HISTORIA KLASY IV-VI

 

 Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy IV-VI

 

 

Ogólne wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy IV

 

Ocena celująca

Uczeń:

-opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV,

-biegle wykorzystuje zdobytą wiedzę w rozwiązywaniu problemów,

-twórczo i samodzielnie rozwija własne uzdolnienia i zainteresowania,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań,

-potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną,

-potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,

-zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie ich używa,

-posługuje się poprawną polszczyzną,

-wykazuje zainteresowanie przedmiotem, czyta książki o tematyce historycznej,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zawsze ma odrobione zadania domowe,

-uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie

klasy czwartej.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy IV,

-dociera samodzielnie do źródeł i informacji wskazanych przez nauczyciela,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym,

-samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zawsze ma odrobione zadania domowe,

-potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie ją wykorzystać,

Ocena dobra

Uczeń:

-opanował wiadomości i umiejętności przewidziane programem nauczania w klasie IV w stopniu

zadawalającym,

-aktywnie uczestniczy w lekcji,

-podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod

kierunkiem nauczyciela,

-dostrzega przyczyny i skutki wydarzeń historycznych,

-prawidłowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, odrabia zadania domowe.

Ocena dostateczna

Uczeń:

-opanował podstawowe elementy wiadomości programowych pozwalające mu na rozumienie

najważniejszych zagadnień przewidzianych w programie klasy IV,

-potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,

-potrafi wykonywać proste zadania.

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

-posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,

-przy pomocy nauczyciela wykonuje zadania o niewielkim stopniu trudności,

-zadania wykonuje chętnie w miarę swoich możliwości,

-konstruuje krótkie dwu, trzyzdaniowe odpowiedzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

-nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu kontynuację

nauki,

-nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.

Wymagania na poszczególne oceny z historii dla klasy V

 

Ocena celująca

Uczeń:

-opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy V,

-aktywnie uczestniczy w procesie lekcyjnym; jest inicjatorem rozwiązywania problemów i zadań,

-potrafi samodzielnie dotrzeć do różnych źródeł oraz informacji i w oparciu o nie rozszerzyć swą wiedzę historyczną,

-potrafi na forum klasy zaprezentować wyniki swojej pracy,

-potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo-skutkowych,

-umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,

-posługuje się poprawną polszczyzną,

-zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,

-wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zawsze ma odrobione zadania domowe,

-uczestniczy i odnosi sukcesy w konkursach historycznych na poziomie klasy piątej

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-opanował w pełni zakres wiadomości przewidziany programem nauczania dla klasy V,

-wykazuje się aktywnością, w czasie lekcji,

-sprawnie korzysta ze wskazanych przez nauczyciela źródeł informacji,

-samodzielnie rozwiązuje zadania i potrafi zaprezentować ich wyniki na forum klasy,

-zna i rozumie podstawowe pojęcia historyczne i poprawnie się nimi posługuje,

-potrafi uporządkować swoją wiedzę i właściwie ją wykorzystać,

-potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo -skutkowych,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zawsze ma odrobione zadania domowe.

Ocena dobra

Uczeń:

-opanował materiał programowy w stopniu zadawalającym,

-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w czasie lekcji źródeł informacji,

-podstawowe zadania i problemy rozwiązuje samodzielnie lub w przypadku zadań trudniejszych pod

kierunkiem nauczyciela,

-jest aktywny w czasie lekcji,

-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo -skutkowych,

-systematycznie przygotowuje się do lekcji,

-poprawnie prowadzi zeszyt ćwiczeń.

Ocena dostateczna

Uczeń:

-opanował podstawowe elementy wiadomości programowych,

-potrafi skorzystać z podstawowych źródeł informacji,

-samodzielnie rozwiązuje typowe zadania, trudniejsze wykonuje przy pomocy nauczyciela,

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,

-Przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie).

 

 

 

 

Ocena dopuszczająca

Uczeń:

-posiada poważne braki w wiedzy, które jednak nie przekreślają możliwości dalszej nauki,

-potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania

podstawowych umiejętności,

-konstruuje krótkie dwu-, trzyzdaniowe odpowiedzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

-nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są na tyle duże, że uniemożliwiają mu kontynuację

nauki,

-nawet przy pomocy nauczyciela nie jest w stanie rozwiązać zagadnienia o niewielkim stopniu trudności i wykonać najprostszych zadań.

Wymagania  na poszczególne oceny z historii dla klasy VI

 

Ocena celująca

Uczeń

-w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

-posiada wiedzę dodatkową, która jest owocem samodzielnych poszukiwań i przemyśleń,

-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je

zdobywać,

-samodzielnie wzbogaca wiedzę poprzez czytanie książek o treści historycznej,

-inicjuje rozwiązywanie problemów w czasie lekcji,

-w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,

-wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,

-potrafi myśleć w kategoriach przyczynowo -skutkowych,

-bierze udział i odnosi sukcesy w konkursach o tematyce historycznej,

-pracuje twórczo i samodzielnie,

-umie powiązać problematykę historyczną z zagadnieniami z innych przedmiotów humanistycznych,

-posługuje się poprawną polszczyzną,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zawsze ma odrobione zadania domowe.

Ocena bardzo dobra

Uczeń:

-w pełni opanował materiał przewidziany programem nauczania szkoły podstawowej,

-bierze aktywny udział w lekcji,

-potrafi korzystać z różnych źródeł informacji wskazanych przez nauczyciela oraz samodzielnie je

zdobywać,

-wychodzi z samodzielnymi inicjatywami rozwiązywania problemów w czasie lekcji,

-w czasie dyskusji potrafi prawidłowo operować pojęciami historycznymi,

-wyraża samodzielny, krytyczny stosunek do określonych zagadnień z historii,

-jest systematyczny, obowiązkowy i pilny,

-wzorowo prowadzi zeszyt ćwiczeń, zawsze ma odrobione zadania domowe.

Ocena dobra

Uczeń:

-opanował materiał przewidziany programem w stopniu dobrym,

-aktywnie pracuje na lekcji,

-potrafi korzystać ze wszystkich poznanych w trakcie lekcji źródeł informacji,

-rozwiązuje samodzielnie zadania o średnim stopniu trudności, zadania o dużym stopniu trudności

rozwiązuje pod kierunkiem nauczyciela,

-poprawnie rozumuje w kategoriach przyczynowo -skutkowych,

-w sposób zadawalający operuje pojęciami historycznymi,

-jest systematyczny i obowiązkowy.

Ocena dostateczna

Uczeń:

-opanował podstawowe wiadomości programowe pozwalające mu na rozumienie najważniejszych

zagadnień przewidzianych w programie klasy VI,

-potrafi pod kierunkiem nauczyciela skorzystać z podstawowych informacji,

-wykonuje proste zadania,

-konstruuje krótkie wypowiedzi na tematy historyczne,

-w czasie lekcji wykazuje się aktywnością w stopniu zadawalającym,

-przygotowuje się do lekcji (odstępstwa od tej reguły zdarzają mu się bardzo sporadycznie).

Ocena dopuszczająca

 

Uczeń

-posiada poważne braki, które jednak można usunąć w dalszym okresie czasu,

-potrafi przy pomocy nauczyciela wykonywać proste polecenia, wymagające zastosowania

podstawowych umiejętności,

-konstruuje krótkie, dwu-, trzyzdaniowe wypowiedzi.

Ocena niedostateczna

Uczeń:

-nie opanował podstawowych wiadomości, a braki są tak duże, że uniemożliwiają mu kontynuację

nauki,

-nawet przy pomocy nauczyciela nie potrafi wykonać prostych poleceń wymagających zastosowania

podstawowych umiejętności.