Rozwijamy zainteresowania

„Lokalny  programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej  na terenie gminy Wądroże Wielkie”

Wądroże Wielkie jako jedyna gmina w powiecie jaworskim pozyskała 56 330 zł na realizację „Lokalnego  programu wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej  na terenie gminy Wądroże Wielkie” w ramach Rządowego  programu wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r. „Aktywizacja jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych”

- konkurs ogłoszony przez Dolnośląskiego Kuratora  Oświaty

 na programy wyrównywania szans edukacyjnych dzieci i młodzieży w 2008 r.

 

Wsparciem opracowanego projektu objętych zostało 287 uczniów naszej szkoły. W obszarze wyrównywania szans edukacyjnych naszym projektem zostali objęci uczniowie wskazani przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, przez pedagoga szkolnego, nauczycieli przedmiotu oraz uczniowie uzyskujący niskie wyniki w nauce. W celu pobudzenia aktywności twórczej i zagospodarowania czasu wolnego, zachęciliśmy wszystkich chętnych uczniów do udziału w wyjazdach tematycznych, edukacyjnych i wyjazdach na basen, zajęciach pozalekcyjnych. Chcieliśmy, by w każdej formie zajęć wziął udział przynajmniej raz każdy uczeń.

Bardzo ważnym obszarem wyrównywania szans wszystkich uczniów z terenów wiejskich jest zapewnienie im możliwości uczestnictwa w kulturze, a także wyposażenie uczniów w podstawowe kompetencje społeczne. Uczniowie klas I-III objęci zostali wsparciem na zajęciach wyrównawczych i logopedycznych, uczniowie klas IV-VI uczestniczyli  w zajęciach wyr. z matematyki i języka niemieckiego. Większość tych uczniów wymaga dodatkowej i indywidualnej pomocy nauczyciela w pokonywaniu bieżących, jak i nawarstwiających się trudności.

Zadbaliśmy również o eliminowanie niekorzystnych zjawisk wśród młodzieży (agresja, alkoholizm, narkotyki itp.). W ramach tego działania zaprosiliśmy uczniów do wzięcia udziału w spektaklach profilaktycznych prowadzonych przez specjalistów.

Zaplanowaliśmy cykl zajęć pozalekcyjnych, pozaszkolnych, wyjazdy edukacyjne i ukulturalniające, wycieczki po regionie, zajęcia rekreacyjno-sportowe, zajęcia wyrównawcze, zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia, cykl zajęć ekologicznych, wystawy plastyczne, warsztaty ekologiczne, imprezę rekreacyjno-sportową oraz imprezę środowiskową dla społeczności lokalnej.

Projekt był realizowany od 13 października do 19 grudnia 2008 r.