RELIGIA IV-VI

 

 

Wymagania na poszczególne oceny z religii – w klasach IV-VI.

 

 

 

 Ocena NIEDOSTATECZNA

 

Katechizowany:

· Wykazuje rażący brak wiadomości programowych

. Cechuje się brakiem jedności logicznej między wiadomościami.

· Prezentuje zupełny brak rozumienia uogólnień i nieumiejętność wyjaśniania zjawisk.

· Wykazuje zupełny brak umiejętności stosowania wiedzy.

· Podczas przekazywania informacji popełnia bardzo liczne błędy.

· Cechuje się rażąco niepoprawnym stylem wypowiedzi.

· Nie wykazuje się znajomością pacierza.

· Nie posiada zeszytu lub dość często nie przynosi go na lekcję.

· Lekceważy przedmiot.

Ocena dopuszczająca

Katechizowany

· Opanował konieczne pojęcia religijne.

· Wykazuje się luźno zestawionym poziomem wiadomości programowych

. Prezentuje mało zadawalający poziom postaw i umiejętności.

· Wykazuje brak rozumienia podstawowych uogólnień.

· Cechuje się brakiem podstawowej umiejętności wyjaśniania zjawisk.

· Nie potrafi stosować wiedzy, nawet przy pomocy nauczyciela.

· Podczas przekazywania wiadomości popełnia liczne błędy, wykazuje niepoprawny styl

wypowiedzi,

· Prowadzi zeszyt

. Ma problemy ze znajomością pacierza.

Ocena dostateczna

Katechizowany:

· Opanował łatwe, całkowicie niezbędne wiadomości, postawy i umiejętności.

· Prezentuje podstawowe treści materiału programowego z religii.

· Wykazuje się wiadomościami podstawowymi, połączonymi związkami logicznymi.

· Dość poprawnie rozumie podstawowe uogólnienia oraz wyjaśnia ważniejsze zjawiska z pomocą nauczyciela.

· Potrafi stosować wiadomości dla celów praktycznych i teoretycznych przy pomocy

nauczyciela.

· W przekazywaniu wiadomości z religii popełnia niewielkie i nieliczne błędy.

· Odznacza się małą kondensacją wypowiedzi.

· Wykazuje się podstawową znajomością pacierza.

· W zeszycie ucznia występują sporadyczne braki notatek, prac domowych

. Prezentuje przeciętną pilność, systematyczność.

Ocena dobra

 

Katechizowany:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dostatecznej.

· Opanował materiał programowy z religii.

· Prezentuje wiadomości powiązane związkami logicznymi.

· Poprawnie rozumie uogólnienia i związki między nimi oraz wyjaśnia zjawiska inspirowane

   przez nauczyciela.

· Stosuje wiedzę w sytuacjach teoretycznych i praktycznych.

· Wykazuje się dobrą znajomością pacierza.

· W zeszycie ma wszystkie notatki i prace domowe.

· Podczas lekcji posiada określone pomoce (podręcznik, zeszyt i inne) i korzysta z nich.

· Systematycznie uczestniczy w zajęciach religii.

· Wykazuje się dobrą umiejętnością zastosowania zdobytych wiadomości..

· Stara się być aktywnym podczas lekcji.

Ocena bardzo dobra

 

Katechizowany:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny dobrej.

· Opanował pełny zakres wiedzy, postaw i umiejętności określony poziomem nauczania     religii.

· Prezentuje poziom wiadomości powiązanych ze sobą w logiczny układ.

· Umiejętnie wykorzystuje wiadomości w teorii i praktyce bez ingerencji nauczyciela.

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi.

· Odznacza się pełną znajomością pacierza.

· Wzorowo prowadzi zeszyt i odrabia prace domowe.

· Aktywnie uczestniczy w religii.

· Jest pilny, systematyczny,  zainteresowany przedmiotem.

· Stara się być świadkiem wyznawanej wiary.

Ocena celująca

 

Katechizowany:

· Spełnia wymagania określone w zakresie oceny bardzo dobrej.

· Wykazuje się wiadomościami i wykraczającymi poza program religii własnego poziomu edukacji.

· Prezentuje treści wiadomości powiązane ze sobą w systematyczny układ.

· Samodzielnie posługuje się wiedzą dla celów teoretycznych i praktycznych.

· Wykazuje się właściwym stylem wypowiedzi, swobodą w posługiwaniu się terminologią przedmiotową i inną.

· Angażuje się w prace pozalekcyjne(np. gazetki religijne, montaże sceniczne, pomoce katechetyczne itp.).

· Uczestniczy w konkursach wiedzy religijnej.

· Jego pilność, systematyczność, zainteresowanie, stosunek do przedmiotu jest wzorowy

Zapisy (potwierdzenia, obrazki )znajdujące się w zeszycie religii, a potwierdzające udział we Mszach Św. w ciągu roku szkolnego, nie mają wpływu na semestralną i roczną ocenę z przedmiotu religii.