                                                                                    Uczeń opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany

podstawa programową ,w stopniu poprawnym ale:

- najczęściej uzyskuje dostateczne oceny cząstkowe,

- nie zawsze pracuje systematycznie i niezbyt chętnie podejmuje wszelkie działania,

- rzadko zabiera głos na lekcjach i uczestniczy w pracach zespołowo – grupowych,

- czasami poprawnie formułuje wnioski,

- śpiewa piosenki czasami korzystając z tekstu ,                  

- ma problemy z zapisem nutowym,

- nie potrafi zapisać ani wyklaskać materiału z zasad muzyki,

- orientuje się w folklorze swojego kraju.

 

Ocena DOPUSZCZAJĄCA: otrzymuje uczeń , który opanował zakres wiedzy i umiejętności przewidziany podstawą programową, na poziomie elementarnym, a także:

- niechętnie śpiewa nawet z tekstem poznane piosenki,

- nie pracuje systematycznie i niezbyt chętnie włącza się do pracy indywidualnej     i zbiorowej,

- biernie uczestniczy w dyskusjach,

- niestarannie wykonuje ćwiczenia,

 

Ocena NIEDOSTATECZNA                                                                               Otrzymuje uczeń, który lekceważy przedmiot, nie wykazuje żadnej chęci do poprawy swojej oceny.

- nie potrafi wykonać żadnej pieśni obowiązkowej na pamięć, przy pomocy nut czy z pomocą nauczyciela,

- nie zna wartości nut, nazw dźwięków ich położenia na pięciolinii,

- nie opanował ,choćby w minimalnym stopniu, żadnych umiejętności muzycznych ani podstawowych wiadomości, objętych programem nauczania na danym poziomie klas ,

- nie bierze udziału w lekcji i nie wykonuje poleceń nauczyciela,

- nie prowadzi zeszytu przedmiotowego i nie uzupełnia ćwiczeń,

- nie wywiązuję się z prac domowych

    Ocena ta nie wynika z możliwości czy braku uzdolnień ucznia, lecz z całkowitej niechęci do przedmiotu oraz pracy.